ПРОБЛЕМИ І НАСЛІДКИ ВЗАЄМОДІЇ КРАЇН В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

Автор(и)

  • С. О. Тульчинська доктор економ. наук, професор Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • А. О. Мілай канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80102

Ключові слова:

відтворення, розподіл праці, продуктивність праці, робоча сила, розвиток, торгівельний баланс, економічні відносини, товари, фінанси, інвестиції, розвинуті країни, країни, що розвиваються

Анотація

Запропоновано методологічний підхід до аналізу причин і наслідків існування сучасної моделі економіки пропозиції і перевиробництва на основі дослідження економічної природи і ролі фінансового сектора економіки в процесі відтворення виробництва та визначення основних чинників дефіциту торгівельного балансу розвинутих країн, безробіття, дефляції і економічної кризи.

У статті розглядаються форми взаємодії між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, виходячи з того, що вони належать до контурів відтворення з різним рівнем розвитку системи розподілу праці. Доведено, що особливості відтворення виробництва і споживання визначають систему економічних інтересів країн та певні наслідки торгово-економічної взаємодії. Встановлено, що наслідки торгівельної форми взаємодії для країн залежать від рівня розвитку системи розподілу праці. Для країни з менш розвинутою системою розподілу праці та з більш високими витратами праці на одиницю продукції така форма взаємодії веде до утворення монокультурного типу виробництва. Країна, яка належить до розвинутої системи техніко-економічного відтворення і валюта якою постійно використовується в міжнародних розрахунках буде мати від’ємне торгівельне сальдо та зростаючий державний борг. Проаналізовано наслідки взаємодії двох контурів відтворення інвестиційного типу з різним рівнем розвитку системи розподілу праці. Доведено, що інвестиційна форма взаємодії країн з різним рівнем розвитку системи розподілу праці призводить до порушення балансу виробництва і споживання, скороченню рівня доходів, а, отже, і споживання в системі розвинутого контуру відтворення, появи безробіття і економічної кризи.

Посилання

Бойкова М. Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення / М. Бойкова // Віче. Ч. І. – 2012. – №10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3121/

Гнатишин М. Динаміка ліберелізаційних процесів у світовій торгівлі / М. Гнатишин / Схід. – 2010. – № 2 (102). – С. 50-54. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua

Горянська Т. В. Сучасні тенденції розвитку міжнародних торговельно-економічних відносин / Т. В. Горянська // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – №1. – С. 51–58.

Гэлбрейт Дж. К. Великий крах 1929 года / Дж. К. Гэлбрейт // Пер. с англ. Борич С. Э. – Минск : «Попурри», 2009. – 256 с.

Іващук І. О. Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країн / І. О. Іващук // Наукові записки. – Серія: Економіка. – 2011.– Вип. 16. – С. 350–359.

Кейнс Дж .М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж .М. Кейнс // Пер. проф. Любимова Н. Н. – М. : ГелиосАРВ, 2012. – 352 с.

Кравчук Н. Я. Фінансові детермінанти поглиблення асиметрій глобального розвитку / Н. Я. Кравчук // Наукові записки. – Серія: Економіка. – 2010.– Вип. 15. – С. 346–356.

Макогон Ю. В. Зовнішньоекономічні зв’язки України і залучення інвестицій / Ю. В. Макогон // Стратегічні пріоритети. – 2008. – №3. – С. 208–218.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс. Т. I, кн. I. Процесс производства капитала. – М. : Политиздат, 1978. – 891 c.

Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории / Л. Мизес. – М. : Экономика, 2000. – 878 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://financepro.ru/economy/7567-ljudvig-fon-mizes.-chelovecheskaja-dejatelnost.html

Милль Дж. С. Основы политической экономии / Дж. С. Милль: Пер. с англ. – М. : Прогресс, 1980. – 496 с.

Мілай А. О. Особливості та наслідки проведення грошово-кредитної політики ФРС США в умовах світової економічної кризи / А. О. Мілай // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. – К.: ВПК «Політехніка» – 2014. – №11. – С. 91 – 96.

Рикардо Д. Начало политической єкономии и налогового обложения / Д. Рикардо // Соч. в 3-х томах, Т.1. – М.: Госполитиздат, 1955. – 385 с.

Робинсон Дж. В. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Дж. В. Робинсон: Пер. с англ. – М. : Прогресс, 1986. – 471 с.

Стиглиц Дж. Крутое пике / Дж. Стиглиц Дж. – М.: Эксмо, 2011. – 510 с.

Тивончук О. І. Проблеми економіки та управління / І. О. Тивончук, П. І. Стецюк // Фінансові кризи: аналіз причин та механізмів їх прояву// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 698 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10914/1/16.pdf ‎

Тхор О. С. Теоретичні аспекти моделювання виникнення світових економічних криз / О. С. Тхор, С. О. Тхор, М. С. Кроленко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля. – 2010. – №11 (153) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://snu.edu.ua/visniksnu/archive.php

Хаєк Ф. Частные деньги / Ф. Хаєк. – М. : Институт национальной модели экономики, 1996. – 118 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: tristan.biz.ua/shared/files/file/fridrihhaekchastniedengi.pdf

Швайка М. Світова фінансова криза та шляхи її подолання / М. Швайка, А. Пельо // Віче. – 2011. – №6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2477/

Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер : Пер. с англ. – М. : Экономика, 1995. – 540 с.

Энгдаль У. Ф. Боги денег: Уолл-стрит и смерть Американского века / У. Ф. Энгдаль. – СПб. : Гелион-Плюс, – 2011. – 452 с.

##submission.downloads##