DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45860

ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ

Дмитро Миколайович Стеченко, І. Ю. Воронкова

Анотація


Розкрито науково-методичні та практичні принципи кластероутворення, визначено етапність процесу та виокремлено методи оцінювання його потенціалу. Показано, що розробка стратегічних напрямів формування і розвитку кластера взаємодіючих підприємств відбувається на основі оцінювання його потенціалу. Систематизовано процедуру розрахунку економічних показників на принципах оцінювання потенціалу кластероутворення взаємодіючих підприємств. Аргументовано доцільність розгляду етапів процесу за визначеними критеріями для об’єктивної оцінки управлінських рішень. Розглянуто рівні виникнення ефекту синергії, та теоретичні засади аналізу його складових. Запропоновано методику оцінювання потенціалу кластероутворення на основі системно-структурного підходу із врахуванням багатоетапності процесу, ваги і специфіки кожного з етапів, що дає змогу визначити внесок кожного елемента в загальну сукупність ділової активності кластера. Практичне значення одержаних результатів полягає в оптимізації теоретико-методологічного забезпечення управління кластероутворенням взаємодіючих підприємств поліграфії.


Ключові слова


інноваційний розвиток; кластер; кластероутворення; кластеризація; потенціал кластероутворення; синергія

Повний текст:

PDF

Посилання


Ускова Т. В. Развитие региональных кластерных систем / Т. В. Ускова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2008. – № 1 (1). – С. 92–104.

Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком: навч. посіб. /

Д. М. Стеченко. – Київ.: Вища шк., 2000. – 223 с. : іл.

Жигалкевич Ж. М. Науково-методичні аспекти логіко-структурного моделювання кластерних утворень в машинобудуванні / Ж. М. Жигалкевич // Вісн. Нац. техн. ун-ту «Харківський політехнічний інститут»: зб. наук. праць. – Темат. вип. «Технічний прогрес і ефективність виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – № 61. – 151 с. – С. 96 – 103.

Алтухова Н. Механізм внутрішньої взаємодії у виробничих кластерах / Н. Алтухова // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1 (30). – С. 102–106.

Єрмакова О. А. Економічна ефективність функціонування кластерів: оцінювання та аналіз впливу на конкурентоспроможність регіону / О. А. Ермакова // Актуальні проблеми економіки. 2012. – № 11 (137). – С. 174–180.

Захарченко В. И. Кластерная форма территориально-производственной организации / В. И. Захарченко, В. Н. Осипов. – Одесса: Фаворит; Печат. дом, 2010. – Ч. 1. Экономические кластеры как новая форма организации производства в регионе. – 122 с.

Кугаевский А. А. Эффективность регионального транспортного комплекса (методологические вопросы) / А. А. Кугаевский – Новосибирск: Наука; Сибирск. отд-ние, 1989. – 128 с.

Морехозяйственный комплекс. В 2-х т. / Б. В. Буркинский, В. Н. Степанов, В. А. Дергачев и др.; гл. ред. Б. В. Буркинский; АН УССР Одес. отд-ние Ин-та экономики. – Киев: Наук. думка, 1991. – Т. 1. – 352 с.

Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів / П. С. Харів – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 326 с.

Внукова Н. М. Організація забезпечення створення фінансових кластерів транскордонного співробітництва: монографія / Н. М. Внукова. – Львів: Ін-т регіон. досл. НАН України, 2011. – 104 с.

Кластерные политики и кластерные инициативы: теория, методология, практика: [кол. монография] / под. ред. Ю. С. Артамоновой, Б. Б. Хрусталева. – Пенза : ИП Тугушев С. Ю., 2013. – 230 с.
Copyright (c) 2019 Дмитро Миколайович Стеченко, І. Ю. Воронкова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua