DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45861

Інтеграційна концепція формування регіональних економічних систем інтелектуально-інноваційного типу в Україні

Світлана Олександрівна Тульчинська

Анотація


У статті розглядається інтелектуально-інноваційна система регіонів, як сукупність взаємопов’язаних, локалізованих на певній території підсистем (формування, генерації, освоєння знань і дифузії інновацій), органів регіонального управління та інститутів, які зумовлюють активізацію інноваційного процесу та забезпечують безперервно повторювальні процеси створення, нарощення та розвитку інтелектуального потенціалу регіонів. Визначені переваги регіонального рівня інноваційних процесів в порівнянні з національним. Обґрунтовано доцільність впровадження нової форми просторового територіального розвитку продуктивних сил і регіональної економіки – форму взаємодії організаційно-економічного розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів та її підсистем. Розроблено інтеграційну концепцію формування ресурсно-функціонального потенціалу регіонів. Головною метою запропонованої концепції є забезпечення високого рівня ефективності розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів та її підсистем на основі використання інтелектуального капіталу. Визначені основні засади концепції, що пропонується до використання – це реалізація процесів формування, генерації, освоєння знань та дифузії інновацій, забезпечення ефективності розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів в умовах інтеграційного вибору держави, що надасть можливість становленню економіки знань.


Ключові слова


регіон; стратегія; концепція; інноваційний процес; інтелектуально-інноваційна система регіонів; інтеграційна концепція формування ресурсно-функціонального потенціалу регіонів

Повний текст:

PDF

Посилання


Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціальне забезпечення: Монографія [Текст] / О. І. Амоша, В. П. Антонюк, А. І. Землянкін та ін. / НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк: Інститут економіки промисловості, 2007. – 328 с.

Алимов О. М.. Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України: Монографія / [Алимов О. М., Бандур С. І., Дейнеко JI. В., Микитенко В. В. та ін.] / За ред. д.е.н., проф. Б. М. Данилишина. – К.: РВПС України НАН України. 2009. – 424 с.

Бережная В. И. Региональные проблемы инновационного развития: моногр. / В. И. Бережная, Е. А. Михуринская, Е. А. Смирнова. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012. – 226 с.

Бубенко П. Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку: Монографія [Текст] / П. Т. Бубенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2002. – 316 с.

Василенко В. Н., Медведь В. Ю., Савельєва Т. М. Экономическое развитие регионов: сходство и различие: Монография [Текст] / В. Н. Василенко, В. Ю. Медведь, Т. М. Савельєва. – Донецк: Юго-Восток, 2010. – 219 с.

Геєць В. М. Інноваційні перспективи України: Монографія [Текст] / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Харків: Константа, 2006. – 272 с.

Герасимчук З. В. Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону: Монографія [Текст] / З. В. Герамсимчук, Н. С. Куцай. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 216 с.

Дуленко А. Л. Инновационному процессу – новое экономическое мышление. Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практика [Текст] / А. Л. Дуленко, П. Т. Бубенко, А. Д. Кашпур / Монографія. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 404 с.

Кондрашихін А. Б. Координатні виміри інноваційного простору регіону: наук. монограф. [Текст] / А. Б. Кондрашихін; М-во трансп. та зв’язку України, Держ. економ.-технол. ун-т трансп. – К.: Держ. економ.-технол. ун-т трансп. – 2010. – 200 с.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія [Текст] / За ред. З. С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

Романюк С. А. Політика регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і нові можливості: Регіональні дослідження: Монографія [Текст] / С. А. Романюк. – К.: УАДУ, 2001. – 112 с.

Соловйов В. П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики: Монографія [Текст] / В. П. Соловйов, Г. І. Кореняко, М. В. Головатюк. – К.: Фенікс, 2008. – 224 с.

Тульчинська С. О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: Монографія [Текст] / С. О. Тульчинська. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 488 с.

Тульчинська С. О. Органічність функціонування інтелектуально-інноваційної системи регіонів: Монографія [Текст] / С. О. Тульчинська. – Херсон: Ви-во «ПП Вишемирський В.С.», 2012. – 400 с.

Україна у вимірі економіки знань [Текст] / [за ред. акад. НАН України В. М. Гейця]. – К.: Основа, 2006. – 592 с.

Управління інноваційними процесами в регіонах: Монографія[Текст] / [за ред. М. А. Козоріз і Т. С. Смовженко]. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 263 с.

Шичков А. Н. Экономика и менеджмент инновационных процессов в регионе: Монография [Текст] / А. Н. Шичков. – М.: ИД «Финансы и кредит», 2008. – 360 с.
Copyright (c) 2020 Світлана Олександрівна Тульчинська

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua