DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45521

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Світлана Михайлівна Сокотенюк, Анна Андріївна Кугій

Анотація


Розглянуто становище малого підприємництва в динаміці за 2014 рік. Проведено порівняльний аналіз галузевого розподілу частки малих підприємств в загальній їх кількості в Україні, США та європейських країнах. Наведена характеристика видів фінансового забезпечення. Простежено динаміку змін обсягу власного оборотного капіталу, та облікової ставки НБУ з 2002 року по 2014 рік. Розглянуто співвідношення видів фінансового забезпечення та можливість залучення коштів підприємствами з установ різного виду діяльності. Проаналізовано особливості фінансового забезпечення підприємництва в Україні на національному рівні при паралельному дослідженні засад фінансування закріплених світовим досвідом. Проведено оцінку кількісних зрушень соціально-економічної підприємницької діяльності. Виокремлено головні ознаки видів фінансового забезпечення, характерні для України. Визначено повний необхідний обсяг фінансового забезпечення задоволення потреб сучасних малих підприємств.

 


Ключові слова


мале підприємництво; фінансове забезпечення; самофінансування; кредитування; позики

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Державної реєстраційної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.drsu.gov.ua/show/13000

Ломачівська І. А. Формування джерел фінансового забезпечення розвитку суб’єктів малого підприємництва / І. А. Ломачівська // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова. – 2012. - № 3-4. – С. 37–43.

Другов О. О. Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О. О. Другов // Стратегічні пріоритети. – 2008. - № 4(9). – С. 115–120.

Гацька Л. П. Проблеми фінансового забезпечення малого бізнесу в Україні / Л. П. Гацька, В. Л. Журавський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – Економіка 80. – С. 37–40.

Боцьора Л. О. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Боцьора // Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15786/1/76-Botsiora-169-170.pdf

Бездітко Ю. М. Принципи розробки програм фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств [Електронний ресурс] / Ю. М. Бездітко // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=532

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва / Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. – К., 2014. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.dkrp.gov.ua%2Ffiles%2F042dbf480c.doc&ei=iM8wVOeeOYbaOJH_gLgJ&usg=AFQjCNH_f3-nDheCo32UJdRJqR3F6aCtEg&sig2=_9pk735SjX-HKwSpHzNmfA

Офіційний сайт Українського фонду підтримки підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ufpp.gov.ua/

Збарський В. К. Тенденції розвитку малого підприємництва / В. К. Збарський, М. П. Канінський // Економіка АПК. – К., 2009. - № 8. – С. 50–53.

Соловйов В. М. Інвестування малого та середнього бізнесу: проблеми та шляхи розв’язання [Електронний ресурс] / В. М. Соловйов // Державне будівництво : Електронне наукове фахове видання. – Х., 2009. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/2/27.pdf

Офіційне інтернет-представництво Національного Банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647
Copyright (c) 2019 Світлана Михайлівна Сокотенюк, Анна Андріївна Кугій

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua