ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Автор(и)

  • О. П. Косенко канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет «ХПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80635

Ключові слова:

патент, вартість, комерційний потенціал, цитування

Анотація

У статті сформульовано і на прикладі патентів доведено гіпотезу про наявність функціонального зв’язку між індексом цитування патентів та їх вартістю. Пропозиції з цього приводу пов’язані не з загальною ціною (вартістю) патенту, а тільки з тою частиною вартості, яка знаходиться між мінімальною  та максимальною ціною. Значення мінімальної ціни патенту рекомендується визначати з використання витратного підходу, тобто з урахуванням всіх поточних витрат розробника. Розрахунок максимальної ціни патенту пропонується здійснювати з використанням прибуткового підходу, тобто з урахуванням максимальних потенційних можливостей власника патенту при його найбільш ефективному використанні. Запропоновано методичний підхід до оцінки вартості патентів з використанням індексу цитування. Розроблено пропозиції щодо визначення коефіцієнту впливу рівня цитування патентів на значення їх комерційного потенціалу. Проведено аналіз позитивних та негативних сторін запропонованих рекомендацій. Розроблені положення рекомендовано до використання при оцінці комерційного потенціалу інноваційно-інтелектуальних технологій. Вони також будуть корисними при формуванні продуктово-технологічних платформ машинобудівних підприємств на основі базового об’єкту інтелектуальної власності.

Посилання

Игами М. Современное состояние сферы нанотехнологий: анализ патентов / М.Игами, Т.Оказаки // Форсайт.- 2008.- №3(7).- С.22-31.

Перерва П. Г. Економіка і маркетинг виробничо–підприємницької діяльності: Навч. посібник / За ред. проф. Перерви П. Г., проф. Гаврись О. М., проф. Погорєлова М. І. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – 640 с.

Перерва П. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : підруч. / П. Г. Перерва; за ред. П. Г. Перерви, С. А. Меховича, М. І. Погорєлова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2008. – 1080 с.

Грабченко А.И. Основы маркетинга высоких технологий : учебное пособие [Текст] / А.И. Грабченко, П.Г. Перерва, Р.Ф. Смоловик. – Х. : ХГПУ, 1999. – 242 с.

Перерва П.Г. Трансфер технологій : монографія / [П.Г.Перерва, Д.Коциски, Д. Сакай, М. Верешне Шомоши]. – Х. : Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 668 с.

Платонов, В.В. Интеллектуальные активы и инновации [Текст] / В.В.Платонов, Е.М.Рогова, Н.Н.Тихомиров. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2008.-278с.

Рогова, Е. М. Венчурный менеджмент: учеб. пособие [Текст] / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко, Э. А. Фияксель ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М. : Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. — 440 с.

Перерва П. Г. Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг / П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова // Маркетинг і менеджмент інновацій . – 2011. – № 4(1). – С. 55-66.

Перерва П.Г. Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика [Електронний ресурс] / П.Г. Перерва, А.В. Косенко, О.П. Косенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ natural/vcpi/TPtEV/2012_25 /statti/16Pererv.pdf.

Перерва, П.Г. Організація та управління інноваційною діяльністю: підруч. / П. Г. Перерва, С. А. Мехович, М. І. Погорєлов. - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. – 1025 с.

Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : монографія / [П. М. Цибульов, В. П. Чеботарьов, В. Г. Зінов, Ю. Суїні] ; за ред. П. М. Цибульова. – К. : «К. І. С.», 2005. – 448 с.

Черняева Н.В. Методика оценки интеллектуальной собственности на основе затратного подхода // Materiály IV mezinarodni vedecko-praktika «Efektivni nastroje modernich ved-2010». − Praha, 2010. – C. 48-50.

Шаранова Н.А. Коммерциализация интеллектуальной собственности в современных условиях / Н.А.Шаранова.- М.: Финансовая академия, 2000.- 189с.

Перерва П.Г. Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів / П.Г. Перерва, І.В. Гладенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: 2010. – № 2. – С. 108-116.

Шипова Е.В. Оценка интеллектуальной собственности / Е.В.Шипова: Учеб.пособие.– Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003.– 122 с.

Перерва П.Г. Экономика и управление инновационной деятельностью: учебник / Под ред. проф. Перервы П.Г., проф. Вороновского Г.К., проф. Меховича С.А., проф. Погорелова Н.И. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – 1203 с.

Hall Bronwyn H. Market Value and Patent Citations / Hall Bronwyn H., Adam Jaffe // Rand Journal of Economics, Vol. 36 (1), Spring 2005, pp. 16 - 38.

Перерва П. Г. Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних переваг підприємства / П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова // Економіка розвитку. − Харків : ХНЕУ, 2011. − № 4 (60). − С. 116-120.

Косенко О.П. Цитування патентів як фактор їх комерційного потенціалу / О.П.Косенко // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. - Випуск 11(42).- Луцьк, 2014.- С.127-137.

Перерва П.Г. Антикризовий моніторинг фінансово-економічних показників роботи машинобудівного підприємства / П.Г.Перерва, В.Л.Товажнянський // Економіка розвитку.- Х.: ХНЕУ.- 2010.- № 2 [54].- С.46-50.

Oh S. Evaluating and ranking patents using weighted citations / Sooyoung Oh, Zhen Lei, Prasenjit Mitra, John Yen // Proceedings of The ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries (JCDL 2012).- Washington D.C., U.S.A., 2012. - P. 281-284.

Перерва П.Г. Науково-інноваційний потенціал України та сучасні проблеми його використання / П.Г. Перерва, О.В. Жегус. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/vcpi/TPtEV/2011_26/statiya/Pererva.pdf

Hall Bronwyn H. Market Value and Patent Citations / Hall Bronwyn H., Adam Jaffe // Rand Journal of Economics, Vol. 36 (1), Spring 2005, pp. 16 - 38.

Перерва П.Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена / П.Г.Перерва. - Ростов н / Д: Феникс, 2003. - 592 с. (Серия «Психология бизнеса»).

Ситникова И.С. Оценка патентов на изобретения в качестве нематериальных активов с использованием метода дисконтирования денежных потоков / И.С.Ситникова, М.С.Романова, Ал.Д.Шматко // Актуальные проблемы развития и управления инновационной деятельностью промышленных предприятий: Материалы междунар. Науч.-практ.конф. 12-13 декабря 2013 г. / Редкол.: Г.А.Краюхин (отв.ред.) [и др.].- СПб.: СПбГЭУ, 2013.- С.219-227.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Технології як фактор економічного зростання