DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45629

ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Наталія Володимирівна Юдіна

Анотація


В роботі обґрунтовується, що тенденція стрімкого скорочення тривалості маркетингових планів в умовах економічної кризи пов’язана з тенденцією морального старіння традиційного підходу до управління маркетинговою діяльністю. Одним з можливих інструментів подолання цієї проблеми є технологізація управління маркетинговою діяльністю, що потребувало виокремлення актуальних її напрямів. Як альтернативу традиційному підходу до управління маркетинговою діяльністю запропоновано футурологічний підхід. Він передбачатиме у процесі технологізації необхідність переходу маркетологів з рівня споживання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на  рівень управління ними. У роботі обґрунтовується важливість розширення меж маркетингових досліджень, які мають передувати впровадженню ІКТ в процес управління маркетинговою діяльністю; налагодження дистанційного формату управління маркетинговою діяльністю на базі хмарних і грід-технологій; важливість самовдосконалення маркетологів за напрямом міждисциплінарних зв’язків, зокрема сингулярних і суперкомп’ютерних технологій.


Ключові слова


технологізація; управління маркетинговою діяльністю; футурологія; суперкомп’ютер; штучний інтелект; ІКТ; сингулярність

Повний текст:

PDF

Посилання


Дорофеев В.Д. К вопросу о долгосрочном маркетинговом прогнозировании рынка / Дорофеев В.Д., Белякова В.А.// Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки . - 2012. - №1. - С.209-216. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-dolgosrochnom-marketingovom-prognozirovanii-rynka.

Піддубна Л.І. «Технологізація» конкурентоспроможності: теоретико-методологічні аспекти / Піддубна Л.І., Шестакова О.А. // Механізм регулювання економіки. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2012. - №1. – С. 1-9.

Юдина Н.В. Футурологический прогноз роли маркетинга в условиях глобализации мировой экономики // Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы [Научное электронное издание] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 10-11 апр. 2014 г. [Электронный ресурс] / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю.Ю. Королев (гл.ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2014. – С. 370 – 372.

Шаракшанэ С. Гетерогенный суперкомпьютер производительностью 100 триллионов операций в секунду. Интервью Б.Н.Четверушкина // https://ras.ru. - 11.01.2011. - Режим доступа : https://ras.ru/news/shownews.aspx?id=f4af6cca-e04d-48a8-9ebb-701f1431eaa1.

Аніщенко О.В. Інформаційна нерівність у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / О.В. Аніщенко // Збірник наукових праць третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», 12-14 листопада 2012 р., Львів. - с.100-102. – Режим доступу : http://ubgd.lviv.ua/konferenc/kon_ikt/sekziya1/Anischenko.pdf.

Toyota выгоняет роботов с заводов // Автомобильный журнал «Авторамблер». - 4 мая 2014 . - Режим доступа: http://autorambler.ru/journal/events/04.05.2014/560987159/?gcv_source=news_block_new&arnr=1

Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. - СПб., 2002. - с. 38 – 39

Юдина Н.В. Особенности мозговой деятельности человека как основа футурологических преобразований в маркетинге // Бренд-менеджмент. – Изд. Дом Гребенникова. – 2014. - № 3(76) – С. 164 – 175.

Юдина Н.В. Футурология интернет-пространства // Маркетинг услуг. – Изд. Дом Гребенникова. – 2014. - № 4 – С. 164 – 175.

Schultz D.E. Transitioning marketing communication into the twenty first century // Don E. Schultz, Heidi F. Schultz // Journal of marketing communications 4 9-26 (1998), P. 9-26. - http://www.agora-imc.com/images/Schultz-JMC98.pdf

Мескон М. Х. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1992. – 702 с.

Фрумкин К.Г. Глобальные изменения в мышлении и судьба текстовой культуры // INETERNUM. - 2010. - №1. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-izmeneniya-v-myshlenii-i-sudba-tekstovoy-kultury

Юдіна Н.В. Е-learning-маркетинг у постсоціальному суспільстві // Маркетинг і цифрові технології. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса 29-30 травня 2014 р. – С. 218-220.

Бегство «белых воротничков» из киевских офисов // Портал «Финансовые новости; e-finance.com.ua. – 2014-06-03. - Режим доступу : http://e-finance.com.ua/show/181942.html.

Родзин С.И., Титаренко И.Н. NBIC-технологии, искусственный интеллект и электронная культура // Информатика, вычислительная техника и инженерное образование. – 2013. − № 2 (13). – Режим доступа : http://digital-mag.tti.sfedu.ru/lib/12/7-2013-2(12).pdf

Юдіна Н.В. Маркетингові аспекти футурологічних наслідків технологізації / Н.В. Юдіна // Економіка. Управління. Інноваці [Електронне фахове видання]. - 2013. - №1. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui.

Kurzweil R. The Singularity Is Near : When Humans Transcend Biology // R Kurzweil / Penguin Group. 2005. - 672 р.

Клименко В.П., Комухаев Э.И. Суперкомпьютеры: тенденции и технологии последнего двадцатилетия // Математичні машини і системи. - 2006. - №3. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/superkompyutery-tendentsii-i-tehnologii-poslednego-dvadtsatiletiya.

Суперкомпьютер // Википедия. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80

Абрамов С.М., Заднепровский В.Ф., Лилитко Е.П. Суперкомпьютеры «СКИФ» ряда 4 // Информационные технологии и вычислительные системы. - 2012. - №1. – С. 3-16. -Режим доступа : http://www.isa.ru/jitcs/images/documents/2012-01/3_16.pdf

Барт А.А., Беликов Д.А., Старченко А.В. Математическая модель для прогноза качества воздуха в городе с использованием суперкомпьютеров // Вестник Томского гос. ун-та. Математика и механика. - 2011. - №3. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskaya-model-dlya-prognoza-kachestva-vozduha-v-gorode-s-ispolzovaniem-superkompyuterov

Satish Misra, MD Watson-powered app to answer health questions based on genetic history // iMedicalApps, http://www.imedicalapps.com. - November 14, 2014. – Access : http://www.imedicalapps.com/2014/11/watson-powered-app-answer-health-questions-based-genetic-history
Copyright (c) 2019 Наталія Володимирівна Юдіна

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua