МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗМІН

Автор(и)

  • О.В. Зозульов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-7087-2080
  • Т.О. Царьова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-1321-5548

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274833

Ключові слова:

технологія, розвиток економічної системи, маркетинг

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення фундаментальних змін у часі зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, визначенню складових та чинників, що впливають на ці зміни, етапів їх трансформації. Для маркетолога означене питання є одним із ключовим не стільки в контексті поточного аналізу маркетингового середовища, оскільки поточний аналіз і так буде зроблено в процесі дослідження складових макро- та мікросередовища, скільки в контексті здатності бачити глобальні тенденції трансформації середовища, напрями розвитку його складових та потенційну картину майбутнього. Розвиток соціально-економічних систем є складним процесом як з огляду на якість їх складових, так і з огляду на кількість і взаємозв’язки та взаємовплив між ними. Наприклад, етапи трансформації технологічного підґрунтя виробництва в свою чергу впливають на характер економічних зв’язків між агентами ринку, визначаючи ключові ресурси для виробництва та технологічні можливості щодо їх переробки, транспортування, комунікацій. Таким чином, визначаючі ключові сектори економіки, які є локомотивами всієї системи. Ключові сектори, характер їх роботи та навички, необхідні для їх запуску і підтримання, визначають вимоги до освіти та особистих якостей робочої сили, а також характеру людської праці – інтелектуальної чи ні. Якщо взяти інші складові економічної системи – вони відрізняються таким же складним перебігом трансформації і також зачіпають багато суміжних областей, формуючи прямі та опосередковані зв’язки, які можуть реалізуватись впродовж довгого часу, таким чином, що результати маркетингової діяльності в такому середовищі рознесені у часі із безпосереднім маркетинговим впливом і можуть спотворюватись в процесі виконання. Саме томі для маркетолога дуже важливо розуміти, на які складові середовища звертати уваги, і яким чином вони можуть вплинути на реалізацію маркетингової мети.

Посилання

Schwab K., Davis N. Shaping the future of the fourth industrial revolution. New York: Currency New York, 2018. 378 p.

Schwab K. The fourth industrial revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016. 172 p.

Каку M. Фізика майбутнього. Львів: Видавництво «Літопис», 2013. 432 c.

Friedman T. L. The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. Eastbourne: Gardners Books, 2005. 496 р.

Finley F., Bergbaum A., Csicsila A., Lim L. H., Bastin Z., Sun Y. Homeward bound: nearshoring continues, labor becomes a limiting factor, and automation takes root. New York: AlixPartners LLP, 2017. 5 p. URL: https://www.alixpartners.com/insights-impact/insights/nearshoring-continues-labor-becomes-a-limiting-factor-and-automation-takes-root/#sm.00acf0i01570d4p11ql2nqc4ar5yf

Ramaswamy S., Manyika J., Pinkus G., George K., Law J., Gambell T., Serafino A. Making it in America: Revitalizing US manufacturing. New York: McKinsey Global Institute, 2017. 88 p. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/americas/making-it-in-america-revitalizing-us-manufacturing

Stegeman H. Turning the page. A radical agenda for economic transformation. Haarlem: Triodos Investment Management, 2020. 49 р. URL: https://www.triodos-im.com/radical-agenda-for-economic-transformation?utm_source=typeform&utm_medium=formredirect&utm_campaign=tl_Q4

Mulas V. Adapting to the new transformation of the economy. Washington: The World Bank, 2016. 22 р. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25871

Altenburg T., Brahima C. Meeting africa’s employment challenge in a changing world. Bonn: German Institute of Development and Sustainability, 2018. 4 p. URL: https://www.idos-research.de/en/briefing-paper/article/meeting-africas-employment-challenge-in-a-changing-world/

Savina G., Haelg F., Potrafke N., Sturm J.-E. The KOF Globalisation Index – Revisited. Review of International Organizations. 2019. 14(3). P. 543-574. URL: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html

Герасименко А. Економічний зміст та напрямки трансформації економічних систем. Економічна теорія: Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2015. № 3. С. 9-19. URL: https://ev.nmu.org.ua/index.php/uk/archive?arh_article=877

Toffler A. The third wave. New York: William Morroy and Company, Inc., 1980. 552 p.

Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін. Київ: Знання, 2008. 431 c.

Зозульов О.В. Економічні логіки маркетингових дій. Маркетинг в Україні. 2012. № 5 (74). С. 57-61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2012_5_12

Schwab K., Davis N. (2018). Shaping the future of the fourth industrial revolution. New York: Currency New York, 378 p. (in English).

Schwab K. (2016). The fourth industrial revolution. Geneva: World Economic Forum, 172 p. (in English).

Kaku M. (2013). Fizyka maibutnoho [Physics of the future]. Lviv: Vydavnytstvo «Litopys», 432 p. (in Ukrainian).

Friedman T. L. (2005). The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. Eastbourne: Gardners Books, 496 р. (in English).

Finley F., Bergbaum A., Csicsila A., Lim L. H., Bastin Z., Sun Y. (2017). Homeward bound: nearshoring continues, labor becomes a limiting factor, and automation takes root. New York: AlixPartners LLP, 5 p. Available at: https://www.alixpartners.com/insights-impact/insights/nearshoring-continues-labor-becomes-a-limiting-factor-and-automation-takes-root/#sm.00acf0i01570d4p11ql2nqc4ar5yf (in English).

Ramaswamy S., Manyika J., Pinkus G., George K., Law J., Gambell T., Serafino A. (2017). Making it in America: Revitalizing US manufacturing. New York: McKinsey Global Institute, 88 p. Available at: https://www.mckinsey.com/featured-insights/americas/making-it-in-america-revitalizing-us-manufacturing (in English).

Stegeman H. (2020). Turning the page. A radical agenda for economic transformation. Haarlem: Triodos Investment Management, 49 р. Available at: https://www.triodos-im.com/radical-agenda-for-economic-transformation?utm_source=typeform&utm_medium=formredirect&utm_campaign=tl_Q4 (in English).

Mulas V. (2016). Adapting to the new transformation of the economy. Washington: The World Bank, 22 р. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25871 (in English).

Altenburg T., Brahima C. (2018). Meeting africa’s employment challenge in a changing world. Bonn: German Institute of Development and Sustainability, 4 p. Available at: https://www.idos-research.de/en/briefing-paper/article/meeting-africas-employment-challenge-in-a-changing-world/ (in English).

Savina G., Haelg F., Potrafke N., Sturm J.-E. (2019). The KOF Globalisation Index – Revisited. Review of International Organizations, vol. 14(3), pp. 543-574 р. Available at: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html (in English).

Herasymenko A. (2015). Ekonomichnyi zmist ta napriamky transformatsii ekonomichnykh system [Economic meaning and directions of transformation of economic systems]. Ekonomichna teoriia: Ekonomichnyi visnyk Dniprovskoi politekhniky, vol 3, pp. 9-19. Available at: https://ev.nmu.org.ua/index.php/uk/archive?arh_article=877 (in Ukrainian).

Toffler A. (1980). The third wave. New York: William Morroy and Company, Inc., 552 p. (in English)

Hrazhevska N. I. (2008). Ekonomichni systemy epokhy hlobalnykh zmin [Economic systems of the era of global changes]. Kyiv: Znannia. 431 p. (in Ukrainian).

Zozulov O.V. (2012). Ekonomichni lohiky marketynhovykh dii [Economic logics of marketing actions]. Marketynh v Ukraini, vol. 5 (74), pp. 57-61. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2012_5_12 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31