DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45190

НЕОБХІДНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Зоя Павлівна Бараник, Юлія Віталіївна Кикош

Анотація


У статті розглянуті та проаналізовані структура та обсяг освітніх послуг в Україні. Охарактеризовано проблеми дисбалансу попиту та пропозиції на ринку праці за освітніми рівнями. Визначено основні причини існуючого структурного дисбалансу попиту та пропозиції робочої сили на рику праці. Проведено аналіз чисельності незайнятих громадян України за рівнями освіти, відмічено існуюче перенавантаження ринку праці в спеціалістах. Здійснена порівняльна оцінка залученості населення до вищої освіти в Україні та в країнах Центральної та Східної Європи. Розглянуті зміни в  структурі  працевлаштованих осіб в України за рівнем освіти у 2012- 2013 роки. Відмічено зростання рівня працевлаштування осіб, які мають робітничі посади, посади службовців та осіб без професії, або таких, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки. Визначено основні проблеми невідповідності ринку освітніх послуг потребам економіки України. Обґрунтовано необхідність подальшого вивчення та вирішення цих проблем, що передбачає розробку концепції взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг. Сформульовані  ключові завдання щодо підготовки кадрів вищої школи.


Ключові слова


ринок освітніх послуг; ринок праці; робоча сила; дисбаланс; невідповідність; структура; рівні освіти; працевлаштування

Повний текст:

PDF

Посилання


Антохов А.А. Ринок освітніх послуг у світлі класичного та новітніх підходів до дослідження / Антохов А.А. // Регіональна економіка. – 2009. - №1. – С. 251-259;

Манцуров І.Г. Збалансованість попиту та пропозиції на ринку кваліфікованої праці як фактор інноваційного розвитку економіки України: монографія / І.Г.Манцуров, З.П.Бараник, С.С. Ващаєв, А.В.Яценко; [за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. І.Г.Манцурова]. – К.: КНЕУ, 2008. – 381 с.

Оксамитна С. Молодь України: від освіти до праці: монографія / С.Оксаминта, О. Виноградов, Л. Малиш, Т. Марценюк ; [за ред. С.Оксамитної]. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – С 81 - 103.

Петрова Т. Ринок освітніх послуг і ринок праці: проблеми взаємозв’язку та взаємодії // Україна: аспекти праці. – 2006. - №4. – С. 3-7.

Шевченко Л. С.Професійна освіта як чинник конкурентоспроможності робочої сили / Л. С.Шевченко // Демографія та соціальна економіка. - 2008. - № 2. - С. 77-86.

Діяльність підприємств сфери послуг. Статистичний бюлетень. – К.: Держкомстат України, 2013. – 75с.;

Законодавство в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/;

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року / Статистичний бюлетень [Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. - Київ. - 165 с. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua//;

Парламентські слухання «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання» / За заг. ред. Є. В. Краснякова. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 168 с.;

Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / За ред.. В.Д. Базилевича. – К., Знання. – 2006. - 326с.
Copyright (c) 2020 Зоя Павлівна Бараник, Юлія Віталіївна Кикош

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua