ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182733

Ключові слова:

наукова періодизація, постінформаційне суспільство, маркетинг, економічні стосунки, еволюція, історія економіки, інструменти управління, прогнозування,

Анотація

У статті виокремлена проблематика відсутності чітких прогнозів, наскільки ринкові
стосунки зберігатимуться у майбутньому. При цьому маркетинг, як інструмент і концепція
управління підприємством, був розроблений саме для умов ринкової економіки. Це актуалізує
питання доцільності визначення місця маркетингу у системі економічних стосунків у суспільстві
майбутнього. Також є актуальним питання проблематики періодизації історії людства, що
визначатиме особливості постінформаційного суспільства. У якості об’єкту дослідження і
критерію історичної періодизації було запропоновано економічні стосунки, еволюція у структурі
яких характеризує кожний тип суспільств. А в якості меж періодів періодизації у статті було
запропоновано використовувати певну революційну технологію, яка спроможна змінити
сутність економічних стосунків у суспільстві. У статті на основі циклічного підходу до
періодизації, ґрунтуючись на аналогії з тим, що для попередніх крайніх двох типів суспільств, а
саме ери індустріального суспільства та ери інформаційного суспільства, вже були розроблені
дві моделі, було висунуто гіпотезу про існування певної сценарної закономірності у еволюції
економічних стосунків також і у межах інших історичних періодів. Зокрема для цього для моделі
еволюції та революції ринка Д. Шульца та футурологічної моделі інтернет-ринка було
запропоновано використовувати замість терміну «ринок» термін «економічні стосунки» для
умов індустріального суспільства та інформаційного суспільства відповідно. На основі головних
положень висунутої гіпотези у статті наводиться докладна розробка моделей для кожного типу
суспільств минулого, а також для кожного історичного періоду виокремлюється революційна
технологія, що послугувала причиною руйнації попередніх економічних стосунків і виникнення
нових їх форм на кожному з історичних етапів. Розроблений комплекс циклічних моделей еволюції
та революції економічних стосунків в умовах певної історичної ери відкриває можливість
екстраполяції їх принципу у майбутнє для передбачення економічних стосунків в умовах
постінформаційного суспільства, а також ролі маркетингу в ньому.

Посилання

Ракитов А. И. Постинформационное общество. Философские науки. 2016. № 12. URL :

http://www.phisci.ru/files/issues/2016/12/RJPS_2016-12_Rakitov.pdf.

Белова Л. Г. Развитие теории информационного общества и парадигмы

цивилизационного развития. ТДР. 2013. № 6−2. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-teorii-informatsionnogo-obschestva-i-paradigmytsivilizatsionnogo-

razvitiya. (Дата обращения: 23.08.2019).

Юдіна Н. В. Визначення циклічних залежностей в економіці України на основі аналізу

окремих макроекономічних показників. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». №

(2016). URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80084/75643.

Юдіна Н. В. «Дорожня карта» підприємства у контексті футурології техногенної

економіки. Традиції і інновації. Інновації та фундаментальні науки в умовах

техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 25

листоп. 2016 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. К., 2016. URL :

http://futurolog.com.ua/publish/2/Zbirnyk.pdf#page=6.

Natalija Yudina The Fourth Industrial Revolution and Its Hidden Side. The Fourth Industrial

Revolution : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, April 22, 2019 / [compiler L. I. Yudina]. Кyiv, 2019. URL :

http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=85.

Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Режимы с обострением,

самоорганизация, темпомиры. СПб., 2002. С. 38 – 39.

Вернадский В. И. Труды по всеобщей истории науки / [общ. ред. и вступ. ст. С. Р.

Микулинский]. М.: Наука, 1988. 334 с.

Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. Размышления натуралиста : в

кн. / В. И. Вернадский. Кн. 2. М. : Наука, 1977. 192 с.

Юдіна Н. В. Технологізація управління маркетинговою діяльністю. Економічний Вісник

НТУУ «КПІ». № 12 (2015). URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45629.

Юдина Н. В. Футурология интернет-пространства. Маркетинг услуг. Изд. Дом

Гребенникова. 2014. № 4. С. 164 – 175.

Schultz D. E., Schultz Heidi F. Transitioning marketing communication into the twenty first

century. Journal of marketing communications. 1998. N 4. Р. 9−26. URL :

http://www.agora-imc.com/images/Schultz-JMC98.pdf.

Шульц Д. Е., Барнс Б. Е. Стратегические бренд-коммуникационные кампании. М. :

Изд. Дом Гребенникова, 2003. 512 с.

Timeline of human prehistory. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_human

prehistory.

Creating a history timeline. URL : https://sites.google.com/site/curriculumintegrado/1oeso/

clil-2-timelines/cross-curricular-project.

Periodization. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Periodization.

Власов В. И. Эволюция взглядов на глобальные трансформации (исторический

аспект). Карельский научный журнал. 2014. № 1 (6) . С. 80–83.

Белорус О. Г. Экономическая система глобализма : монография. К. : КНЭУ, 2003. 380

с.

Barber William J. A History of Economic Thought. Praeger, 1968 and Penguin, 1967. The

webpage has been authorized by William J. Barber as of October 23 2002. URL :

http://www.eatonak.org/EC402/downloads-3/files/Barber.pdf.

Jurgen Georg Backhaus Editor Handbook of the History of Economic Thought. Insights on

the Founders of Modern Economics. Springer : New York, Dordrecht Heidelberg : London,

P. 361.

Шевчук Д. А. История экономики. URL : https://econ.wikireading.ru/52755.

Белл Д. Грядущее индустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.:

Academia, 1999.

Кузнецова О. Д., Мокий М. С., Кришталь И. С. Новые подходы к периодизации

экономической истории. Гуманитарные, социально-экономические и общественные

науки. 2017. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-podhody-k-periodizatsiiekonomicheskoy-

istorii. (Дата обращения: 24.08.2019).

Родіонова Л. А. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до

початку ХХ ст. : навч. посіб. / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. К. : Знання, 2011.

с.

Економічна енциклопедія. URL : http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/51-e/1915-

ekonomichni-vidnosini.html.

Економічні відносини. URL :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%

D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8.

Івенко Л. И. Уроки американского менеджмента. Вступительная статья к Мескон

М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М. : Дело, 1992. С. 5−17.

Selyukh A. UPDATE 4-Amid protests, U.S. FCC proposes new 'net neutrality' rules. /

Reuters, http://www.reuters.com. 2014, Thu May 15, 5:36 pm. URL :

http://www.reuters.com/article/2014/05/15/usa-internet-neutralityidUSL1N0O10MU20140515.

Ксендзик М., Кобылянский А. Злой полицейский. МВД хочет блокировать сайты на

срок до трех лет. / ProTV.ua. 03.03.2018. URL : http://protv.ua/news/internet/

zloy_politseyskiy_mvd_hochet_blokirovat_saytyi_na_srok_do_treh_let.

Круш П. В. Механізми економічного управління та регулювання: еволюція, напрями

розвитку. Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. 2008. № 5. С.

–36.

Yudina N. V. Scientific Thought of the Information Era. Scientific Thought of Information

Era: Achievements, Challenges, Priorities : Collection of Materials of the Multidisciplinary

Scientific and Practical Conference, Kyiv, December 21th, 2018 / [compiler L. I. Yudina].

Кyiv, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=125.

Смирнов С. В. Первісна община, первісна родова община. Енциклопедія історії

України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН

України. К. : Наук. думка, 2011. Т. 8 : Па — Прик. С. 110.

Хронологія виникнення та розвитку економіки та світової економічної думки :

дидактичні матеріали з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» /

Чайковська М.А. ; каф. міжнародної економіки ; Національний технічний університет

України «КПІ». Київ : НТУУ «КПІ», 2012. 50 с.

Дидактичні матеріали "Періодизація історії економічної думки" з дисципліни «Історія

економіки та економічної думки» / Чайковська М.А.; каф. міжнародної економіки ;

Національний технічний університет України «КПІ». Київ : НТУУ «КПІ», 2012. 22 с.

Maura Ellyn, Maura McGinnis (2004). Greece: A Primary Source Cultural Guide. The Rosen

Publishing Group. p. 8.

John E. Findling, Kimberly D. Pelle (2004). Encyclopedia of the Modern Olympic

Movement. Greenwood Publishing Group. Р. 23.

Wayne C. Thompson, Mark H. Mullin (1983). Western Europe, for ancient Greece was the

cradle of Western culture. Stryker-Post Publications. Р. 337.

James Nye. Fascinating new graph shows the 'economic history of the world since Jesus'.

Mail Online, 23 June 2012. URL : https://www.dailymail.co.uk/news/article-

/Fascinating-new-graph-shows-economic-history-world-Jesus.html.

##submission.downloads##