ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ТАРИФІКАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

О. С. Березовчук, Віктор Іванович Іваненко

Анотація


В статті викладено авторські розробки економіко-математичної моделі, яка пропонує формалізований математичний підхід до визначення необхідних управлінських рішень щодо змін у тарифікаційній системі страхової компанії з метою утримання портфеля страхових договорів в рамках бажаного рівня прибутковості.  В статті наводиться математична формалізація поняття «тарифікаційна система», описано, яким чином можна математично врахувати якісні характеристики об’єктів страхування, що описують ступінь ризику пов’язаний з останніми. Також у статті наведено методи обрахунку значень основних фінансових потоків, що мають місце для страхової компанії; приведено варіант розрахунку такого фінансового показника як комбінований коефіцієнт збитковості та наведена якісна характеристика всіх можливих кількісних значень даного показника.  Головним результатом і новизною статті є дискретна модель оптимального керування тарифікаційною системою страхової компанії, яка за умов застосування в практичній діяльності страхової компанії може виступати в ролі апарату підтримки прийняття рішень.  Також наводяться переваги і недоліки отриманої моделі.


Ключові слова


страхування; економіко-математична модель; страхова компанія як об’єкт керування; тарифікаційна система; теорія оптимального керування

Повний текст:

PDF

Посилання


Березовчук О.С. Концептуальна схема функціонування страхової компанії як об’єкта керування [Електронний ресурс] / О.С. Березовчук // Ефективна економіка. – 2014. – №11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

Осадець С.С. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.

Definition of “Combined Ratio” [Електронний ресурс] // Investopedia: [сайт] – Режим доступу вільний: http://www.investopedia.com/terms/c/combinedratio.asp

Болтянский В.Г. Оптимальное управление дискретными системами. М.: Наука, 1973. – 446 c.

Левошич О. Л. Елементи теорії керування : Навч.-метод. посіб. / О. Л. Левошич, Ю. В. Крак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 81 c.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44140

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 О. С. Березовчук, Віктор Іванович Іваненко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua