DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45624

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ З ПОЗИЦІЇ УПРАВЛІННЯ НА МАКРОРІВНІ

Анжела Юріївна Лизньова

Анотація


У статті визначено площину покриття управління на макрорівні соціально-трудовою сферою, виявлено регресори впливу на зміну системи мотивації, формалізовано засади управління мотивацією трудової діяльності через параметри економічного, соціального та інституціонального забезпечення. Зазначено, що економічна підсистема управління соціально-трудовою сферою регулює зайнятість економічно активного населення, засади розвитку зайнятості трудових ресурсів у неформальному секторі економіки та політику поляризації доходів населення; соціальна підсистема забезпечує управління якістю трудового життя та міграційними відтоками населення; інституціональна підсистема забезпечує регламентацію соціально-трудових відносин в межах існуючого нормативно-правового поля, нових форм праці та зайнятості населення.  Розроблена семантична модель забезпечує поєднання предикативних умов, які детермінують закономірності прояву горизонтальної інституції в процесі формування систем мотивації праці.


Ключові слова


мотивація праці; макросистема управління; семантична модель; соціально-трудова сфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Татомир І.Л. Поступ системи мотивації: від матеріалізації до пост матеріалістичних цінностей / І. Л. Татомир // Економічна теорія.−2011.−№ 2. –С. 47−57.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2013. – 576 с.

Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота.− К.: КНЕУ, 2009.−711с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home//

Державна служба України з питань регуляторної політики. – Режим доступу http://www.dkrp.gov.ua/.

Новак И. Нестандартная занятость в Украине: социальные риски и контрстратегии профсоюзов [Електронний ресурс] / Б. Оверковский, И. Новак. – 22 с. – Режим доступу: http:// www.fes.kiev.ua. –Заголовок з екрана.

Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики практики [Текст] : кол. моногр. / ред.-координатор М. В. Туленков. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 363 с.

Украина: Анализ востребованности и оценка качества услуг аутсорсинга [Электронный ресурс] – Режим доступу: http://www.hrd.com.ua/index.php/news/626-2012-09-03-12-07-04. – Заголовок з екрана.
Copyright (c) 2019 Анжела Юріївна Лизньова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua