ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Петро Васильович Круш, Дмитро Олегович Мастюк

Анотація


Стаття присвячена питанню еволюції підходів до трактування сутності економічної категорії «капітал», а також розвитку теорій капіталу та вивченню його складових. У ретроспективі проаналізовано ключові дефініції сутності капіталу і його змісту різними вченими-економістами на всіх етапах розвитку економічної думки: від класичної школи до неокласиків та інституціоналістів; визначено спільні риси щодо трактування сутності категорії «капітал» на сучасному етапі розвитку економічної науки та практики. Уточнено визначення категорії «капітал». Досліджено основні характеристики капіталу і визначено, що ключовими є обіговість, дохідність, ризиковість та періодичність використання. Систематизовано функції капіталу підприємства, до яких запропоновано відносити стартову, гарантійну, захисну, регулюючу та репрезентуючу. Досліджено та структуровано форми капіталу, а також джерела його формування на підприємстві. В рамках даної статті було акцентовано увагу саме на еволюції розуміння капіталу в процесі розвитку економічних відносин між ринковими агентами, диференціації його форм, функцій та джерел в сучасних умовах ведення господарської діяльності як основи для удосконалення механізмів управління капіталом, його структурою і розмірами.


Ключові слова


капітал; теорія; підхід; характеристика капіталу; функції капіталу; форми капіталу; еволюція

Повний текст:

PDF

Посилання


Абалкин Л.И. Экономическая энциклопедия. / Л.И. Абалкин. – М.: Издательство «Экономика», 1999. – 780 с.

Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 7-ме вид., стер. – К.: «Знання-Прес», 2008. – 719 с.

Крамаренко, Г.О. Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – К.: «ЦНЛ», 2006. – 520 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии [Текст]: Том 1, книга 1: процесс производства капитала. Отел второй, глава четвертая: превращение денег в капитал. / К. Маркс. – М.: «Политиздат», 1983. – 737 с.

Мацелюх Н.П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Текст]: Навч. посіб. 2-ге вид. перероб та доп. / Мацелюх Н.П., Максименко І.А. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 382 с.

Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств, четверте видання: Підручник / За ред. професора А.М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2002.

Прасолова С. П. Банківські операції [текст]: навч. посіб. та практ. / П 70 С. П. Прасолова, О. С. Вовченко – К.: "Центр учбової літератури", 2013. – 568 с.

Савицька В.Г. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. 3-тє видання, випр. і доп. / В.Г. Савицька. – К.: «Знання», 2007. – 668 с.

Сірко A.B. Економічна теорія. Політекономія. [Текст]: навч. посіб. / A.B. Сірко – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 416 с.

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Текст]: Навч. посібник. / О.О. Терещенко — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

Brealey R.A. Principles of Corporate Finance, 10th edition. / R.A. Brealey, S.C. Myers. – 969 p. – 2011.

Nitzan, Jonathan. Capital as power: a study or order and creorder / Jonathan Nitzan and Shimshon Bichler. – 438 p. cm.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45314

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Петро Васильович Круш, Дмитро Олегович Мастюк

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua