ТЕХНОЛОГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА

Автор(и)

  • К. О. Бояринова канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет Україні «КПІ», Ukraine
  • А. А. Михайленко Національний технічний університет Україні «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80634

Ключові слова:

виробничо-економічна система, технологічна конкурентоспроможність, інноваційний розвиток

Анотація

Статтю присвячено розгляду та обґрунтуванню змісту поняття «технологічна конкурентоспроможність», висвітлено необхідність підвищення технологічної конкурентоспроможності виробничого підприємства як ключового фактору його розвитку. Визначено особливості управління підвищенням технологічної конкурентоспроможності. Запропоновано процедуру оцінювання технологічної конкурентоспроможності для прийняття рішень впровадження організаційно-економічних заходів, що складається з таких етапів: оцінювання технологічної конкурентоспроможності; виявлення базового рівня стану основних засобів для визначення необхідності технологічних перетворень; оцінювання перспективних показників підвищення технологічної конкурентоспроможності; встановлення  зміни технологічної  конкурентоспроможності продукту; збалансування отриманих результатів для прийняття рішень щодо впровадження технології.  Розглянуто впровадження технологічної інновації за використання бізнес-моделі. Сформульовано рекомендації щодо підвищення технологічної конкурентоспроможності та удосконалення виробництва на інноваційній основі.

Посилання

Підкамінний І.М. Системні фактори впливу на інноваційний розвиток / І.М. Підкамінний, В.С. Ціпуринда // Ефективна економіка – 2011. – №3 – Режим доступу: URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=480.

Портер М. Стратегія конкуренції / М. Портер, пер. з англ. – К.: Основи, 2008. – 390с.

Ілляшенко С. М. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / С. М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 623 с.

Азоев Г.Л. Конкурентні переваги фірми / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. – М.: Новини, 2000. – 256с.

Близнюк С.В. Конкурентний потенціал підприємництва як категорія сучасних економічних досліджень / С.В Близнюк, А.В. Остапенко / Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №7. – с.41-42.

Оберемчук В.Ф. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: стратегічні аспекти: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. Спец. 08.06.01 / В.Ф. Оберемчук. – К.: Київський нац. ек. ун-т, 2009. – 19с.

Комличенко Є.І. Конкурентоспроможність підприємства / Є.І. Комличенко (Антонюк) // Шляхи розвитку машинобудування : І Міжн. наук.-практ. конф., 16–18 травн. 2006 р.: зб. тез. доп. – Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2006. – с.26–27.

Коломієць І.Ф. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в системі факторів інтернаціоналізації / І.Ф. Коломієць / Конкуренція. –2007. – № 3. – с.16-26.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04 липня 2002 року, №40-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002.– №36. – С. 882-892.

Піддубна Л.І. Технологічна конкурентоспроможність підприємства і сучасні стратегії її формування / Л.І. Піддубна // Вісник ХДЕУ. – 2001. – №4.(20) – с.95-99.

Коршунова Е.Д. Підвищення технологічної конкурентоспроможності промислового підприємства на основі використання технологій інвестування інноваційним обладнанням / Е.Д. Коршунова, П.В. Миколаїв // Вісник МГТУ «Станкін». – 2011. – №3 (15) – с.178-181.

Юрчишена Л.В. Аналіз ефективності використання основних засобів / Л. В. Юрчишена, С. М. Волинець // Ефективна економіка – 2011. – №8 – Режим доступу: URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=668.

Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Янковський О.Г. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія / О.Г. Янковський. – Одеса: Атлант, 2013. – 34-65 с.

Захаркін О.О. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств у контексті інноваційного розвитку регіонів / О. О. Захаркін, М. О. Харченко, А. Л. Івахнова – // Механізм регулювання економіки – 2012. – №4 – с.216-221.

Соолятте А. Ю. Бізнес-модель компанії: розробка та опис [Електронний ресурс] / А.Ю. Соолятте // ТОВ «Фінексперт-тренінг» - Режим доступу: www.finexpert.ru

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Технології як фактор економічного зростання