ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІННОВАЦІЙНО ФУНКЦІОНУЮЧИХ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Олег Анатолійович Гавриш, Катерина Олександрівна Бояринова

Анотація


Дослідження присвячено диференціації підприємств з інноваційним вмістом діяльності як інноваційно функціонуючих виробничо-економічних систем. Розглянуто змістовність типів таких підприємств в законодавчих актах та за результатами наукових здобутків вітчизняних і закордонних вчених. Обґрунтовано доцільність застосування під час типізації підприємств ідеологічного профілю їх функціонування, рівня інноваційності на початкових етапах внутрішньорганізаційного механізму, специфіки трансформаційних процесів, масштабність та глибину перетворення ресурсів в результат, мету розвитку підприємства. Розроблено схематичні моделі функціональної екзистенції інноваційно-активних, інноваційних, наукомістких, високотехнологічних підприємств, визначено характер взаємодії інноваційної підсистеми з виробничо-економічною: дискретна взаємодія з ситуаційною активацію, взаємодоповнююча, інтегрована та взаємообумовлена – відповідно.


Ключові слова


інноваційно-активні; інноваційні; наукомісткі; високотехнологічні підприємства; типізація; трансформаційні процеси; інноваційні ресурси; функціональна екзистенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисюк В.А Инновационно-активные промышленные предприятия: методология, показатели в Украине, задачи развития / В.А Денисюк // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики. Материалы десятой международной научно-практической конференции по инновационной деятельности. Киев – Симферополь – Алушта, 2005. – С. 57–66.

Клюня В. Л. Инновационное предприятие: сущность, содержание и отличительные признаки / В. Л. Клюня, Фан Юй. // Весник БДУ. Сер. 3. – 2011. – № 1– с. 69

Устенко С.В. Моделювання наукомістких виробничих систем: [монографія] / С.В. Устенко. – К.: ЕКМО, 2008. – 329 с.

Саліхова О. Б. Оцінка високотехнологічної виробничої сфери – фундамент для створення дієздатної інноваційної стратегії держави / О. Б. Саліхова // Економіка промисловості . - 2010. - № 1. - С. 85-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econpr_2010_1_15.pdf

Статистический институт ЮНЕСКО : Международный обзор статистики и показателей в области науки и техники [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.uisunesco.org/TEMPLATE/.../RUSS_Backgroundpaper.pdf

Сидорова А. Процессные инновации в системе управления развитием предприятий / А. Сидорова, О.Курносова // Экономист. – 2008. – №1. – С. 28-32

Цинь Пэйцзинь. Исследования создания культуры инновационных предприятий/ Цинь Пэйцзинь // Исследования и поиск. – 2006. № 6. – С. 22–25

Инновационный путь развития для новой России / Отв. Ред. В.П. Горегляд; Центр социально-экономических проблем федерализма Института экономики РАН. – М.: Наука, 2005. – 343 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV [Електронний ресурс]// Оф. Веб-сайт Верховної ради України, сайт «Законодавство України». – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Jasiński A. H. Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku / A. H. Jasiński // Książka i Wiedza, Warszawa. –1992.– s.25.

Прилуцкая М.А. Позиционирование высокотехнологичных производств в современной экономической системе России / М.А. Прилуцкая, В.Г. Улитин // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. – 2010. – № 12. – С. 16-19.

Галкин Б.И. Особенности определения цели деятельности наукоемких предприятий для модернизации их потенциала / Б.И. Галкин, Т.В. Аксенова // Организатор производства. – 2011. – № 3. – С. 44-49

Наказ № 80 "Про затвердження Методики ідентифікації українських високотехнологічних промислових підприємств" від 08.02.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_ee/pg_gtwgwd/index.htm

Лаптев А.А. Управление стратегическим развитием высокотехнологичной компании : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05./ А.А. Лаптев– М., 2007. – 25 с.

Баранов В.В. Управление НИОКР в процессе инновационной деятельности высокотехнологичного предприятия / [В.В. Баранов, А.В. Зайцев, С.Д. Николаев, А.В. Мурадов] // Креативная экономика. — 2010. — № 7 (43). — c. 34-41. — http://www.creativeconomy.ru/articles/3684/

Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки / Л. И. Лопатников.— М.: Дело. 2003. – Режим доступа: http://economic_mathematics.academic.ru/4880

Зайцев А.В. Подходы к исследованию системы управления высокотехнологичным предприятием в современной экономике/ А.В. Зайцев // Российское предпринимательство. — 2011. — № 4 Вып. 2 (182). — c. 50-56. — http://www.creativeconomy.ru/articles/11786/
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45856

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олег Анатолійович Гавриш, Катерина Олександрівна Бояринова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua