DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45628

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛІНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Наталя Євгенівна Скоробогатова

Анотація


Досліджено теоретичні підходи до трактування сутності економічної категорії «контролінг», визначено концептуальні відмінності щодо тлумачення зазначеної категорії відповідно до теорій різних економічних шкіл. Визначено тенденції щодо зміни тлумачення категорії контролінгу залежно від впливу факторів функціонування ринкового середовища в межах певної країни. На основі проведеного дослідження еволюції сутнісного визначення категорії контролінгу окреслено його принципові складові та виділено особливості сучасної теорії контролінгу. На основі аналізу фактичних даних виробничих підприємств України визначено проблеми впровадження та функціональні особливості концепції контролінгу з врахуванням загроз макроекономічної нестабільності в країні та активізації інтеграційних процесів. Запропоновано методичні підходи до розробки та впровадження системи контролінгу на українських виробничих підприємствах з  врахуванням динамічної зміни факторів навколишнього середовища та потенційних загроз сталого розвитку підприємства.

Ключові слова


Контролінг; сталий розвиток; макроекономічна нестабільність; прибуток; управління підприємством; управлінський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 342 с.

Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н. Г. Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2001. – 540 с.

Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvart & Partners; Пер. с нем. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 269 с.

Манн Р. Контроллинг для начинающих / Р. Манн, Е. Майер. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 469 с.

Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 340 с.

Семенов А. Стратегическая модель развития на 3-5 лет позволяет вырваться из привычных рамок годового бюджета / А. Семенов // Материалы третьей ежегодной конференции «Корпоративное бюджетирование», Москва, 24-26 сентября 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfo-russia.ru/stati/index.php?article=9465.

Фольмут X. Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича и Е. Н. Тихоненковой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 203 с.

Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер.с нем. / Под ред. и с предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. – М.: «Финансы и статистика», 1997. – 758 с.

Хорнгрен Ч. Управленческий учет, изд. 10-е / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар; Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2005. – 1008 с.: ил.
Copyright (c) 2020 Наталя Євгенівна Скоробогатова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua