ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОЄННОГО ПРИСКОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Л.Г. Богуш Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274806

Ключові слова:

соціально-економічний розвиток, пріоритети, резильєнтність, конкурентоспроможність, стратегія, державна політика, перспективи України

Анотація

В статті виявлені проблеми, обґрунтовані перспективи повоєнного прискорення соціально-економічного розвитку України з урахуванням магістральних критеріїв підвищення його збалансованості та резильєнтності задля максимізації ефектів підвищення рівня і якості життєдіяльності населення як основних результатів і стимулів конкурентоспроможності національної економіки, пересічних територіальних громад, виробників і працівників. Досліджені підходи до підвищення резильєнтності вітчизняної економіки, соціуму загалом із використанням: переваг економіко-географічного положення, геополітичного становища України; збережених параметрів конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу робочої сили, а також суспільних інституцій з їх відтворення; виробничого потенціалу ланок регіональної спеціалізації (промислових, агропереробних, соціокультурних), у т. ч. в формуванні, активізації транскордонних систем господарювання, логістики і транзитів.

Посилання

Briguglio L., Cordina G., Farrugia N., Vella S. Conceptualising and measuring economic resilience. Pacific Islands Regional Integration and Governance. 2005. P. 26–49. URL: https://www.researchgate.net/publication/335930167_Conceptualising_and_measuring_economic_resilience (дата звернення: 28.12.2022). DOI: https://doi.org/10.22459/PIRIG.11.2005.03

Ledesma J. Conceptual frameworks and research models on resilience in leadership. SAGE Open. 2014. Vol. 4 (3). DOI: https://doi.org/10.1177/2158244014545464. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244014545464 (дата звернення: 28.12.2022).

Rodin J. The resilience dividend: being strong in a world where things go wrong. London: Profile Books, 2014. DOI: https://doi.org/10.48558/j3qz-5m03. URL: https://ssir.org/books/excerpts/entry/the_resilience_dividend# (дата звернення: 28.12.2022).

Southwick F.S., Martini B.L., Charney D.S., Southwick S.M. Leadership and resilience. Leadership today / J. Marques, S. Dhiman (ed.). Springer, 2017, pp. 315–333. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31036-7_18. URL: https://ideas.repec.org/h/spr/sptchp/978-3-319-31036-7_18. (дата звернення: 28.12.2022).

Leki R.S. Growing global resilience leadership: working with diplomats. Advances in global leadership. 2019. Vol. 12. P. 191–205. DOI: https://doi.org/10.1108/s1535-120320190000012011. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1535-120320190000012011/full/html (дата звернення: 28.12.2022).

The Rockefeller Foundation. City resilience framework. The Rockefeller Foundation, Arup, 2014. 21 p. URL: https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/City-Resilience-Framework-2015.pdf (дата звернення: 28.12.2022).

Божок Є., Пирожков С., Хамітов Н. Резильєнтність: стратегія виживання в умовах гібридних загроз. Укрінформ. 15.06.2021. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3265105-rezilentnist-strategia-vizivanna-v-umovah-gibridnih-zagroz.html (дата звернення: 28.12.2022).

Белинская М.Н., Корольчук О.Л. Роль национальной резильентности в формировании эффективного публичного управления. Годишник на департамент “Администрация и управление”. 2018. Т. 3. С. 24–45.

Корольчук О. Безпекові аспекти соціогуманітарної й економічної стабільності у формуванні національної резильєнтності в Україні. Право та державне управління. 2021. № 2. С. 114–118. DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2021.2.17

Shvindina H., Petrushenko Y., Balahurovska I. Resilient management as an effective management tool for transformational changes in society. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм”. 2022. № 15. С. 54–59. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2022-15-06

Касперович Ю.В. Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни: аналітична доповідь. Київ: Фенікс, 2019. 128 с.

Іванов С.В. Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства. Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2015. 175 с.

Філіпчук В., Октисюк А., Поворозник В., Ярошенко Є. Моделі і ціна врегулювання конфлікту на Донбасі: міжнародний досвід та українські реалії. МЦПД, 2016. 28 с.

Бекер Т., Айхенгрін Б., Городніченко Ю. та ін. Нарис про відбудову України. London: Centre for Economic Policy Research Press, 2022. 36 с. URL: https://cepr.org/system/files/2022-06/BlueprintReconstructionUkraine_ukr.pdf (дата звернення: 28.12.2022).

Холявко Н.І. Конкурентоспроможність системи вищої освіти на основі формування її резильєнтності до викликів інформаційної економіки. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія “Економіка і управління”. 2019. Т. 30 (69), № 3. С. 53–58.

Як українські стартапи підкорюють світ: Slush 2022. PaySpace Magazine. 22.11.2022. URL: https://psm7.com/uk/business/kak-ukrainskie-startapy-pokoryayut-mir-slush-2022.html (дата звернення: 28.12.2022).

Briguglio L., Cordina G., Farrugia N., Vella S. (2005). Conceptualising and measuring economic resilience. Pacific Islands Regional Integration and Governance, pp. 26–49. DOI: https://doi.org/10.22459/PIRIG.11.2005.03. Available at: https://www.researchgate.net/publication/335930167_Conceptualising_and_measuring_economic_resilience (accessed 28 December 2022).

Ledesma J. (2014). Conceptual frameworks and research models on resilience in leadership. SAGE Open, vol. 4 (3). DOI: https://doi.org/10.1177/2158244014545464. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244014545464 (accessed 28 December 2022).

Rodin J. (2014). The resilience dividend: being strong in a world where things go wrong. London: Profile Books. DOI: https://doi.org/10.48558/j3qz-5m03. Available at: https://ssir.org/books/excerpts/entry/the_resilience_dividend# (accessed 28 December 2022).

Southwick F.S., Martini B.L., Charney D.S., Southwick S.M. (2017). Leadership and resilience. Leadership today / J. Marques, S. Dhiman (ed.). Springer, pp. 315–333. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31036-7_18. Available at: https://ideas.repec.org/h/spr/sptchp/978-3-319-31036-7_18. (accessed 28 December 2022).

Leki R.S. (2019). Growing global resilience leadership: working with diplomats. Advances in global leadership, vol. 12, pp. 191–205. DOI: https://doi.org/10.1108/s1535-120320190000012011. Available at: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1535-120320190000012011/full/html (accessed 28 December 2022).

The Rockefeller Foundation (2014). City resilience framework. The Rockefeller Foundation, Arup. Available at: https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/City-Resilience-Framework-2015.pdf (accessed 28 December 2022).

Bozhok Ye., Pyrozhkov S., Khamitov N. (2021). Rezylientnist: stratehiia vyzhyvannia v umovakh hibrydnykh zahroz [Resilience: a strategy for survival in hybrid threats’ conditions]. Ukrinform [Ukrinform]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3265105-rezilentnist-strategia-vizivanna-v-umovah-gibridnih-zagroz.html (accessed 28 December 2022). [in Ukrainian]

Belinskaia M.N., Korolchuk O.L. (2018). Rol natcionalnoi rezilentnosti v formirovanii effektivnogo publichnogo upravleniia [The role of national resilience in public administration reforming.]. Godishnik na departament “Administratciia i upravlenie” [Yearbook of Department “Administration and management”], vol. 3, pp. 24–45. [in Russian]

Korolchuk O. (2021). Bezpekovi aspekty sotsiohumanitarnoi y ekonomichnoi stabilnosti u formuvanni natsionalnoi rezylientnosti v Ukraini. [Aspects of social and humanitarian security and economic stability in the formation of national resilience in Ukraine]. Pravo ta derzhavne upravlinnia [Law and public administration], no 2, pp. 114–118. [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2021.2.17

Shvindina H., Petrushenko Yu., Balahurovska I. (2022). Resilient management as an effective management tool for transformational changes in society. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia “Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm” [Bulletin of Karazin’ Kharkiv National University. Series “International relations. Economy. Regional studies. Tourism”], no 15, pp. 54–59. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2022-15-06

Kasperovych Yu.V. (2019). Fiskalna bezpeka derzhavy v umovakh hibrydnoi viiny [Fiscal security of the state in the hybrid war conditions]. Kyiv: Feniks. [in Ukrainian]

Ivanov S.V. (2015). Vplyv zbroinoho konfliktu (viiny, boiovykh dii) na vartist pidpryiemstva [The impact of armed conflict (war, hostilities) on the enterprise value]. Dnipropetrovsk: Publishing house Makovetskyi. [in Ukrainian]

Filipchuk V., Oktysiuk A., Povoroznyk V., Yaroshenko Ye. (2016). Modeli i tsina vrehuliuvannia konfliktu na Donbasi: mizhnarodnyi dosvid ta ukrainski realii [Models and cost of conflict settlement in Donbas: international experience and Ukrainian realities]. International Center for Prospective Studies. [in Ukrainian]

Beker T., Aikhenhrin B., Horodnichenko Yu. et al. (2022). Narys pro vidbudovu Ukrainy [Essay on the reconstruction of Ukraine]. London: Centre for Economic Policy Research Press. Available at: https://cepr.org/system/files/2022-06/BlueprintReconstructionUkraine_ukr.pdf (accessed 28 December 2022). [in Ukrainian]

Kholiavko N.I. (2019). Konkurentospromozhnist systemy vyshchoi osvity na osnovi formuvannia yii rezylientnosti do vyklykiv informatsiinoi ekonomiky [Competitiveness of higher education system on the basis of formation of its resilience to the challenges of the informational economy]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia “Ekonomika i upravlinnia” [Academic notes of Vernadskyi’ Tavri National University. Series “Economics and management”], vol. 30 (69), no 3, pp. 53–58. [in Ukrainian]

PaySpace Magazine (2022). How Ukrainian start-ups are conquering the world: Slush 2022 [Yak ukrainski startapy pidkoriuiut svit: Slush 2022]. PaySpace Magazine. Available at: https://psm7.com/uk/business/kak-ukrainskie-startapy-pokoryayut-mir-slush-2022.html (accessed 28 December 2022). [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки