КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТА ПОЛЬСЬКИХ РИНКАХ ПРОДУКЦІЇ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ

Автор(и)

  • В.Я. Голюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8050-4158
  • В.В. Ганштель Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7024-2449

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274812

Ключові слова:

конкуренція, конкурентне середовище, конкурентоспроможність, конкурентна перевага

Анотація

У статті досліджено поточний стан конкурентного середовища українського та польського ринків товарів швидкого харчування. Обґрунтовано поняття конкуренція та конкурентоспроможність. Проаналізовано поняття міжнародної конкурентоспроможності та визначено перспективи виходу на ринки ЄС. Здійснено аналіз конкурентів виробників товарів швидкого приготування. Виявлено проблемні аспекти у розвитку ринку товарів швидкого харчування та проаналізовано тенденцію до споживання продукції. Досліджено внутрішній та зовнішній ринок та головних конкурентів товарів швидкого харчування. Завдяки інтегральному показникові та експертній оцінці розраховано конкурентоспроможність компаній. За результатами аналізу було проведено бенчмаркінг та сформовано основні напрямки формування конкурентних переваг.

Посилання

Кадирус І. Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=5&y=2014 (дата звернення: 09.08.2022).

Ніколенко С.С., Кириченко Л.М. Оцінка конкурентного середовища торговельного підприємства. Економічний простір. 2012. № 60. С. 207- 219.

Аналіз ринку супів швидкого приготування в Україні 2020 рік. Pro Consulting. Дослідження ринків. URL: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-supa-bystrogo-prigotovleniya-v-ukraine-2020-god (дата звернення: 09.08.2022).

Михальчук Л.В. Батуріна І.В. Конкурентне середовище підприємства у сучасних умовах. Вісник ЖДТУ. 2014. №3 (69). С. 152-156.

Коваленко Н.В. Мізюк С.Г. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства: сутність, основні складники та джерела формування конкурентних переваг. Класичний приватний університет. 2019. Випуск 2(13). С. 26 – 30.

Експорт до ЄС — упередження vs реальність. Українська правда. Економічна правда. 2020. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/15/665141/ (дата звернення: 09.08.2022).

Вихід українських компаній на польський ринок – чому цей тренд зберігатиметься у 2021 році? EUCON. Юридична група. 2020. URL: https://euconlaw.com/vy-hid-ukrayins-ky-h-kompanij-na-pol-s-ky-j-ry-nok-chomu-tsej-trend-zberigaty-met-sya-u-2021-rotsi/ (дата звернення: 09.08.2022).

Пащенко О. П. Особливості формування конкурентних переваг підприємства: стратегічний аспект. Вісник ЖДТУ. 2015. № 3 (73). С. 94 – 100.

Kadyrus I.H. (2014) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva ta faktory, shcho na nei vplyvaiut [Enterprise competitiveness and factors affecting]. Efficient economy, no. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=5&y=2014 (accessed 09 August 2022).

Nikolenko S.S., Kyrychenko L.M. (2012) Otsinka konkurentnoho seredovyshcha torhovelnoho pidpryiemstva [Evaluation of the competitive environment of a trading company]. Economic space, no. 60, pp. 207-219.

Market analysis of instant soups in Ukraine. Pro Consulting. Market research. 2020. Available at: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-supa-bystrogo-prigotovleniya-v-ukraine-2020-god (accessed 09 August 2022).

Mykhalchuk L.V. Baturina I.V. (2014) Konkurentne seredovyshche pidpryiemstva u suchasnykh umovakh [Competitive environment of the enterprise in modern conditions]. Bulletin of ZHTU, vol. 3, no. 69, pp. 152-156.

Kovalenko N.V. Mizyuk S.G. (2019). Mizhnarodna konkurentospromozhnist pidpryiemstva: sutnist, osnovni skladnyky ta dzherela formuvannia konkurentnykh perevah [International competitiveness of the enterprise: essence, main components and sources of formation of competitive advantages]. Classical private university, vol. 2, is. 13, pp. 26 - 30.

Export to the EU — prejudice vs reality. Ukrainian Pravda. Economic truth. 2020. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/15/665141/ (accessed 09 August 2022).

Entry of Ukrainian companies to the Polish market - why will this trend continue in 2021?. EUCON. Legal group. 2020. Available at: https://euconlaw.com/vy-hid-ukrayins-ky-h-kompanij-na-pol-s-ky-j-ry-nok-chomu-tsej-trend-zberigaty-met-sya- u-2021-rotsi/ (accessed 09 August 2022).

Pashchenko O. P. (2015) Osoblyvosti formuvannia konkurentnykh perevah pidpryiemstva: stratehichnyi aspekt [Peculiarities of the formation of competitive advantages of the enterprise: strategic aspect]. Bulletin of ZHTU., vol. 3, no 73, pp. 94 – 100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31