УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Ірина Миколаївна Крейдич, О. С. Наконечна, О. С. Харченко

Анотація


В статті на основі дослідження теоретичних та методичних базисів фінансового менеджменту щодо умов забезпечення платоспроможності підприємства як одного із важливих індикаторів фінансової безпеки виробничо-економічної системи виявлено відсутність чіткого та єдиного підходу до градації та класифікації зазначених умов. Враховуючи проблематику даного дослідження доведено наявність потреби у виборі оптимальних умов, які мають найбільш значний вплив на процес забезпечення платоспроможності підприємств та підвищують ефективність фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, а також рівень їх фінансової безпеки в сучасних умовах розвитку економіки. Результати дослідження дозволили запропонувати власне бачення основних умов забезпечення платоспроможності підприємства з позиції фінансової безпеки. Визначено, що основними такими умовами для підприємства є: наявність та забезпечення ліквідності активів та задовільної структури балансу; збалансована структура джерел формування капіталу підприємства; ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю; раціональне та збалансоване  управління грошовими потоками;  вибір та застосування ефективних форм розрахунків.  Доведено, що дотримання вказаних умов забезпечення платоспроможності підприємства дозволить уникнути загрози погіршення рівня його фінансової безпеки.


Ключові слова


платоспроможність; фінансова безпека підприємств; банкрутство; неплатоспроможність; дебіторська та кредиторська заборгованість; грошові потоки; фінансові ресурси; ліквідні активи; ефективні форми розрахунків

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1999. – Т. 1. – 590 с.

Галасюк В. В. Об определении понятия «платежеспособность» в контексте концепции CCF / В. В. Галасюк // Фондовый рынок. – 2003. – № 13. – С. 26-33.

Журавльова Ю. Ю. Платоспроможність підприємства та шляхи її забезпечення (на прикладі харчової промисловості): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Ю. Ю. Журавльова. – К., 2007. – 20 с.

Журавльова Ю. Ю. Сутність платоспроможності підприємства / Ю. Ю. Журавльова // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 116-120.

Іванов В. Концептуальні засади забезпечення платоспроможності підприємства / В Іванов // Економіка. – 2009. – №9 (100). – С.4-8.

Іонін Є. Є. Розв’язання питань методологічного обґрунтування понять «платоспроможність» і «ліквідність» / Є. Є. Іонін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С.30-42.

Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: Навч. Посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент. [підручник] / Г.О. Крамаренко – К.: ЦУЛ, 2006. – 520 с.

Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової; М-во освіти і науки України. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

Рибченко М. Ф. Оптимізація системи безготівкових розрахунків / М. Ф. Рибченко // Фінанси України. – 2012. – № 13 (86). – С. 58-64

Солодухин Д. Н. Финансовая стратегия восстановления платежеспособности предприятия / Д. Н. Солодухин //Финансы. – 2008. – № 4. – C. 65-67.

Солотва В. Сутність платоспроможності підприємства / В. Солотва // Фінанси України. – 2010. – №1. – С. 116-120

Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Ю. М. Тютюнник. – К.: Знання, 2012. – 816 с.

Фінанси підприємств / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик,Л. Д. Буряк та ін.; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна. – 7-ме вид. – К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.

Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М.: Инфра-М, 2008. – 208 с.

Якобець Х. Г. Вплив різних форм безготівкових розрахунків на фінансовий стан підприємства / Х. Г. Якобець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/yakobets-hg-vpliv-riznih-form-bezgotivkovih-rozrahunkiv-na-finansoviy-stan-pidpriemstva/
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45313

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ірина Миколаївна Крейдич, О. С. Наконечна, О. С. Харченко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua