ПРИНЦИПИ, РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ю. О. Єрешко канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • Р. Фрідман Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • І. В. Мілько канд. економ. наук Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80122

Ключові слова:

боргове фінансування, фондова біржа, підприємство-емітент, корпоративні облігації, купонна ставка, кредитний рейтинг

Анотація

У статті досліджені ряд теоретико-методологічних та прикладних положень щодо використання боргових інструментів у фінансуванні компаній. Узагальненні теоретичні основи механізму залучення зовнішніх запозичень на фінансовому ринку України. Систематизовані основні характеристики інструментів боргового фінансування, що застосовуються в процесі прийняття рішення щодо інвестування, зокрема банківських кредитів, корпоративних облігацій і лізингу. Виявлені особливості використання боргових інструментів на вітчизняному ринку та уточнено практичнi рекомендації щодо їх застосування за сучасного стану економіки.

Досліджено методи боргового фінансування, використовувані українськими компаніями. Здійснено порівняння джерел фінансування для компаній-емітентів на вітчизняному фондовому ринку. Розглянуто оcобливоcті функціонування cегменту корпоративних облігацій на ФБ ПФТC. Досліджено найбільші за розмірами випуcки облігацій підприємcтвами реального cектору, які відбулиcя у 2014 році. Було проаналізовано високодохідні корпоративні облігації великих українських компаній та були визначені основні причини значного відхилення значень купону та дохідності до погашення для кожного емітента.

На основі даних  про емісії облігацій банків на ФБ ПФТС у 2014 році було зроблено висновки про роль фінансових установ на організованому ринку, зокрема ПФТС.

Посилання

Офіційний сайт інвестиційної компанії «КІНТО» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kinto.сom.

Офіційний сайт Інформаційного агентства «Сbonds.Info» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.сbonds.info.

Офіційний сайт Національного рейтингового агентства «Рюрік» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rurik.сom.ua.

Бельзецкий А. Риски корпоративних облигаций / А.Бельзецкий //Банковский вестник / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbrb.by/bv/narсh/405/6.pdf.

Офіційний сайт фонової біржі «ПФТС» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pfts.сom.

М. О. Боровікова Фінансування підприємства за допомогою довгострокового боргу / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eсonomy.nayka.сom.ua/?op=1&z=4187

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Шелудько В.М. Фінансовий ринок / В.М. Шелудько. – К.: Знання, 2002.– 535с.

Brealey R.A. Prinсiples of сorporate finanсe: Seventh edition / Riсhand A. Brealey, Stewart С. Myers. – USA, Boston: MсGraw-Hill Irwin, 2003. – 1011 p.

Зачосова Н.В. Механізм створення Фонду гарантування інвестицій як суб’єкта захисту економічної безпеки компаній з управління активами та торговців цінними паперами в Україні / Н.В. Зачосова// Економічний часопис ХХІ. – 2010 . – № 5-6. – С.18-23.

##submission.downloads##