DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.38076

СИСТЕМНА ПРИРОДА КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Оксана Петрівна Кавтиш

Анотація


У статті досліджено сутність кадрової безпеки підприємства на основі системного підходу. Розкрито її особливості у структурі економічної безпеки та згруповано функціональні елементи шляхом їх поділу на ті, які орієнтовані насамперед на відтворення і забезпечення нормальних умов діяльності персоналу, та ті, які закладають засади для підтримки стійкого функціонування і розвитку підприємства. У частині суб’єктів кадрової безпеки здійснено їх систематизацію на внутрішні і зовнішні, де серед останніх враховано міжнародні організації. При дослідженні об’єктів кадрової безпеки уточнено джерела і фактори загроз за характеристиками персоналу. Це забезпечило розуміння складної природи кадрової безпеки і її функцій, цілей, принципів у тісному взаємозв’язку з відповідними елементами надсистеми -  економічної безпеки. Визначено фактори, які впливають на ступінь складності кадрової безпеки як системи. 


Ключові слова


personnel safety system; principles; functions; structure; subjects; objects; influence; threat factors

Повний текст:

PDF

Посилання


Дишер Б. Какие изменения ожидают рынок труда в будущем / Б. Дишер [Электронный ресурс]: аналитические данные международной сети компаний PwC. Режим доступа: http://www.pwc.com/ua/ru/publications/2014/labor-market-transformation.jhtml

Уровень корпоративного мошенничества в Украине – один из самых высоких в мире [Электронный ресурс] // Укррудпром: дайджест от 20.05.2010. Режим доступа: http://www.ukrrudprom.com/digest/Uroven_korporativnogo_moshennichestva_v_Ukraine__odin_iz_samih_v.html

Кибанов А. Я. Управление персоналом организации / А. Я. Кибанов. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 638 с.

Логінова Н. І. Місце кадрової безпеки в економічній безпеці підприємства / Н. І. Логовіна // Коммунальное хазяйство городов: Научно-технический сборник. –2009. –№ 87. – С. 371-376.

Бурда І.Я. Механізм забезпечення кадрової безпеки в процесі формування та реалізації кадрової політики / І.Я. Будра // Наукові записки. – 2012. - № 3 (40). – С. 88 -95.

Єременко А.О., Полозова Т.В. Методологічні основи системи кадрової безпеки підприємства / А.О. Єременко, Т.В. Полозова // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. - 2012. - Вип. 2. - С. 195-198.

Швець Н. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, або як перемогти зловживання персоналу / Н. Швець // Персонал. – 2006. – № 5. – С.26-27.

Кіріченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник. 3-тє вид., переробл. і доп. / О. А. Кіріченко. – К. : Знання-Прес, 2002. – 384 с.

Ляшенко А.Н. Кадрова безпека у системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / А.Н. Ляшенко, Я.Н. Криль // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Збірник наукових праць Східноукраїнського національного ун-ту ім. Володимира Даля. – 2013. - №25. - С. 274-279. – Режим доступу: http://eme.ucoz.ua/publ/zbirniki/25_ii_2013/ljashenko_o_m_kril_ja_m_kadrova_bezpeka_u_sistemi_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriemstva/39-1-0-349

Литовченко О.Ю. Формування кадрової безпеки підприємств АПК: автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец.: 08.00.04. «економіка та управління підприємствами (машинобудування, агропромисловий комплекс, туристичні підприємства та підприємства рекреаційного комплексу)» / О.Ю. Литовченко. – Київ, 2010. – 22 с.

Швайка Л. Деякі питання сутності кадрової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Л. А. Швайка, Х. В. Жидецька // Поліграфія і видавнича справа . - 2011. - № 4. - С. 158-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pivs_2011_4_23.pdf

Чаплигіна Ю.С. Етимологічний аналіз категорії «кадрова безпека» / Ю.С.Чаплигіна // Управління розвитком. – 2011. – № 4 (101). – С. 102-104.

Поскрипко Ю.А. Категорийный анализ кадровой безопасности / Ю.А. Поскрипко // Економiка і Фiнанси. – 2014. - № 1. – С. 7-13.

Герасименко О.М. Моделювання системи забезпечення кадрової безпеки суб'єкта господарювання / О.М. Герасименко // Акутальні проблеми економіки. – 2012. - № 2. – с. 118-124.

Руда Т.В. Сутність та значення кадрової компоненти у процесі забезпечення економічної безпеки підприємства / Т.В. Руда, Є.М. Рудніченко, А.М. Рудий // Митна безпека. – 2013. - № 1. – С. 20-23.

Сліпа О. З. Кадрова безпека підприємства: поняття, структура та основні механізми її забезпечення [Електронний ресурс] / О.З. Сліпа // Науковий огляд. – 2014. - №1. – Т.2. – С. 56-63. Режим доступу: naukajournal.org›index.php/naukajournal…download…2

Маренич А.І., Мехеда Н.Г. Виявлення та запобігання загроз кадровій безпеці [Електронний ресурс] / А.І. Маренич, Н.Г. Мехеда // Фінансовий простір. – 2011. - № 3. – С. 127-132. – Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/files/1103/11maidap.pdf

Отенко И.П. Анализ особенностей международных стандартов кадровой безопасности предприятия / И.П. Отенко, Е.С. Преображенская // Бизнес Інформ. – 2014. - № 3. – С. 371-376.

Живко З.Б. Концептуальні основи управління кадровою безпекою підприємства [Електронний ресурс] / З.Б. Живко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. - № 2. – С. 103-111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2013_2(1)__14.pdf
Copyright (c) 2020 Оксана Петрівна Кавтиш

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua