ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГАЦІЇ

Автор(и)

  • Ганна Михайлівна Черняк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Кафедра менеджмента, Україна https://orcid.org/0000-0001-9026-7443

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45198

Ключові слова:

методика оцінювання, економічна безпека, євроінтеграція

Анотація

Проблема методики оцінювання рівня економічної безпеки сучасних підприємств перебуває в процесі розроблення, що викликає необхідність її комплексного вирішення з урахуванням сучасних тенденцій розвитку підприємств, використання нових технологій та проблем, викликаних кризовими станами, що наразі існують. У статті пропонується власне бачення вимог, яким має відповідати методика оцінки рівня економічної безпеки підприємств, а саме: динамічність, репрезентативність, достовірність, інформаційна доступність та врахування найбільш важливих складових економічної безпеки для підприємства. Автором пропонується методика оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, а також індикатори, які дають можливість провести економічну оцінку наслідків впливу внутрішніх і зовнішніх факторів та загроз на економічну безпеку підприємства з урахуванням несприятливого ринкового середовища. Виокремлено дев'ять груп показників, що характеризують операційну, фінансову, інноваційну, управлінську, інтелектуальну, кадрову, правову, силову та екологічну компоненти економічної безпеки. Для досягнення мети дослідження запропоновано використовувати два види показників: узагальнюючий (інтегральний) показник та розширену систему локальних показників

Біографія автора

Ганна Михайлівна Черняк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Кафедра менеджмента

Асистент кафедри менеджменту

Посилання

Камышникова Э. В. Оценка уровня экономической безопасности машиностроительного предприятия / Э. В. Камышникова // Бизнесинформ. — 2009. — № 7. — С. 77–81.

Камишнікова О. В. Методика оцінки рівня економічної безпеки металургійного підприємства / О. В. Камишнікова // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 11(101). — С. 77–82.

Нагорна І. І. Оцінка стійкої економічної безпеки промислового підприємства / І. І. Нагорна // Економічний простір. — 2008. – № 19.— С. 243–255.

Кучеренко А. А. Оценка уровня экономической безопасности вагоностроительных предприятий Украины / А. А. Кучеренко // Бизнесинформ. — 2009. — № 7. — С. 81–89.

Береза З. В. Суть і складові економічної безпеки підприємства / З. В. Береза // Науково-теоретичний журнал “Наука й економіка” Хмельницького економічного університету. – 2009. — Вип. №4 (16). Т. 2. — С. 59–64.

Ильяшенко С. Н. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия / С. Н. Ильяшенко // Науч. тр. ДонНТУ. – Донецк, 2002. - № 48. – С. 16-22.

Євдокимов Ф. І. Узагальнююча оцінка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства / Ф. І. Євдокимов, О. В. Мізіна, О. О. Бородіна // Екон. пр.ДонНТУ. – Сер. екон. – Вип. 47. – Донецьк : Вид-во ДонНТУ, 2002. – С. 6-12.

Мищенко С. Н. Система обеспечения экономической безопасности организации : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 «экономика и управление народным хозяйством» / Сергей Николаевич Мищенко ; [Донской гос. техн. ун-т]. – Ростов н/Д : [б. и.], 2004. – 197 с.

Гришко Н. Є. Формування оціночних параметрів складових економічної безпеки машинобудівного підприємства / Н. Є. Гришко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 1 (48). - 2013. - c.67.

Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія / Г.В. Козаченко В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. — К.: Лібра, 2003. — 280 с.

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Розумкова / Національна безпека і оборона. - №6 (135). – 2012.– С.4-16.

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mpe.kmu.gov.ua/fuel/doccatalog/document?id=157299.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-26