DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44232

ВІДПОВІДНІСТЬ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИСУЧАСНИМ ВИМОГАМТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ірина Миколаївна Грінько

Анотація


У статті проаналізовано основні показники міжнародної міграції, які характеризують відповідність міграційної політики сучасним вимогам, такі як: міграційний приріст населення, загальний коефіцієнт міграційного приросту населення, розподіл міжнародних мігрантів за країнами в'їзду в Україну; розподіл міжнародних мігрантів за країнами виїзду з України. Проведена оцінка даних показників дозволила виявити причини та відповідність ведення міграційної політики держави сучасним вимогам. Обґрунтовані та запропоновані рекомендації з питань ефективного функціонування міграційної політики на державному та міжнародному рівні для забезпечення її сталого розвитку та відповідності сучасним вимогам сьогодення. Загальним результатом досліджень і наведених розробок є набуті подальшого розвитку науково-практичні засади формування міграційної політики в Україні, інституційних, організаційних, економічних, соціальних, правових, та інших механізмах ефективної реалізації державної та міжнародної міграційної політики.


Ключові слова


міграційна політика; міграційні процеси; установлений розвиток міграції; розподіл міжнародних мігрантів; ефективна міграційна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранник З. П. Інтелектуальна міграція як об’єкт статистичного дослідження [Електронний ресурс] / З. П. Баранник, І. О. Романенко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3096

Бідак В. Я. Соціальна діагностика територіальних міграційних систем / В. Я. Бідак, С. О. Цапок // Регіональна економіка. – 2013. – № 1(67). – С. 114–122.

Біль М. М. Проблеми формування і розвитку інфраструктури територіальних міграційних систем / М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2014. –№ 2. – С. 66–73.

Горбочова І. Інституційні регулятори зовнішньої міграційної політики України / І. Горбачова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2014. – № 4. –С. 46–51.

Гуменюк Ю. П. Всебічно збалансований розвиток та міжнародна міграція робочої сили: проблеми взаємовпливу / Ю. П. Гуменюк //Економіка промисловості. – 2011. – № 2–3. – С. 295–306.

Демографічна ситуація в Україні [Експрес-випуск від 15.01.2015 р. № 4/0/10.2 вн.-15] [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу до матеріалів : http://www.ukrstat.gov.ua

Кудлак В. Я. Україна в системі міжнародної міграції робочої сили /

В. Я. Кудлак // Сталий розвиток економіки : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький : ПВНЗ «УЕП», 2013. –№ 1. – С. 54–58.

Курій Л. О. Вирішення міграційних проблем в Україні і розвиток людського потенціалу / Л. О. Курій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень. –2012. – № 1 (22). – С. 113–120.

Малиновська О. А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України / О. А. Малиновська // Регіональна економіка. – 2013. – № 3. – С. 82–93.

Населення України за 2013 рік: демографічний щорічник / Державна служба статистики України. – К., 2014. – 292 с.
Copyright (c) 2019 Ірина Миколаївна Грінько

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua