DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45316

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ірина Віталіївна Макалюк

Анотація


Статтю присвячено розробці методичного інструментарію оцінювання ефективності управління трансакційними витратами машинобудівних підприємств на основі показника інтегральної оцінки. Обгрунтовано актуальність проблеми комплексного оцінювання різносторонніх аспектів управління трансакційними витратами. Визначено складові підсумкової оцінки, на яких базується інтегральний показник, обґрунтовано їх особливості та значення, а також запропоновано методику розрахунку. Встановлено, що оцінювання ефективності управління трансакційними витратами повинно базуватися на врахуванні статичних та динамічних показників, які дають змогу оцінити як кінцевий результат, так і процес його досягнення. Охарактеризовано специфіку функціонування машинобудівних підприємств, що впливає на процес управління трансакційними витратами. Запропоновано комплекс заходів з удосконалення управління (інституціональних, управлінських, маркетингових, інформаційних, виробничих, фінансових), спрямованих на оптимізацію трансакційних витрат через мінімізацію непродуктивних та підвищення ефективності продуктивних витрат з метою максимізації фінансових результатів діяльності підприємства.


Ключові слова


трансакційні витрати; машинобудівне підприємство; методичний інструментарій; оцінювання; ефективність управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Базалієва Л. В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства. Монографія. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 164 с.

Власенко О. П. Концептуальні засади управління трансакційними витратами в агробізнесі / О. П.Власенко // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – № 247, Т 5. – С.1305-1314.

Искосов М. О. Оценка трансакционных издержек в корпоративных структурах / М. О. Искосов // Вектор науки ТГУ. – 2011. – № 2 (16). – С. 246-251.

Круш П. В. Формування механізму управління трансакційними витратами підприємства [Електронний ресурс] / П. В. Круш, І. В. Макалюк // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" . – 2013. – № 10. – С. 212-218. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2013_10_36.pdf

Макалюк І. В. Економіко-математичне моделювання оптимізації трансакційних витрат машинобудівних підприємств / І. В. Макалюк // Бізнес Інформ. – 2014. – № 2. – С. 127-131.

Мартинець В. В. Управління трансакційними витратами промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / В. В. Мартинець; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. - 20 c.

Пальчук О. В. Проблеми формування інформаційного забезпечення управління трансакційними витратами в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / О. В. Пальчук, О. О. Очеретяна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки . – 2012. – Вип. 22 (2). – С. 428-433. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2012_22(2)__73.pdf

Подопригора М. Г. Учет трансакционных издержек на различных этапах жизненного цикла организации / М. Г. Подопригора // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2008. – № 10 (87). – С.59–63.

Попов Е. В. Зависимости научной результативности от трансакционных издержек / Е. В. Попов, М. В. Власов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5 (131). – С. 427-437.

Шепеленко О. В. Трансакционные издержки в переходной экономике: проблемы теории и практики: Моногр. / МОН Украины. Донецкий нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. – Донецк, 2007. – 360 с.

Ясінська А. І. Формування механізму управління трансакційними витратами підприємства [Електронний ресурс] / А. І. Ясінська // Науковий вісник НЛТУ України . – 2013. – Вип. 23.3. – С. 319-324. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2013_23.3_58.pdf

Makaliuk I. Methodology for assessing the quality of company’s transaction cost management / I. Makaliuk // The advanced science journal. – 2014. – Issue 6. – P. 75-79.

Офіційний сайт Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua
Copyright (c) 2019 Ірина Віталіївна Макалюк

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua