ВПЛИВ ІМІДЖУ МЕНЕДЖЕРА НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274821

Ключові слова:

імідж, елементи іміджу, управління, управлінське рішення, процес прийняття рішення

Анотація

У статті розглянуто специфіку впливу іміджу менеджера на процес прийняття управлінських рішень. Проведено аналіз основних умов прийняття управлінських рішень. Розглянуто фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень. Проведено аналіз функцій керівника в процесі прийняття рішень. Виявлено найбільш характерні компоненти іміджу керівника: особистісний, соціальний та професійний. Хороший менеджер в процесі своєї роботи має ефективно поєднувати всі три компонента, котрі взаємопов’язані та доповнюють один одного. Виокремлено основні властивості іміджу керівника. Виділено рекомендації для створення образу ділової людини. Обґрунтовано, що в процесі управлінської діяльності менеджера важливе значення мають якості іміджу: емпатія, мистецтво переконувати, доступність, комунікабельність, здатність підтримувати зворотній зв’язок та відповідність посадовому статусу.

Посилання

Куліш А. В., Іванова Н. С. Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень. International scientific e-journal ΛΌГOΣ. ONLINE. 2020, № 14. URL: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.14.07.html.

Шевченко В. С. Роль і місце іміджу керівника в ефективному управлінні сучасної організації. Соціальна економіка. 2016. № 2. С. 157-161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2016_2_26.

Коврига О. С. Процес прийняття управлінських рішень у публічному управлінні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Том 30 (69) № 4. 2019. С. 67-72. URL: http://surl.li/edqyb.

Тема 3. Управлінські рішення. URL: https://cutt.ly/s0ZF18e.

Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: навч. посібн. К. : Знання, 2011. 445 с. URL: https://cutt.ly/x0ZFBlz.

Овсієнко А. Зовнішній вигляд як запорука позитивного іміджу ділової людини. Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. ДПУ ім. Г. Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 7. С. 160-172.

Психологічні особливості формування іміджу сучасного керівника і їх прояв у діяльності. Аналіз психологічних умов формування іміджу керівника. URL: http://surl.li/eeknn.

Воронько-Невіднича Т. В., Помаз О. М., Васильєва Ю. А., Коваленко Г. О. Аспекти корпоративної соціальної відповідальності підприємства, що сприяють формуванню його іміджу. Modern Economics. 2020. № 24(2020). С. 45-49. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V24(2020)-07.

Kulish, A. V., Ivanova, N. S. (2020) Teoretychni aspekty pryiniattia upravlinskykh rishen [Theoretical aspects of managerial decision-making]. International scientific e-journal ΛΌГOΣ. ONLINE, no. 14. Available at: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.14.07.html.

Shevchenko, V. S. (2016) Rol i mistse imidzhu kerivnyka v efektyvnomu upravlinni suchasnoi orhanizatsii [The role and place of the manager's image in the effective management of a modern organization.]. Sotsialna ekonomika, no. 2, pp. 157-161. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2016_2_26.

Kovry`ga, O. S. (2019) Protses pryiniattia upravlinskykh rishen u publichnomu upravlinni [The process of making managerial decisions in public administration.]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho, vol. 30(69), no. 4, pp. 67-72. Available at: http://surl.li/edqyb.

Tema 3. Upravlinski rishennia [Topic 3. Management decisions]. Available at: https://cutt.ly/s0ZF18e.

Chajka, G. L. (2011) Kultura dilovoho spilkuvannia menedzhera: navch. posibn [Culture of business communication of the manager: tutorial]. Kyiv: Znannya, 445 p. Available at: https://cutt.ly/x0ZFBlz.

Ovsiyenko, A. (2019) Zovnishnii vyhliad yak zaporuka pozytyvnoho imidzhu dilovoi liudyny [Appearance as a guarantee of a positive image of a business person]. Sotsium. Dokument. Komunikatsiia : zb. nauk. st. DVNZ «Pereiaslav-Khmeln. DPU im. H. Skovorody», vol. 7, pp. 160-172.

Psykholohichni osoblyvosti formuvannia imidzhu suchasnoho kerivnyka i yikh proiav u diialnosti [Psychological features of the formation of the image of a modern manager and their manifestation in activity]. Analiz psykholohichnykh umov formuvannia imidzhu kerivnyka. Available at: http://surl.li/eeknn.

Voronko-Nevidnycha, T. V., Pomaz, O. M., Vasylieva, Yu. A., Kovalenko, H. O. (2020) Aspekty korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryiemstva, shcho spryiaiut formuvanniu yoho imidzhu [Aspects of Corporate Social Responsibility of an Enterprise that Contribute to its Image Formation]. Modern Economics, no. 24 (2020), pp. 45-49. Available at: https://doi.org/10.31521/modecon.V24(2020)-07.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31