ТЕХНОЛОГІЇ ІНДУСТРІЇ 4:0 У ЦИФРОВІЙ ПАРАДИГМІ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • С.М. Петько Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274815

Ключові слова:

цифрова економіка, Індустрія 4:0, ІКТ, НДДКР, цифровий розвиток, Республіка Корея

Анотація

Стаття присвячена дослідженню технологій Індустрії 4:0 у цифровій парадигмі розвитку глобальної економіки. Для досягнення поставленої мети автором були використані такі методи дослідження, як-от: метод компаративного аналізу, наукової абстракції та аналітичного методу. Проведено комплексне дослідження технологічного прогресу цивілізації; визначено основні технології Індустрії 4:0 та їх взаємозв’язок з цифровою економікою; презентовано корпорації-лідери технологічного та інноваційно-цифрового бізнесу з вартісним виміром ринку передових технологій; проаналізовано урядову програму Республіки Корея «I-KOREA 4:0» у цифровій парадигмі економічного розвитку країни з виокремленням 10 основних галузей та 5 сервісів. Доведено, що завдяки бурхливого розвитку ІКТ, основними бенефіціарами від технологічного прогресу стали технологічні та ІТ-корпорації «передових» технологій Індустрії 4:0. Визначено, що беззаперечними лідерами у глобальному цифровому бізнес-середовищі стали США та Китай. Значущість результатів дослідження полягають у практичному дослідженні реалізації урядової програми «I-KOREA 4:0» в Республіці Корея, що забезпечить країні довгострокове економічне зростання та конкурентне лідерство на глобальному ринку «передових» технологій. Беручи до уваги досвід Республіки Корея, а саме: створення гіперконективної smart-інфраструктури та національної НДДКР системи на основі технологій Індустрії 4:0, зможе підвищити якість життя українського населення та конкурентоспроможність вітчизняних виробництв шляхом використання технології 5G у процесі побудови післявоєнної інноваційно-цифрової екосистеми.

Посилання

Бухт Р., Хикс Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики. Вестник международных организаций. 2018. Т. 13. № 2. С. 143–172. doi: 10.17323/1996-7845-2018-02-07

Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір : монографія / Д. Г. Лук’яненко [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф. А. М. Поручника. Київ: КНЕУ, 2008. 420, [4] с.

Петько С. М. Електронна комерція в цифровій екосистемі Республіки Кореї. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2022. № 23. С. 61−67. doi: https://doi.org/10.20535/2307-5651.23.2022.264630

Петько С. М. Масштаби та організаційні виміри діяльності південнокорейських корпорацій в умовах їх цифрової трансформаціі. Інтелект ХХІ. 2021. № 5. С. 7−12. doi: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2021-5.1

Петько С. М. Механізми реалізації інвестиційних проектів в Південній Кореї та досвід для України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. No 2 (113). С. 32−38. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-2-5

Петько С. М. Моделі корпоративного управління в діяльності корпорацій на світових ринках. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). Ч. 2. С. 225–229.

Петько С. М. Республіка Корея в індексах цифрової економіки. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. № 1 (01). С. 66−73. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-11

Петько С. М. Цифровий техноглобалізм у становленні Республіки Корея на глобальному ринку напівпровідників. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економіка». 2022. Випуск 1 (105). С. 91−99. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-12

Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія /

Д. Г. Лукʼяненко [та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника. Київ : КНЕУ, 2011. 703, [1] c.

Столярчук Я. Соціальна полярізація українського суспільства у контексті глобальних тенденцій. Культура народов Причерноморья. 2007. № 103. С. 50–54.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія: У 2 т. Т. 1 / Д. Г. Лукʼяненко [та ін.]; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. Київ : КНЕУ, 2006. 816 с.

Цифрова економіка: Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на людський капітал та формування компетентностей майбутнього: монографія / Л. Л. Антонюк [та ін.] ; за ред. Антонюк Л., Ільницького Д., Севастюк А. Київ : КНЕУ, 2021. 337 с.

Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция. Изд-во «Э», 2016. (Top Business Awards). 138 с. ; пер. с англ. АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 2016. URL: http://ncrao.rsvpu.ru/sites/default/files/library/k._shvab_chetvertaya_promyshlennaya_revolyuciya_2016.pdf (дата звернення: 07.09.2022).

Atrostic B. K., Gates J., and Jarmin R. Measuring the electronic economy at the U.S. Census Bureau. Achieving Data Quality in a Statistical Agency: A Methodological Perspective: Proceedings of Statistics Canada Symposium 2001. URL: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-522-x/2001001/session10/6262-eng.pdf

(дата звернення: 17.10.2022).

Digital Economy Report 2021. Cross-border data flows and development: From whom the data flow. The United Nations Conference on Trade and Development. (UNCTAD) 2021. United Nations. 238 р. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf (дата звернення: 17.11.2022)

Forbes. The World’s Real-Time. Billionaires. URL: https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#f77e4443d788 (дата звернення: 29.12.2022).

Invest Korea. Information and Communication Technologies. URL: https://www.investkorea.org/ik-en/cntnts/i-310/web.do (дата звернення: 22.12.2022).

Kakao Entertainment. URL: https://www.kakaocorp.com/page/?lang=ENG&tab=all (дата звернення: 20.12.2022)

Mesenbourg Thomas L. Measuring the digital economy / Economic Programs U.S. Bureau of the Census. 2001. 19 р. URL: https://pdf4pro.com/view/measuring-the-digital-economy-census-gov-436e60.html (дата звернення: 02.12.2022).

Murphy A., Contreras I. The Global 2000. Forbes 2022. May 12, 2022, 06:30 am. URL: https://www.forbes.com/lists/global2000/?sh=21381bdb5ac0 (дата звернення: 19.12.2022)

Naver Company. URL: https://www.navercorp.com/en (дата звернення: 19.12.2022).

Samsung Ukraine. URL: https://www.samsung.com/ua/ (дата звернення: 27.12.2022).

Statista. Official Site. Global market share of the information and communication technology (ICT) market from 2013 to 2022, by selected country. URL: https://www.statista.com/ (дата звернення: 23.12.2022)

Technology and Innovation report 2021. Catching technological waves. Innovation with equity. United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) 2021. United Nations. 196 р. URL: https://unctad.org/page/technology-and-innovation-report-2021 (дата звернення: 15.12.2022).

The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?most_recent_value_desc=true (дата звернення: 25.12.2022).

Voronkova V., Nikitenko V., Oleksenko R., Cherep O., Andriukaitiene R., Briki I. (2021). Digital paradigm of economy and management in the conditions of global human transformation. Technology Transfer: Innovative Solutions in Social Sciences and Humanities, no 4, pp. 37–40. doi: http://doi.org/10.21303/2613-5647.2021.001769

Bukht R., Heeks R. (2018). Opredelenye, koncepciya y izmerenye cyfrovoj ekonomiki [Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy]. Vestnik mezhdunarodnykh orghanizacyj [International Organisations Research Journal], vol. 13, no 2, pp. 143–172.

Hlobalʹna ekonomika ХХІ stolittya: lyudsʹkyy vymir (2008) [The global economy of the 21st century: the human dimension]: monohrafiya / D. H. Luk'yanenko [ta in.]; za zah. red. d-ra ekon. nauk, prof. D. H. Luk'yanenka ta d-ra ekon. nauk, prof. A. M. Poruchnyka. Kyyiv: KNEU, 2008. 420, [4] p.

Petko S. M. (2022). Elektronna komertsiya v tsyfroviy ekosystemi Respubliky Koreya [E-commerce in the digital ecosystem of the Republic of Korea]. Economic bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" [Ekonomichnyy visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny "Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut"], no. 23, pp. 61–67.

Petko S. M. (2021). Masshtaby ta orhanizatsiyni vymiry diyalnosti pivdennokoreyskykh korporatsiy v umovakh yikh tsyfrovoyi transformatsii [Scales and organizational measurement of South Korean corporations activty in the conditions of their digital transformation]. Intelekt XXI [Intelekt XXI], no. 5, pp. 14−21.

Petko S. M. (2020). Mekhanizmy realizatsiyi investytsiynykh proektiv v Pivdenniy Koreyi ta dosvid dlya Ukrayiny [Mechanisms of investment projects realization in South Korea and experience for Ukraine]. Derzhava ta rehiony [State and Regions]. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, no. 2 (113), pp. 32−38

Petko S. M. (2015). Modeli korporatyvnogho upravlinnja v dijaljnosti korporacij na svitovykh rynkakh [Models of corporate governance in the activities of corporations on world markets]. Molodyj vchenyj [Young scientist], no. 2 (17), vol. 2, pp. 225–229.

Petko S. M. (2022). Respublika Koreya v indeksakh tsyfrovoyi ekonomiky [Republic of Korea in the Digital Economy Indices]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka [Digital Есоnоmу and Economic Security], no. 1 (01), pp. 66−73.

Petko S. M. (2022). Tsyfrovyy tekhnohlobalizm u stanovlenni Respubliky Koreya na hlobalʹnomu rynku napivprovidnykiv [Digital technoglobalism in the formation of the Republic of Korea on the global semiconductors market]. Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriya «Ekonomika» [Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade]. A Series of “Economic Sciences”, no. 1 (105), pp. 91–99.

Resursy ta modeli hlobalnoho ekonomichnoho rozvytku (2011) [Resources and models of global economic development]: monohrafiya / D. H. Lukyanenko [ta in.] ; za zah. red. D. H. Luk'yanenka ta A. M. Poruchnyka (Ed.). Kyiv: KNEU, 703 p.

Stoljarchuk Ja. (2007). Socialjna poljarizacija ukrajinsjkogho suspiljstva u konteksti ghlobaljnykh tendencij. Kuljtura narodov Prychernomorjja [Culture of the peoples of the Black Sea region], no. 103, pp. 50–54.

Upravlinnya mizhnarodnoyu konkurentospromozhnistyu v umovakh hlobalizatsiyi ekonomichnoho rozvytku (2006) [Management of international competitiveness in the context of globalization of economic development]: monohrafiya: U 2 t. Vol. I / D. H. Lukʼyanenko [ta in.]; D. H. Lukyanenka, A. M. Poruchnyka (Ed.). Kyiv: KNEU, 816 p.

Tsyfrova ekonomika: Vplyv informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy na lyudsʹkyy kapital ta formuvannya kompetentnostey maybutnʹoho: monohrafiya (2021) [Digital economy: Influence of information and communication technologies on human capital and the formation of future competencies] / L. L. Antonyuk [ta in.]; za red. Antonyuk L., Ilʹnytsʹkoho D., Sevastyuk A. Kyiv : KNEU. 337 p.

Shvab Klaus. Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya [The fourth industrial revolution]. Izd-vo «E», 2016. (Top Business Awards). Available at: http://ncrao.rsvpu.ru/sites/default/files/library/k._shvab_chetvertaya_promyshlennaya_revolyuciya_2016.pdf (accessed 07.07.2022).

Atrostic B. K., Gates J., and Jarmin R. Measuring the electronic economy at the U.S. Census Bureau. Achieving Data Quality in a Statistical Agency: A Methodological Perspective: Proceedings of Statistics Canada Symposium 2001. Available at: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-522-x/2001001/session10/6262-eng.pdf (accessed 17.10.2022).

Digital Economy Report 2021. Cross-border data flows and development: From whom the data flow. The United Nations Conference on Trade and Development. (UNCTAD) 2021. United Nations. 238 р. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf (accessed 17 November 2022)

Forbes. The World’s Real-Time. Billionaires. Available at: https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#f77e4443d788 (accessed 29 December 2022).

Invest Korea. Information and Communication Technologies. Available

at: https://www.investkorea.org/ik-en/cntnts/i-310/web.do (accessed 22

December 2022).

Kakao Entertainment. Available at: https://www.kakaocorp.com/page/?lang=ENG&tab=all (accessed 20 December 2022)

Mesenbourg Thomas L. Measuring the digital economy. Economic Programs U.S. Bureau of the Census. 2001. 19 р. Available at: https://pdf4pro.com/view/measuring-the-digital-economy-census-gov-436e60.html (accessed 02 December 2022).

Murphy A., Contreras I. The Global 2000. Forbes 2022. May 12, 2022, 06:30 am. Available at: https://www.forbes.com/lists/global2000/?sh=21381bdb5ac0 (accessed 19 December 2022)

Naver Company. Available at: https://www.navercorp.com/en (accessed 19 December 2022).

Samsung Ukraine. Available at: https://www.samsung.com/ua/ (accessed 27 December 2022).

Statista. Official Site. Global market share of the information and communication technology (ICT) market from 2013 to 2022, by selected country. Available at: https://www.statista.com/ (accessed 23 December 2022)

Technology and Innovation report 2021. Catching technological waves. Innovation with equity. United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) 2021. United Nations. 196 р. Available at: https://unctad.org/page/technology-and-innovation-report-2021 (accessed 15 December 2022).

The World Bank. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?most_recent_value_desc=true (accessed 25 December 2022).

Voronkova V., Nikitenko V., Oleksenko R., Cherep O., Andriukaitiene R., Briki I. (2021). Digital paradigm of economy and management in the conditions of global human transformation. Technology Transfer: Innovative Solutions in Social Sciences and Humanities, 4, 37–40. DOI: http://doi.org/10.21303/2613-5647.2021.001769

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31