ВПЛИВ ДИНАМІКИ ГРОШОВОЇ МАСИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ТА РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ

Автор(и)

  • В. Я. Голюк канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80085

Ключові слова:

кореляція, аналіз, грошова маса, ВВП, інфляція

Анотація

Мета даної статті полягає у дослідженні впливу динаміки грошової маси на економічне зростання і рівень інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах. Щоб оцінити ступінь зв’язку між темпами приросту грошової маси і темпами приросту ВВП, а також для аналізу ступеню зв’язку між показниками темпів приросту грошової маси та показниками дефлятора ВВП було використано лінійну регресію. Дослідження продемонструвало відсутність стійкого лінійного зв’язку між темпами приросту грошової маси та темпами приросту ВВП як у постсоціалістичних, так і у розвинутих країнах. Результати даного аналізу дозволяють зробити висновки щодо досить високого ступеню впливу грошової пропозиції на інфляцію у постсоціалістичних країнах у 90-х роках ХХ століття. Аналіз виявив, що при розробці моделі лінійної регресії для постсоціалістичних країн слід враховувати, що трансформаційний період цих економік, що мав місце у 90-х роках, чинить суттєвий вплив на лінійні функції у зв’язку з великими значеннями окремих показників, що характеризують цей період.  Зокрема, великі значення темпів приросту грошової маси та дефлятора ВВП, що характерні для початку 90-х років, але не властиві для інших часових проміжків, суттєво впливають на значення коефіцієнта детермінації і навіть можуть змінити напрям кореляції досліджуваних змінних.

Посилання

Юхименко П. І. Теорія монетаризму: навчальний посібник / П. І. Юхименко– К.: «Кондор», 2008. – 378с.

Майборода Р. Є. Регресія: лінійні моделі: навчальний посібник / Р. Є. Майборода; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2007. – 296 с.

Мороз А. М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / [А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.]; за ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної – К.: КНЕУ, 2005. – 556с.

Степанюк Є. В. Ризики кредитної експансії в Україні на досвіді країн центральної та східної Європи [Електронний ресурс] / Є. В. Степанюк // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/277221015_Riziki_kreditnoi_ekspansii_v_Ukraini_na_dosvidi_krain_Centralnoi_ta_Shidnoi_Evropi.

Levine, R. Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes [Електронний ресурс] / R. Levine,, N. Loayza,, T. Beck. // Journal of Monetary Economics. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://faculty.haas.berkeley.edu/ross_levine/papers/2000_JME_Fin%20Int%20Growth%20Causality.pdf.

Тарасов В. Влияние процентной политики на реальный сектор экономики [Електронний ресурс] / В. Тарасов // Банкаускі веснік. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbrb.by/bv/articles/602.pdf.

Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: навчальний посібник / Л. А. Швайка – К.: «Знання», 2006. – 435c.

World Development Indicators [Електронний ресурс] // World Data Atlas Knoema. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://knoema.ru/WBWDIGDF2015Aug/world-development-indicators-wdi-september-2015?action=export.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки