ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О. П. Чукурна канд. економ. наук, доцент Одеській національний політехнічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80352

Ключові слова:

методи ціноутворення, регресія, кореляція, машинобудування, фактори ціноутворення, питома ціна

Анотація

В статті розглянуто витратні методи встановлення ціни на підприємствах машинобудування. Проаналізовані традиційні підходи до маркетингового ціноутворення та запропоновано вдосконалити витратні методи маркетингового ціноутворення за рахунок використання кореляційно-регресійного аналізу. В процесі проведення кореляційно-регресійного аналізу були виявлені 3 основних витратних фактора, які мають найбільший вплив в структурі ціни на продукцію українських підприємств машинобудування. Визначено вплив найбільш вагомих витратних факторів в структурі ціни. Запропоновано метод питомої ціни, який повинен базуватися на питомій вазі кожного фактору в структурі ціни. Цей підхід дозволить враховувати низьку факторів ціноутворення, які притаманні галузі машинобудування. Цей підхід до ціноутворення дозволяє об’єктивно відокремлювати специфічні фактори, які мають місце в різних підгалузях машинобудування та враховувати їх при формуванні ціни на свою продукцію. Запропоновано алгоритм встановлення кінцевої ціни.

Посилання

Балабанова Л.В.Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: [Монографія] / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак — Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. — 149с.

Друкер П. Энциклопедия менеджмента: 10-е изд. / Друкер П.; [пер. с англ.]. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 432 с.:іл.

Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Ф. Котлер/ Котлер Ф.; [Пер. с анг]. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2006. – 224с.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/ Котлер Ф.; [пер. з англ.] – СПб. : Питер Ком, 1999. – 896 с.

Окландер М.А. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Окландер М.А.,Чукурна Е.П. – Київ: ЦУЛ, 2012- 222 с.

Портер М. Конкуренция / Портер М. [пер. с англ.]. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005.- 608с.

Ревуцька Н.В. Формування споживчої цінності продукції як основа конкурентоспроможності підприємства / Ревуцька Н.В. // Теоретичні та прикладні питання економіки. -2013. Випуск 28,Т.1. –с. 239-246

Шульгіна Л.М. Еволюція наукових поглядів щодо поняття «споживча цінність товару» / Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. // Маркетинг і менеджмент інновацій. - №2, 2001. – с. 74-80

##submission.downloads##