DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44315

МОДЕЛІ МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ

Марина Володимирівна Шашина М.В.

Анотація


Досвід реалізації механізму управління державними корпоративними правами в умовах ринкової економіки має свої особливості. В національних економіках наявне різноманітне поєднання державної власності, як базисної основи державного сектору економіки, і господарських суб’єктів ринку Узагальнення тенденцій організації механізму управління корпоративними правами державного сектора дозволяє виявити інституційні складові його становлення, використання яких в національній економіці сприятиме забезпеченню ефективного управління державною власністю. Практики функціонування економік розвинутих країн свідчить, що державний сектор є інструментом за допомогою якого держава виконує регулюючу функцію. Виходячи з цього припущення, розглянуто основні моделі механізму корпоративного управління державним сектором, які представляє практика світового господарства. Проаналізовано їх вплив на поведінку макроекономічних показників, структуру економіки за секторами, схильність до розвитку відповідних галузей на основі запровадження корпоративної моделі управління останніми. Визначено недоліки національного механізму корпоративного управління державним сектором та намічено напрями подальшого теоретичного і практичного розвитку порушеного кола питань.


Ключові слова


моделі; механізм управління; корпоративні права; державний сектор

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз індексу інвестиційної привабливості в Україні [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітичний центр : [офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: http://infolight.org.ua/ – Назва з титул. екрана

Баюра Д. Мировой опыт: корпоративное управление / Д.Баюра // Украинская Инвестиционная Газета. – 2000. – №43. – С.13

Городний В.И. Стратеггия формирования и развития крупной корпоративной компании: на примере ОАО «Татнефть» / В.И. Городний . – М.: Дело, 2005. – 304с. С.28

Довгань Л.Є. Корпоративне управління: інституціональні аспекти : монографія.[текст] / Л.Є. Довгань, І.П. Малик / за ред. Л.Є. Довгань – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. – 340 с.

Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації у 2012 році [Електронний ресурс] // Фонд державного майна України : [офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: www.spfu.gov.ua/ukr/reports/spfu/2012_12.pdf.– Назва з титул. екрана.

Каптуренко О.М. Щодо деяких проблем адаптації корпоративного законодавства України до законодавства ЄС / О.М. Каптуренко : Хозяйственное законодательство Украины : практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб.научн.тр. / НАН Украины. ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО „Юго-Восток, Лтд”. – 2005. – С. 147–151.

Погрібний Д.І. Специфіка реалізації державою належних їй корпоративних прав / Д.І. Погрібний // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Х., 2005. - Вип. 31. - С. 318-321.

Пронюк Н.В. Проблеми впровадження європейських стандартів у законодавство України шляхом демократичних реформ / Н.В. Пронюк // Український часопис міжнародного права. – 2002. – № 4. – С. 31-36.

Україна в 2005–2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку / [О. К. Микал, С. І. Мітряєва, Н. І. Мхитарян та ін.] ; за ред. Ю. Г. Рубана. – К. : НІСД, 2009. – 655 с.

Федькович О.В. Корпоративні права за законодавством України [Електронний ресурс] : Міністерство юстиції України / Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/18206

Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика./ Бона Фиде Финанс. - М.: Изд. Дом «АЛЬПИНА», 2000. - 198 с.

Хессель М. Совет директоров корпорации: контроль через представительство. Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные рабочие акционерных обществ. - М.: Прогресс, 1992. – 420 с.

Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [підручник] / Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2008. – 462 с.

WebKnow [Электронный ресурс] : веб-сайт / [Владелец сайта Долгов В. В.]. – Электрон. данные. – Херсон : [2012-2013] / – Режим доступа: www.webknow.ru. – Название с титул. экрана.
Copyright (c) 2019 Марина Володимирівна Шашина М.В.

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua