DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45185

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Т. С. Яровенко

Анотація


У статті визначено основні сучасні тенденції розвитку суспільства в умовах глобалізації, які мають вплив на освітню сферу будь-якої країни. Результати аналізу стану освіти свідчать про наявність актуальних тенденцій розвитку, характерних світовому рівню освітньої сфери, та їх специфічних національних особливостей в Україні. На основі виявлених тенденцій можна робити висновки про хід економічних процесів у сфері освіти, розглядати перспективи й прогнозувати зміну показників її розвитку. Аналіз досліджень в цій сфері дозволив виявити проблеми, що стримують подальший розвиток освіти в Україні  та знижують ефективність інвестування у цю сферу. Доведено, що вплив сукупності факторів викликає спільний ефект –  зменшення потенціалу розвитку вітчизняної сфери освіти. Розроблена діаграма Ісікави демонструє ключові  причини стримування прискореного інноваційного розвитку освіти в Україні. Сукупність виявлених проблем обумовлюють подальший розрив  національної системи освіти з передовими, незадовільний потенціал її розвитку, низьку здатність до  самооновлення та саморегулювання, відсутність сприятливих умов для прискореного інноваційного розвитку.


Ключові слова


освіта; тенденції; проблеми; розвиток; діаграма Ісікави

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковальчук Р.Л. Законодавче регулювання якості вищої освіти в Україні: стан та перспективи розвитку / Р.Л.Ковальчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича: зб. наук. пр. – Чернівці: Рута, ЧНУ, 2010. – Вип. 550. – С. 10-14.

Про Державну національну програму "Освіта" (Україна XXI століття) : Постанова Кабінету міністрів України від 03.11.1993 р. N 896 (із змінами N 576 ( 576-96-п ) від 29.05.96 ) / [Електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =896-93-%EF

Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17.04.2002 N 347/2002 [Електронний ресурс] / Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – 11с. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002/print1363267212303792

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. : Указ Президента України від 25.06.2013 №344 / [Електронний ресурс] / Офіційний вісник України. – 2013. – № 50. – 18 с. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/15828.html

European Commission. Eurostat. Education and training [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= tps00158&plugin=1

Іщенко А. Ю. Глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти: наслідки для України. Аналітична записка / А. Ю. Іщенко // Сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1537/

Сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. Освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Матюх С.А. Вплив глобалізаційних процесів на формування освітніх послуг вищих навчальних закладів / С.А Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. –2014. – №3. – Том 2. – С. 259-263.
Copyright (c) 2019 Т. С. Яровенко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua