СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВПЛИВ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ У РОЗРІЗІ ВИДІВ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАЦІЇ

Рената Сергіївна Яресько

Анотація


У статті акцентується увага на важливості проведення оцінювання синергетичного впливу ризиків інвестиційного проекту для різних видів підприємств електрогенерації під час здійснення якісного аналізу. Проаналізовано науково-методичні підходи щодо взаємозв’язку ризиків. Аргументовано, що вплив ризику на певний проект залежить від характеристик, які властиві конкретному напрямку діяльності підприємства. Продемонстровано розподіл ризиків інвестиційного проекту, які за своїми характеристиками показують належність до окремого виду електрогенерації. Визначено, що один той самий вид ризику інвестиційного проекту має різний набір характеристик в залежності від виду підприємства електроенергетики. На основі методу експертної оцінки проаналізовано синергетичний взаємовплив ризиків інвестиційного проекту окремо для підприємств атомної, теплової та гідравлічної електроенергетики. Встановлено, що серед ідентифікованих ризиків найбільший вплив на інші види має політичний ризик.


Ключові слова


підприємства електроенергетики; види електрогенерації; електростанції; інвестиційний проект; ризик-менеджмент; ризик; якісний аналіз; синергетичний вплив

Повний текст:

PDF

Посилання


Охріменко О. О. Ідентифікація ризиків інвестиційних проектів промислових підприємств / О. О. Охріменко, Р. С. Яресько / Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2014 (11). – С. 495-501.

Яресько Р. С. Ризикологічні аспекти інвестиційного проекту у сфері атомної енергетики / Р. С. Яресько // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – C. 73–79.

Караєва Н. В. Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики: інформаційна підтримка прийняття рішень : навчальний посібник / Н. В. Караєва, С. В. Войтко, Л. В. Сорокіна. — К. : Альфа Реклама, 2013. — 308 с.

Човушян Э. О. Управление риском и устойчивое развитие / Э. О. Човушян, М. А. Сидоров. – М. : Издательство РЭА им. Г. В. Плеханова, 1999. – 528 с.

Ризик-менеджмент суб’єктів енергетичного ринку як складова механізму забезпечення енергетичної безпеки : монографія / Н. В. Караєва, І. І. Гусєва, В. О. Бараннік, А. О. Савицька. – К. : Софія-А, 2012. – 256 с.

Черкасов В. В. Проблемы риска в управленческой деятельности : 2-е издание, переработанное и дополненное / В. В. Черкасов. – М. : «Релф-бук» ; К. : «Ваклер», 2002. – 317 с.

Нотовський П. В. Формування стратегій оцінювання ризику інвестицій на підприємствах електроенергетики : автореф. дис. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Павло Валентинович Нотовський. – Харків, 2013. – 23 с.

Радченко К. С. Качественный анализ рисков при проектном финансировании / К. С. Радченко // Молодой ученый. – 2013. – №4. – С. 285-287.

Дронова Ю. В. Модели оценки производственной деятельности энергетических предприятий : автореф. дис. 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) / Дронова Юлия Владимировна. – Новосибирск, 2005. – 24 с.

Правила добровільного страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ / ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група». – К., 2009. – 15 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45525

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Рената Сергіївна Яресько

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua