DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45711

КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Олександр Вікторович Зозульов, К. С. Шабан

Анотація


У статті досліджено існуючі науково-теоретичні підходи до трактування терміну «міжорганізаційне об'єднання» як нової форми конкурентної боротьби, встановлено взаємозв’язок  між термінами «міжорганізаційне об'єднання» та «мережа». Наведено класифікаційні ознаки, за якими розрізняють види даних утворень та запропоновано власні принципи класифікації мереж, а саме територіальна та галузева приналежність, форма утворення, форма внутрішньої взаємодії, джерело конкурентних переваг, ступінь стійкості взаємозв’язків, співвідношення ступенів впливу та інші. Аналізуючи діяльність міжорганізаційних об'єднань, визначено детермінанти конкурентоспроможності даних утворень за такими напрямками як процеси, засоби, чинники та потенціал зростання. Крім цього розкрито важливість діяльності мереж в інноваційні сфері і відповідно сформульовано основні стимули об'єднання підприємств для проведення інноваційної політики. Такими стимулами стають фінансові ресурси, ноу-хау, збутові можливості, управлінський досвід та виробничо-технологічні потужності.


Ключові слова


мережа; міжорганізаційне об'єднання; емерджентність; детермінанти конкурентоспроможності міжорганізаційних об’єднань; стимули об'єднання в інноваційній сфері

Повний текст:

PDF

Посилання


Апарина Н.Ф. Межфирменные сети: формирование и тенденции развития в постсоветской экономике: Автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.01 / Н.Ф.Апарина. Кемерово, 2005. 186 с.

Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 2006. С. 249 – 250.

Зозульов О. Принципи формування маркетингової стратегії: від унітарних до інтегрованих корпоративних маркетингових стратегій / О. Зозульов, О. Підмогильна // Маркетинг в Україні. – 2013. – №3. – С . 41–48.

Кастельс М. "Становление общества сетевых структур" / М. Кастельс // "Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология" (под ред. В. Л. Иноземцева). – М., 1999. – С. 494-505.

Кущ С. П. Маркетинговые аспекты развития межфирменных сетей: российский опыт. [Текст] / С. П. Кущ, А.А. Афанасьев // Российский журнал менеджмен та. – №1. – 2004. – С. 33-52

Лекция 12. Анализ инновационных возможностей предприятия [Електронний ресурс]. -Режим доступу : URL:http://www.fa.ru/institutes/vshgu/Documents/4.18.7_Лекция%2012%20Инновационные%20технологии%20операционного%20менеджмента.pdf

Ситник Й. С. Менеджмент організацій: навчальний посібник [Текст] /Ситник Й. С.– Львів : «Тріада плюс», 2008. – 456 с.

Шерешева М. Ю. Межорганизационные сети в системе форм функционирования современных отраслевых рынков. / Автореф. дис.док. экон. наук 08.00.01../Шерешева Марина Юрьевна.– М.: МГУ, 2007.- 422.

Шерешева, М. Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний. Курс лекций [Текст]: учеб. пособие / М. Ю. Шерешева ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М. : Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. — 339 с.

Achrol R.S. Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing: Toward a Network Paradigm [Text]// Academy of Marketing Science Journal. 1997. Vol. 25. No. 1. PP. 56-71.

Cook K., Emerson R.M. Non-exchange relationships in networks // American Sociological Review. 1978. Vol.43. October. P.725.

Cravens D.W ., Piercy N.F., Shipp S.H. New Organizational Forms for Competing in Highly Dynamic Environments: The Network Paradigm // British Journal of Management. 1996. Vol. 7. No. 3. PP. 203-18.

Grandori, A. and G. Soda (1995). “Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and forms.” Organization Science 16(2): PP.183-214.

Hakansson H. International Marketing and Purchasing of Industrial Goods: An Interaction Approach. John Wiley and Sons: Chichester. 1982.

Hinterhueber H.H., Levin B.M. Strategic Networks – the Organisation of the Future 11 Long Range Planning. 1994. Vol. 27. No. 3. PP. 43-53

Jones C. A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms / C. А. Jones, W.S. Hesterly, S.P. Вorgatti // Academy of Management Journal. 1997. Vol. 2. No 4. Р. 911–945.

J. Podgórska. Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry – propozycja działań 2014 - 2020. [Електронний ресурс] : (Konferencja „Klaster Gospodarki Odpadami i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu” Kielce -2014). -Режим доступу : URL : http://klasterodpadowy.com/.../Joanna%20 Podgórska _Klastry _Kielce_JP_pop.pdf‎

Miles R.E., Snow C.C. Fit, failure and the hall of fame: How companies succeed or fail. New York, 1994.

Moller K, Rajala A. Rise of strategic nets – New modes of value creation // Industrial Marketing Management. 2007. Vol. 36. No. 7. PP.895-908/
Copyright (c) 2020 Олександр Вікторович Зозульов, К. С. Шабан

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua