Теоретичні аспекти глобальних міжсистемних трансформацій постіндустріального порядку

В. О. Гурова

Анотація


У роботі представлено аналіз теоретичних поглядів представників різних течій економічної теорії на категорію «трансформація»; підкреслено, що глобальні трансформації є об'єктом міждисциплінарних досліджень: як етап всесвітньої історії, як сегмент міжнародної політики, як предмет соціології та соціальної теорії; зроблено акцент на визначенні джерел та об'єктів трансформації економічної системи, з точки зору інформаційної та науково-технологічної складової; при розгляді трансформацій різних економічних і соціальних систем в різних циклах їх динаміки, проведено аналіз типології трансформацій, що дозволило виділити міжсистемні і внутришньосистемні трансформації; зроблено висновок, що теорії міжсистемних трансформацій економічних систем логічно взаємопов'язані з концепціями постіндустріального, постекономічного, постринкового суспільства і є взаємодоповнюючими, оскільки постідустріальні трансформації впливають на різноманітнісфери діяльності економічних суб'єктів (технологічну, соціальну, політичну, культурну, фінансову та ін.).

 


Ключові слова


трансформаційний процес; міжсистемні і внутрішньосистемні трансформації; постіндустріальні трансформації

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bohnet Armin, Ohly Claudia. Zum gegenwartigen Stand der Transformationstheorie / A. Bohnet, C. Ohly // Zeitschrift fur Wirtschaftspolitik. – 1992. – №41. – p. 27–49.

Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики/ [Т. Вэльш, Х.-Г. Крюссельберг, Г. Ляйпольд и др.]; под ред. А. Шюллера и Х.-Г. Крюссельбе-рга. – 6-е изд., доп. и испр. – М.: Экономика, 2006. – 346 с.

Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін: Монографія: - К. : Знання, 2008. – 431 с.

Закономерности и перспективы трансформации общества: Материалы к V Междунар. Кондратьевскойконф.: В 3 т. / Под ред. Ю.В. Яковца. – М.: МФК, 2004

Ивлева Г. Трансформация экономической системы: об¬зор концепций и контуры общей теории // Общество и экономика. – 2003. – № 10. – С. 7–40

Кирилюк Є. М. Понятійний апарат досліджень трансформації економічних систем / Є. М. Кирилюк // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2011. – Вип. 26. – С.14–25.

Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизация: теория, история, диалог, будущее. Т.1. – М: Институт экономических стратегий, 2006.

Тоффлер Е. ТретяХвиля/ ЕлвінТоффлер; пер. з англ. А. Євса; ред. пер. Шовкун. – К.: Вид. дім«Всесвіт», 2000. – 475 с.

Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации ХХІ века / Ю. В. Яковец. – М.:Экономика, 2011. – 382 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.43905

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 В. О. Гурова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua