ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • М.О. Кравченко Національний технічний університет Україні «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5405-0159
  • І.Б. Гольцова Національний технічний університет Україні «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8026-0253

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.27.2023.297222

Ключові слова:

цифровізація, система публічних закупівель, технології

Анотація

В статті аналізується процес цифровізації системи публічних закупівель в Україні, виділяються його проблеми та перспективи подальшого розвитку. Автори досліджують актуальні тенденції у впровадженні інформаційних технологій у сфері закупівель, особливості реформування законодавства. Виділяються визначальні напрями у подальшому розвитку цифровізації державних закупівель Розглядаються інструменти та ресурси, які були вже запровадженні в Україні та перспективи залучення нових можливостей цифрових технологій. Автори акцентують увагу на розвитку та подальшому вдосконаленні електронних систем проведення публічних закупівель, автоматизації цих процесів, вдосконалення моніторингу та аналітики у сфері публічних закупівель. Окрема увага приділяється питанням цифрової прозорості, зменшенню корупційних ризиків. Розглядають виклики, що можуть виникнути в процесі цифровізації системи публічних закупівель, і пропонують рекомендації для їх подолання.

Посилання

Амелін А., Фіщук В., Лаврик Я., Юрчак О., Чернєв Є., Матюшко В. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. 2019. URL: https://hvylya.net/analytics/economics/ukraina-2030e-kraina-z-rozvinutoju-cifrovoju-ekonomikoju.html (дата звернення: 14.09.2023).

Карпенко А., Федірко Н. Цифрова трансформація vs оптимізація: інноваційні можливості для держави та бізнесу в процесі здійснення публічних закупівель. Економіка та підприємництво. 2022. Вип. 48. С. 39–58. DOI: https://doi.org/10.33111/EE.2022.48.KarpenkoO_FedirkoN (дата звернення: 17.09.2023).

Корупційні ризики в публічних закупівлях під час воєнного стану: рекомендації НАЗК. URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/koruptsijni-ryzyky-v-publichnyh-zakupivlyah-pid-chas-voyennogo-stanu-rekomendatsiyi-nazk (дата звернення: 24.09.2023).

Питання Міністерства цифрової трансформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 04.09.2023).

Про публічні закупівлі та про скасування Директиви 2004/18/ЄС: Директива Європейського парламенту і ради від 26.12.2014 № 2014/24/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_052-14#Text (дата звернення: 04.09.2023).

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінет Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 04.09.2023).

Про схвалення Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1467-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1467-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 20.09.2023).

Федоров М. Цифровізація забезпечить зростання української економіки на 10-12% на рік. 2021. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-cifrovizaciya-zabezpechit-zrostannya-ukrayinskoyi-ekonomiki-na-10-12-na-rik (дата звернення: 24.09.2023).

Цифрові трансформації в Україні: чи відповідають вітчизняні інституційні умови зовнішнім викликам та європейському порядку денному? 2020. URL: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Research_DT_PF_WG2_ua-1.pdf (дата звернення: 24.09.2023).

Що Таке Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/about (accessed 20.09.2023).

Birchall S. How can AI transform government procurement? 2023. URL: https://www.government-transformation.com/innovation/can-ai-transform-government-procurement (дата звернення: 20.09.2023).

Digital transformation of public procurement. Government at a Glance. 2019. DOI: https://doi.org/10.1787/8ccf5c38-en (дата звернення: 24.09.2023).

Flechsig C., Anslinger F., Lasch R. Robotic process automation in purchasing and supply management: A multiple case study on potentials, barriers, and implementation. Journal of Purchasing and Supply Management. 2022. Vol. 28, Iss. 1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pursup.2021.100718 (дата звернення: 23.09.2023).

McCrea B. Putting IoT to work in procurement. 2022. URL: https://www.supplychainconnect.com/procurement/article/21234620/putting-iot-to-work-in-procurement (дата звернення: 24.09.2023).

Study on uptake of emerging technologies in public procurement. 2019. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38104 (дата звернення: 24.09.2023).

Amelin A., Fishchuk V., Lavryk Y., Yurchak O., Chernev E. and Matyushko V. (2019) Ukraine 2030E – a country with a developed digital economy. Available at: https://hvylya.net/analytics/economics/ukraina-2030e-kraina-z-dvorovnoju-cifrovoju-ekonomikoju.html (accessed September 14, 2023).

Karpenko, A., and Fedirko, N. (2022) Digital transformation vs optimization: innovative opportunities for the state and business in the process of public procurement. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no. 48, pp. 39–58. DOI: https://doi.org/10.33111/EE.2022.48.KarpenkoO_FedirkoN (accessed September 17, 2023).

National Agency on Corruption Prevention (2023) Recommendations Corruption risks in public procurement during martial law. Available at: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/koruptsijni-ryzyky-v-publichnyh-zakupivlyah-pid-chas-voyennogo-stanu-rekomendatsiyi-nazk (accessed September 24, 2023).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2019) Resolution Issues of the Ministry of Digital Transformation. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text (accessed September 04, 2023).

European Parliament (2014) Directive On public procurement and the repeal of Directive No 2004/18/EC. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_052-14#Text (accessed September 04, 2023).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018) Order On the approval of the Concept for the development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and the approval of the plan of measures for its implementation. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (accessed September 04, 2023).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2021) Order On the approval of the Strategy for the implementation of digital development, digital transformations and digitalization of the state finance management system for the period until 2025 and the approval of the plan of measures for its implementation. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1467-2021-%D1%80#Text (accessed 20.09.2023).

Fedorov M. (2021) Digitization will ensure the growth of the Ukrainian economy by 10-12% per year. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-cifrovizaciya-zabezpechit-zrostannya-ukrayinskoyi-ekonomiki-na-10-12-na-rik (accessed September 24, 2023).

Polish Foundation for International and Regional Studies (2020) Tsyfrovi transformatsii v Ukraini:chy vidpovidaiut vitchyzniani instytutsiini umovy zovnishnim vyklykam ta evropeiskomu poriadku dennomu? [Digital transformations in Ukraine: do domestic institutional conditions meet external challenges and the European agenda?]. Available at: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Research_DT_PF_WG2_ua-1.pdf (accessed September 24, 2023).

ProZorro (2022) What is ProZorro. Available at: https://prozorro.gov.ua/about (accessed September 20, 2023).

Birchall S. (2022) How can AI transform government procurement? Available at: https://www.government-transformation.com/innovation/can-ai-transform-government-procurement (accessed September 20, 2023).

OECD (2019) Government at a Glance 2019. Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/8ccf5c38-en (accessed September 24, 2023).

Flechsig C., Anslinger F. and Lasch R. (2022) Robotic process automation in purchasing and supply management: A multiple case study on potentials, barriers, and implementation. Journal of Purchasing and Supply Management, vol. 28, no. 1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pursup.2021.100718 (accessed September 23, 2023).

McCrea B. (2022) Putting IoT to work in procurement. Available at: https://www.supplychainconnect.com/procurement/article/21234620/putting-iot-to-work-in-procurement (accessed September 24, 2023).

European Commission (2019) Study on uptake of emerging technologies in public procurement. Available at: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38104 (accessed September 24, 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Технології як фактор економічного зростання