ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • О. О. Демешок канд. економ. наук, доцент ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80624

Ключові слова:

сталий розвиток, стратегічний потенціал, прогноз

Анотація

Автором підтверджено нагальну необхідність щодо визначення та формалізації міри залежності базових макроекономічних показників, у тому числі: між інвестиційною активністю промисловості та обсягами випуску інноваційної продукції із загальним випуском промислової продукції та обсягами ВДВ промисловості України. Вказане обчислено за урахування кількості впроваджених прогресивних технологічних процесів, обсягами капітальних інвестицій в ОВЗ та загальних інноваційних витрат протягом ретроспективного періоду. Зазначене встановлено за використання дистрибутивно-лагових моделей змішаного типу з ідентифікацією трансформаційних змін. Визначено доцільність формалізації лагових термінів у п’ять років, що дозволило: а) здійснити об’єктивізацію оцінок та встановити вагомість впливу структурно-динамічних змін, які відбуваються в межах окремих показників, на трансформацію базових параметрів розвитку промисловості України та темпи нарощення її стратегічного потенціалу; б) порівняти кількісні значення індексів інфляції в Україні та цін виробників промислової продукції у 2015 р.; в) визначити динамічність їхніх змін у першій половині 2015 р. та обґрунтувати імовірність раціоналізації освоєння стратегічного потенціалу.

Посилання

Демешок О. О. Сталий розвиток держави: синхронність процесів макроекономічно-го регулювання та макросистемної еволюції (1.6.2) / О. О. Демешок / Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми: Монографія [Текст] / [О. І. Амоша, О. О. Демешок, Л. М. Кузьменко, В. І. Ляшенко та ін. / за наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв]; ІЕП НАН України. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – 798 с. [С. 132-159].

Електронний сайт Державної служби статистики України / [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Стан фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні [Електронний ресурс]: [науково-аналітична записка] / Матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти від 13.03.2013 р. – Київ, ВРУ, 2013. – 615 с. – Режим досту-пу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=56356&cat_id=54447.

Регіональна енергетична політика: основні проблеми і завдання: аналітична допо-відь [Електронний ресурс] / Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, НІСД, 2012. – 50 с. – Режим доступу: http://dp.niss.gov.ua/public/File/docs/ReionPol.pdf

Електронний ресурс. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/prod/

Рейтингові оцінки за макроекономічними показниками областей України у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.gov.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0

Демешок О. О. Методи та прийоми коригування параметрів економічної безпеки і реструктуризації підприємств (пп. 3.3.) / О. О. Демешок / Формування адаптивної системи забезпечення енергоефективності функціонування суб’єктів господарювання реального сектору економіки України: Монографія [Текст] /[І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко, І. С. Гращенко, О. О. Демешок, В. В. Хмурова та ін. / за заг. наук. ред. д.е.н., проф., член-кореспондента НАПН України І. М. Грищенка та д.е.н., проф. І. А. Ігнатьєвої.]. – Київ: Вид-во «Кафедра», 2012. – 304 с. [С. 181 - 198].

Інтегрований огляд інформації щодо позитивних та негативних наслідків вступу України до ЗВТ: аналітична доповідь [Текст]/ Центр комплексних досліджень з питань ан-тимонопольної політики. – Київ: ЦКДПІП, 2014. – 63 с.

North, Douglass C. 1981. Structure and Change in Economic History. New York: Norton.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційні процеси