ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ КЕРІВНИКА НА РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.27.2023.297220

Ключові слова:

імідж, підприємство, керівник, організаційна культура, професійний імідж керівника

Анотація

У статті розглянуто специфіку впливу професійного іміджу керівника на формування та розвиток організаційної культури підприємства. Проведено аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на формування організаційної культури. Доведено, що затягування процесу формування організаційної культури може призвести до невідповідності фактичної культури підприємства її зовнішньому середовищу та стратегічним планам керівництва. Розглянуто фактори визначення організаційної культури та надана їх детальна характеристика. Проведено аналіз процесу формування організаційної культури та досліджено його основні етапи. Виявлено складові, які чинять найбільший вплив на організаційну культуру сучасних підприємств. Визначено, що професійний імідж керівника визначається його поведінкою, комунікативними навичками, ставленням до співробітників і громадськості, а також результатами його роботи. При дослідженні організаційної культури варто враховувати взаємозв’язок іміджу керівника з іміджом підприємства. Оскільки керівник є обличчям підприємства його імідж прямо впливає на імідж всього підприємства.

Посилання

Харчишина О.В. Формування організаційної культури підприємства. 2011. URL: http://surl.li/djbkb

Сова А.В. Роль керівника в формуванні організаційної культури. Ефективна економіка. 2015, № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4471.

Мазник Л.В. Вплив іміджу керівника на мотивацію діяльності співробітників як основний фактор формування корпоративної культури. Наукові праці Наукового університету харчових технологій. 2010. № 32. С. 129–132. URL: http://surl.li/oqbwm.

Колодка А.В. Особливості формування іміджу керівника організації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку». Суми : Сумський державний університет, 2013. Т. 4. C. 34–35.

Тимошко Г.М. Сучасні тенденції розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу на засадах іміджелогії. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2014. № 122. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721456/1/33_2014_.pdf.

Воронько-Невіднича Т. В., Баган Н. В., Торяник А. І. Вплив іміджу менеджера на процес прийняття управлінських рішень. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». Київ, 2022. Вип. 24. С. 75–79.

Воронько-Невіднича Т.В., Баган Н.В., Баган М.В., Діденко С.М., Дробязко А.О. Вплив результативності управлінських рішень на процес використання стратегічного потенціалу підприємства. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. Вип. № 4. С. 82–86.

Kharchyshyna O. V. (2011) Formuvannia orhanizatsiinoi kultury pidpryiemstva [Formation of the organizational culture of the enterprise]. Available at: http://surl.li/djbkb

Sova A. V. (2015) Rol kerivnyka v formuvanni orhanizatsiinoi kultury [The role of the manager in the formation of organizational culture]. Efektyvna ekonomika, no. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4471

Maznyk L. V. (2010) Vplyv imidzhu kerivnyka na motyvatsiiu diialnosti spivrobitnykiv yak osnovnyi faktor formuvannia korporatyvnoi kultury [The influence of the manager's image on the motivation of employees as the main factor in the formation of corporate culture]. Naukovi pratsi Naukovoho universytetu kharchovykh tekhnolohii, no. 32, pp. 129–132. Available at: http://surl.li/oqbwm

Kolodka A. V. (2013) Osoblyvosti formuvannia imidzhu kerivnyka orhanizatsii [Features of image formation of the head of the organization]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pamiati prof. Balatskoho O.F. «Ekonomichni problemy staloho rozvytku». Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet. Vol. 4., pp. 34–35.

Tymoshko H. M. (2014) Suchasni tendentsii rozvytku orhanizatsiinoi kultury kerivnyka zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu na zasadakh imidzhelohii [Modern trends in the development of the organizational culture of the head of a comprehensive educational institution based on imageology]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohichni nauky, no. 122. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/721456/1/33_2014_.pdf.

Voron'ko-Nevidnycha T. V., Bahan N. V., Toryanyk A. I. (2022) Vplyv imidzhu menedzhera na protses pryiniattia upravlinskykh rishen [The influence of the manager's image on the process of managerial decision-making]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Kyiv. Is. 24, pp. 75–79.

Voron'ko-Nevidnycha T. V., Bahan N. V., Bahan M. V., Didenko S. M., Drobiazko A. O. (2023) Vplyv rezultatyvnosti upravlinskykh rishen na protses vykorystannia stratehichnoho potentsialu pidpryiemstva [The influence of the effectiveness of management decisions on the process of using the strategic potential of the enterprise]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky, vol. 8, no. 4, pp. 82–86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07