DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108737

ІННОВАЦІЙНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. А. Підлісна

Анотація


Економіка сталого розвитку формує новий погляд на стратегічне і оперативне планування промислового розвитку держави. Складні економічні процеси в Україні у другому десятилітті ХХІ століття переформатовують сприйняття промисловості та окремих видів економічної діяльності. У статті зроблена спроба визначити можливості для сталого розвитку переробної промисловості у таких сферах, як машинобудування, хімічна промисловість, енеговиробництво з метою збереження та розвитку потужностей регіоноутворюючих підприємств різних форм власності. В роботі наведено аналіз можливостей інноваційної реконструкції добувної і переробної промисловості України. Інноваційна реконструкція передбачає цілеспрямовані капіталовкладення для відтворення виробничої діяльності на засадах інновацій економіки сталого розвитку. У дослідженні використані дані державного комітету статистики України і підходи  управління  економіки сталого розвитку. В результаті виконання дослідження сформований перелік показників, які визначатимуть розвиток видів діяльності. Із застосуванням методології Форсайту сформовано матрицю вагомості напрямів диференціації і диверсифікації переробної промисловості з визначенням можливих інновацій та перспектив їх реалізації.

Ключові слова


економіка сталого розвитку; стратегія розвитку; методологія Форсайту; промислове підприємство; напрями диференціації і диверсифікації промисловості

Повний текст:

PDF

Посилання


Мунтиян В.И. Вызов системному кризису – инновационная модель экономики. В.И. Мунтиян// Економічний вісник НТУУ «КПІ», - К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012, - №9, - 520с. – С.35-41.

Шестаков А.Л. Проблемы российских предприятий, подходы к их решению, причины проблем /А.Л. Шестаков // РИА «Стандариты и качество», 2002-2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://quality.eup.ru/MATERIALY2/problems.html.

Базилевич В. Д. Неортодоксальна теорія Й. А. Шумпетера. В.Д. Базилевич // Історія економічних учень: У 2 ч.. — 3-е видання. — К.: Знання, 2006. — Т. 2. — С. 312—324. — 575 с.

Згуровський М.З. Розробка методики визначення загроз сталому економічному розвитку України / М.З. Згуровський, О.А. Гавриш, С.В. Войтко // Економічний вісник НТУУ «КПІ», - К.: ТОВ ВД «ЕКМО», 2011. - №8 – С. 26-33.

Гавриш О.А. Проблеми сталого розвитку національної економіки. О.А. Гавриш, С.В. Войтко// Економічний вісник НТУУ «КПІ», - К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012, - №9, - 520с. – С.10-15

Кологривов Я.І. Теоретичні засади використання методології Форсайту у передбаченні розвитку промислових підприємств / Я.І Кологривов // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2015. - № 12 (2015). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/44234

Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». Указ Президента України, № 5/2015, від 12.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Державна служба статистики України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Підлісна О.А. Основи виробничого підприємництва: навч. посіб. / О.А. Підлісна, В.В. Янковий, М.П. Дорошенко та ін.; за ред. О.А. Підлісної та В.В. Янкового. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 272 с.

Голей Ю. М. Стан та проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств України / Ю. М. Голей // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. – 2015. – Т. 23. – Вип. 4. – С. 35-42.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні, 2014: стат. зб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Copyright (c) 2020 О. А. Підлісна

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua