DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44312

ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ЕТАП ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Юрій Володимирович Макогон, Валерія Валеріївна Подунай

Анотація


В роботі розглянуто відмінні риси індустріальної та постіндустріальної економік. Проаналізовано сучасний стан світової науково-технологічної сфери, виокремлено країни-лідери за показниками інноваційної діяльності. Визначено місце України в світовому інноваційному просторі, доведено, що створення сприятливих умов для розвитку та підвищення ефективності наукової й інноваційної діяльності є пріоритетним завданням державної інноваційної політики розвинених країн, адже вплив науково-технічної та інноваційної сфер на розвиток і зростання економічної системи набуває вирішального значення в процесі побудови постіндустріального суспільства. Обґрунтовано, що перспективними напрямами розвитку сучасного суспільства в Україні можуть стати наступні галузі: машинобудування; приладобудування; розвиток виробництва оборонно-промислового комплексу; розвиток гірничо-металургійного комплексу на базі ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій; розвиток хімічної та нафтохімічної промисловості; інформаційні технології.


Ключові слова


індустріальна економіка; постіндустріальна економіка; інноваційна сфера; технологічний розвиток; промисловість

Повний текст:

PDF

Посилання


OECD Factbook 2013 Economic, Environmental and Social Statistics [Электронный ресурс] // OECD iLibrary. – Режим доступа: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2013/expenditure-on-r-amp-d_factbook-2013-60-en.

The Global Innovation Index 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html.

Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества / Дж. К. Гелбрейт. – М.: Прогресс, 1979. – 406 с.

Державний комітет статистики України [Электронный ресурс] // Держкомстат. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Кастельс М. Информационное общество и государство благосостояния: Финская модель / М. Кастельс, П. Химанен; пер. с англ. А. Калинина, Ю. Подороги. – М.: Логос, 2002. – 219 с.

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Н.Д. Кондратьев. – М.: Экономика, 2002. – 767 с.

Макогон Ю.В., Медведкін Т.С. Інноваційний розвиток країни як засіб забезпечення зростання глобальної економічної системи // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – Збірник наукових праць. Маріуполь: ПДТУ, 2013. – С.189-194

Науково-технологічна сфера України [Электронный ресурс]. – К.: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, 2013. – 25 с. – Режим доступа: http://www.dknii.gov.ua/?q=system/files /buklet_2013.pdf.

Несбитт Дж. Что нас ждет в 90-е годы: мегатенденции. Год 2000: десять новых направлений на 90-е годы: пер. с англ. / Д. Нэсбитт, П. Эбурдин. – М.: Республика, 1992. – 415 с.

Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010): пер. с англ. / под общей ред. Н.И. Лапина; предисл. Н.И. Лапин, Г.А. Тосунян. – М.: Весь Мир, 2011. – 256 с.

Семиноженко В. «Инвестиции в новые знания»: Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dknii.gov.ua/2010-10-05-14-41-28/446-2011-06-20-15-53-59

Україна у вимірі економіки знань / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К.: Основа, 2006. – 592 с.

Федулова Л.І. Особливості економіки знань на сучасній фазі розвитку суспільства: теорія і практика розбудови в Україні / Л.І. Федулова, Т.М. Корнєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4 (106). – С. 73-86.

Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А.А. Чухно. – К.: Логос, 2003. – 631 с.

Яковец Ю.В. Эпохальные инновации ХХІ века / Ю.В. Яковец. – М.: Экономика, 2004. – 444 с.
Copyright (c) 2019 Юрій Володимирович Макогон, Валерія Валеріївна Подунай

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua