DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45626

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ліна Петрівна Артеменко, А. С. Піддубна

Анотація


Стаття присвячена визначенню особливостей розробки організаційно- економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства, охарактеризовано головні підсистеми управління. Визначено основні принципи оцінки організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства, які забезпечують ефективне управління підприємством та теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства.Проведено оцінювання складових організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства та обґрунтовано основні пропозиції щодо прогнозування підвищення конкурентоспроможності на основі впровадженого механізму. Визначено, що організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства пов'язаний з розробкою та ефективним функціонуванням підсистем управління. Запропоновано науково-методичні рекомендації щодо вибору і реалізації конкретних організаційних, економічних та техніко-технологічних заходів, які створюють передумови забезпечення реальних конкурентних переваг підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

 

 


Ключові слова


організаційно-економічний механізм; управління конкурентоспроможністю; принципи оцінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю: Навчальний посібник/ Л.С. Кобиляцький – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 304с.

Лифиц И. М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Ученик / И.М. Лифиц – М.: Юрайт, 2009. – 399 с.

Жданов С. А. Механизмы экономического управления предприятием : учеб.пособие/ С. А. Жданов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 319 с.

Волков О. И. Экономика предприятия: курс лекций / О. И. Волков, В. К. Скляренко– М.: ИНФРА-М, 2003. – 280 с.

Грещак М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посіб. / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба; за ред. М. Г. Грещака – К. : КНЕУ, 2001. – 228 с.

Денисенко М. П. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку : посіб. / М. П. Денисенко – К. : МАУП, 2002. – 80 с.

Садеков А. А. Управлениепредприятием в условиях кризиса : моногр. / А. А. Садеков, В. В. Цурик – Донецк : ДонГУЭТ, 2006. – 178 с.

Паламарчук О. М. Сутність та формуванняорганізаційно-економічногомеханізмууправлінняконкурентоспроможністюпідприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2011_17_2/Palamarchuk.pdf.

Кривов'язюк І. В. Проблеми формування організаційно-економічного механізму системи управління конкурентоспроможністю підприємства: [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://mobile.pidruchniki.ws/1368051153556/ekonomika/problemi_formuvannya_organizatsiynoekonomichnogo_mehanizmu_sistemi_upravlinnya_konkurentospromozhnistyu.

Кузьмін О. Є. Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія / О. Є. Кузьмін, М. І. Долішній, І. П. Булеєв, В. Г. Шинкаренко та ін. – Харків: ВД "ІНЖЕК", 2006. — 248 с.
Copyright (c) 2019 Ліна Петрівна Артеменко, А. С. Піддубна

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua