ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ПОВОЄННОГО ЧАСУ

Автор(и)

  • В.Л. Вакуленко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7019-1832

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274807

Ключові слова:

інтенсифікація, економічна ефективність, рослинництво, повоєнний час

Анотація

Мета дослідження – провести деталізоване науково-практичне обґрунтування шляхів підвищення економічної ефективності інтенсифікації виробництва продукції рослинництва повоєнного часу. У дослідженні було використано загальнонаукові (узагальнення, порівняння, індукція і дедукція) та емпірико-теоретичні методи (аналіз, синтез). Використання системно-структурного та статистичного аналізу дало можливість розмежувати основні статистичні дані виробництва продукції рослинництва. Зʼясовано, що для інтенсифікації виробництва продукції рослинництва необхідно збільшити виробництво сільськогосподарських культур за рахунок використання більшої кількості ріллі або збільшення виробництва на існуючих ріллях шляхом підвищення врожайності або інтенсивності посівів шляхом вдосконалення методів управління та генетики. Встановлено, що першочерговими завданнями у сільськогосподарському секторі являються приведення ширини колії та залізничних вагонів України у відповідність до стандартів ЄС; збільшення в Україні місткості бункерів для зерна за стандартом ЄС; забезпечення українських аграріїв посівним матеріалом, добривами, паливом, генераторами та с/г технікою; формування безпечних умов праці (розмінування посівних площ) тощо. Результати дослідження можуть бути використані в процесі вивчення наукової галузі «Аграрні науки». Результати можуть бути спрямовані на підвищення економічної ефективності інтенсифікації виробництва продукції рослинництва повоєнного часу.

Посилання

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 30.12.2022).

Офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: www.minagro.gov.ua (дата звернення: 30.12.2022).

Мірошник Р., Баглай І. Проблеми ринку зернових культур в Україні та шляхи їх вирішення. Економіка та суспільство, 2022, № (39). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-24 (дата звернення: 30.12.2022).

Міністерство економіки України. ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 2021. 2022. 96 с.

FAO. The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural: 10 June 2022 Update. 2022. URL: http://file://main.oecd.org/Homedir2/Frezal_C/Agricultural%20Outlook%202022/FAO%20brief%20June.pdf (дата звернення: 30.12.2022).

USDA. World Agricultural Supply and Demand Estimates. 2022. URL: https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0522.pdf (дата звернення: 30.12.2022).

Міністерство аграрної політики та продовольства України. Вплив війни на сільське господарство: ООН представила оцінку нагальних потреб агросектору та сільського населення. 2022. URL: https://minagro.gov.ua/news/vpliv-vijni-na-silske-gospodarstvo-oon-predstavilo-ocinku-nagalnih-potreb-agrosektoru-ta-silskogo-naselennya (дата звернення: 30.12.2022).

OECD. The impacts and policy implications of Russia’s aggression against Ukraine on agricultural markets. 2022. URL: https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/the-impacts-and-policy-implications-of-russia-s-aggression-against-ukraine-on-agricultural-markets-0030a4cd/ (дата звернення: 30.12.2022).

Кононенко Ж. А., Дігтяр Н. С. Інтенсифікація як складова економічної ефективності використання землі. Ефективна економіка, 2017, № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5535 (дата звернення: 30.12.2022).

Як вплинула війна на посівну, пальне, експорт, продбезпеку та елеваторну інфраструктуру АПК. Гаряча агрополітика. 2022. URL: https://agropolit.com/blog/502-yak-vplinula-viyna-na-posivnu-palne-eksport-prodbezpeku-ta-elevatornu-infrastrukturu-apk (дата звернення: 30.12.2022).

Проблеми експорту зерна через ЄС та потужностей зберігання в Україні. Головний елеваторний сайт країни. 2022. URL: https://elevatorist.com/blog/read/761-eksport-cherez-suhoputni-shlyahi-do-yes-mojlivosti (дата звернення: 30.12.2022).

Welsh C., Dodd E. Rebuilding Ukraine’s Agriculture Sector: Emerging Priorities. Center for Strategic and International Studies. 2022. URL: https://www.csis.org/analysis/rebuilding-ukraines-agriculture-sector-emerging-priorities (дата звернення: 30.12.2022).

Урядовий портал. Мінагрополітики залучає міжнародну підтримку для вирішення потреб агровиробників. URL: 2022. https://www.kmu.gov.ua/news/minahropolityky-zaluchaie-mizhnarodnu-pidtrymku-dlia-vyrishennia-potreb-ahrovyrobnykiv (дата звернення: 30.12.2022).

Ільчук М. М., Коновал І. А., Водніцький М. В. Стабілізація ринку зерна в Україні в повоєнний період. Біоекономіка і аграрний бізнес. 2022. № 13(1), С. 14-24. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/bioeconomy13(1).2022.14-24 (дата звернення: 30.12.2022).

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. (2022). [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy. (2022). [Official website of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine]. Available at: www.minagro.gov.ua [in Ukrainian].

Miroshnyk R., Bahlai I. (2022). Problemy rynku zernovykh kultur v Ukraini ta shliakhy yikh vyrishennia. [Problems of the grain market in Ukraine and ways to solve them]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 39. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-24 [in Ukrainian].

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. (2022). Zvit pro diialnist 2021. [Activity report 2021]. 96 s. [in Ukrainian].

FAO (2022), The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural: 10 June 2022 Update. Available at: http://file://main.oecd.org/Homedir2/Frezal_C/Agricultural%20Outlook%202022/FAO%20brief%20June.pdf [in English].

USDA (2022), World Agricultural Supply and Demand Estimates. Available at: https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0522.pdf [in English].

Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy. (2022). Vplyv viiny na silske hospodarstvo: OON predstavyla otsinku nahalnykh potreb ahrosektoru ta silskoho naselennia. [The impact of the war on agriculture: the UN presented an assessment of the urgent needs of the agricultural sector and the rural population]. Available at: https://minagro.gov.ua/news/vpliv-vijni-na-silske-gospodarstvo-oon-predstavilo-ocinku-nagalnih-potreb-agrosektoru-ta-silskogo-naselennya [in Ukrainian].

OECD. (2022). The impacts and policy implications of Russia’s aggression against Ukraine on agricultural markets. Available at: https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/the-impacts-and-policy-implications-of-russia-s-aggression-against-ukraine-on-agricultural-markets-0030a4cd/ [in English].

Kononenko, Zh. A., Dihtiar, N. S. (2017). Intensyfikatsiia yak skladova ekonomichnoi efektyvnosti vykorystannia zemli. [Intensification as a component of the economic efficiency of land use]. Efektyvna ekonomika, № 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5535 [in Ukrainian].

Iak vplynula viina na posivnu, palne, eksport, prodbezpeku ta elevatornu infrastrukturu APK. (2022). [How the war affected crops, fuel, exports, security, and the elevator infrastructure of the agricultural sector]. Hariacha ahropolityka. Available at: https://agropolit.com/blog/502-yak-vplinula-viyna-na-posivnu-palne-eksport-prodbezpeku-ta-elevatornu-infrastrukturu-apk [in Ukrainian].

Problemy eksportu zerna cherez YeS ta potuzhnostei zberihannia v Ukraini. (2022). [Problems of grain export through the EU and storage capacities in Ukraine]. Holovnyi elevatornyi sait krainy. Available at: https://elevatorist.com/blog/read/761-eksport-cherez-suhoputni-shlyahi-do-yes-mojlivosti [in Ukrainian].

Welsh, C., Dodd, E. (2022). Rebuilding Ukraines Agriculture Sector: Emerging Priorities. Center for Strategic and International Studies. Available at: https://www.csis.org/analysis/rebuilding-ukraines-agriculture-sector-emerging-priorities [in English].

Uriadovyi portal. (2022). Minahropolityky zaluchaie mizhnarodnu pidtrymku dlia vyrishennia potreb ahrovyrobnykiv. [The Ministry of Agrarian Policy attracts international support to solve the needs of agricultural producers]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/minahropolityky-zaluchaie-mizhnarodnu-pidtrymku-dlia-vyrishennia-potreb-ahrovyrobnykiv [in Ukrainian].

Ilchuk, M. M., Konoval, I. A., Vodnitskyi, M. V. (2022). Stabilizatsiia rynku zerna v Ukraini v povoiennyi period. [Stabilization of the grain market in Ukraine in the post-war period]. Bioekonomika i ahrarnyi biznes. № 13(1), S. 14-24. Available at: DOI: http://dx.doi.org/10.31548/bioeconomy13(1).2022.14-24 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки