СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН У СТРУКТУРІ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС РЕЛОКАЦІЇ

Автор(и)

  • О.А. Підлісна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-2814-368X

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274816

Ключові слова:

бізнес-процеси, ланцюжок вартості, реінжиніринг, рейтинг бізнес-вузлів, релокація, підприємство, бізнес-модель

Анотація

Політико-економічні трансформації світової економіці вимагають нових підходів до ведення господарської діяльності. Переміщення підприємств створює умови для інноваційної трансформації. Переміщення відбувається в умовах тотальної ресурсної обмеженості та невизначеності зовнішнього середовища. Власник приймає рішення про доцільність переміщення, визначення переліку доступних і необхідних для переміщення активів і т. д. Він повинен вибрати найкращі методи та інструменти для оптимізації бізнес-процесів, сформувати перелік активів для переміщення та проранжувати його. Мета дослідження – визначення інструментів оптимізації бізнес-процесів та донесення до підприємців інструментів і методів відновлення переміщених підприємств. Основними методами дослідження є методи планування та організації експерименту – у частині визначення вихідної ситуації та вхідних факторів; методи динамічного аналізу (індексний метод) – при виборі алгоритмів дій; методи свідомої логіки (метод елімінації) – при обробці отриманих результатів і визначенні кінцевого результату. Запропоновано систему дій підприємця щодо оптимізації бізнес-процесів після релокації. З’ясовано доцільність використання інструментів реінжинірингу та ціннісного підходу до оптимізації структурних змін підприємства. Рейтинг важливості бізнес-вузлів підприємства формується на основі вартісного підходу. Рейтингова система бізнес-вузлів підприємства дозволить керівникам свідомо вносити зміни в бізнес-модель господарської діяльності. Докорінно змінюється логіка організації бізнес-процесів господарюючого суб'єкта в результаті застосування методів ланцюгових перетворень на основі індексних методів і методів усвідомленої логіки. Отриманий рейтинг бізнес-вузлів допоможе підприємцям сформувати ефективні бізнес-моделі входу в нові бізнес-системи та ефективно функціонувати в них. Такі інструменти та підходи мають допомогти підприємствам активно відновлюватися після переміщення в умовах тотальних обмежень усіх груп ресурсів.

Посилання

Підлісна О.А., Коновалова Н.С. Систематизація факторів сучасної міграції промислових підприємств. Вчені записки університету Крок: зб. наук. праць, 2019. Вип. 4 (56), 219. С.48-54. URL: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-48-54

Релокація бізнесу: у безпечні регіони переміщено вже 678 підприємств. Міністерство економіки України, 2022. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=848b9e47-8b94-4495-9e76-aec1eee8d371&title=RelokatsiiaBiznesu-UBezpechniRegioni PeremischenoVzhe678-Pidprimstv (дата звернення 16.07.2022).

Понад 4,6 тисячі заявок отримано в рамках програми грантів для започаткування та розвитку бізнесу. Міністерство економіки України, 2022. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення 17.07.2022).

Фотономіка: як працює український бізнес під час війни. Опендатабот, 2022. URL: https://opendatabot.ua/analytics/foponomics-in-war (дата звернення 15.07.2022).

Бігдін М.Г., Кірлюк Ю.Ю. Перспективи оптимізації виробничої структури підприємства для підвищення рівня рентабельності. Менеджмент, маркетинг та управління персоналом: вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2014. Вип. 6 (89). Част.2. С. 90-94. URL: http://www.kdu.edu.ua/PUBL/statti/2014_6_90.pdf

Майброда О.В., Хлопкова С.Ю. Оптимізація структури капіталу та його вплив на фінансовий потенціал підприємства. Ефективна економіка. 2018. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/94.pdf

Скалюк Р.В. Аналітичні інструменти оптимізації управління фінансовими результатами промислових підприємств. Вісник ЖДТУ, Економічні науки, 2011. Вип. 1(55). С. 277-279. URL: https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5043/67.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Кириченко Д.О. Інструменти вдосконалення виробництва на підприємствах машинобудування. Проблеми економіки. 2010. Вип. 4. С. 92-97. URL: https://www.problecon.com/pdf/2010/4_0/92_97.pdf

Сомолюк Н.М., Юрчик Г.М. Аутсорсинг персоналу—новітній інструмент оптимізації витрат підприємств. Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. 2014. Вип. 2. С. 117-123. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/5841/117-123.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Чернобай Л.І., Дума О.І. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель. Економічний аналіз. 2015. Том 22, №2. С. 171-182. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/952/787

Скриль В.В. Бізнес-моделі підприємства: еволюція та класифікація. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 7. С. 490-497. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/82.pdf

Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес-процесів логістичного комплексу компанії. Вчені записки університету Крок: зб. наук. праць. 2019. Вип.2 (54). С.126-136. URL: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-126-136

Кривов’язюк І.В., Кулик Ю.М. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів і систем як основа їх самовдосконалення і розвитку. Економіка: реалії часу. 2013. №2 (7). С.87-94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2013_2_14

Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та. 1997, 274 с.

Методология функционального моделирования IDEFO. Федеральный стандарт США Integration Definition For Function Modeling (IDEF0). Draft Federal Information Processing Standards Publication 183. 1993 December 21. URL: https://studfile.net/preview/5266142/ (дата звернення 20.07.2022).

Шинкаренко В.Г., Ананко І.Н. Моделювання логістичних бізнес-процесів. Економіка транспортного комплексу. 2014. Вип. 23. С. 134-144. URL: http://etk-journal.khadi.kharkov.ua/uploads/media/12_03.pdf

Ітченко Д.М., Сидоренко А.В. Реіниніринг логістичних бізнес-процесів як дієвий механізм їх реорганізації. Регіональна економіка та управління. 2018. Вип.4(22), 132 с. С.38-43. URL: http://siee.zp.ua/images/journal/2018/4(22)2018.pdf

Defense Acquisition University. Systems Engineering Fundamentals. Defense Acquisition University Press. 2001. URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4039399 (дата звернення 15.07.2022).

Ларіна Р.Р., Лук’янова О.Ю. Моделювання бізнес-процесів підприємств. Економіка та держава. 2013. Вип.7. С.17-22. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2013/6.pdf

Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів. Київ, 2013, 239 с. URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/2786/1/%D0%A0%D0%91%D0%9F_%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf

Коюда В.О., Пасько М.І. Бізнес-процеси сучасного промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2018. Вип. 1. С. 302-311. URL: http://www.business-inform-2018-1_0-pages-302_311.pdf

Гончарук І.В. Підходи до формування ланцюга цінності товару в сучасній економічній системі. Ефективна економіка. 2013. Вип. 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2119

Мацко Н.Г. Організаційно-економічне забезпечення розвитку виробничого потенціалу промислового підприємства на інноваційній основі. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 051 – Економіка. Одеський національний політехнічний університет МОН України. Одеса. 2020, 255 с. С.129-131. URL: https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/dissphd/dysertaciya_macko.pdf

Натрошвілі С.Г., Мельник А. О., Новіков Д. В. Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації»: тези доповідей, м. Київ, 4 жовтня 2019 р. Київ: КНУТД. 2019. С. 73-74. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14452

Тарнавська Н., Сивак Р. Трансформація управління логістичними ланцюгами цінності в нових конкурентних умовах. Механізм регулювання економіки. 2010. С. 40-43. URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/?cmd=arch

5 основних елементів комплексу маркетингу. Їх роль для успішного бізнесу. Agency of Industrial Marketing, 2022. URL: https://aimarketing.info/uk/blog/business-analytics/5-main-elements-of-the-marketing-complex-what-is-their-role-for-a-successful-business (дата звернення 16.07.2022).

Pidlisna O., Konovalova N. (2019). Systematyzatsiia faktoriv suchasnoi mihratsii promyslovykh pidpryiemstv. [Modern migration of industrial enterprises: systematization of the factors]. Vcheni zapysky universytetu Krok: zb.nauk.prats, vol. 4 (56), pp. 48-54 (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-48-54

Relokatsiia biznesu: u bezpechni rehiony peremishcheno vzhe 678 pidpryiemstv. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy [Business relocation: 678 enterprises have already been relocated to safe regions. Ministry of Economy of Ukraine]. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=848b9e47-8b94-4495-9e76-aec1eee8d371&title=RelokatsiiaBiznesu-UBezpechniRegioniPeremischenoVzhe678-Pidprimstv (accessed: 16.07.2022)

Ponad 4,6 tysiachi zaiavok otrymano v ramkakh prohramy hrantiv dlia zapochatkuvannia ta rozvytku biznesu. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy [More than 4,600 applications were received within the framework of the grant program for business start-up and development. Ministry of Economy of Ukrainian]. Available at: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (accessed: 17.07.2022)

Fotonomika: yak pratsiuie ukrainskyi biznes pid chas viiny. Opendatabot [Photonomics: how Ukrainian business works during the war. Opendatabot]. Available at: https://opendatabot.ua/analytics/foponomics-in-war (accessed: 15.07.2022)

Bihdin M., Kirliuk Yu. (2014). Perspektyvy optymizatsii vyrobnychoi struktury pidpryiemstva dlia pidvyshchennia rivnia rentabelnosti [Prospects for optimizing the production structure of the enterprise to increase the level of profitability]. Menedzhment, marketynh ta upravlinnia personalom, vol. 6 (89), part 2, pp. 90-94. Available at: http://www.kdu.edu.ua/PUBL/statti/2014_6_90.pdf

Maibroda O.V., Khlopkova S.Iu. (2018). Optymizatsiia struktury kapitalu ta yoho vplyv na finansovyi potentsial pidpryiemstva [Optimization of the structure of the capital and his influence at the financial potential of the enterpris]. Efektyvna ekonomika. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.92.

Skaliuk R.V. (2011). Analitychni instrumenty optymizatsii upravlinnia finansovymy rezultatamy promyslovykh pidpryiemstv [Analytical tools for optimizing management of financial results of industrial enterprises]. Visnyk ZhDTU, Ekonomichni nauky, vol. 1(55), pp. 277-279. Available at: https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5043/67.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kyrychenko D.O. (2010). Instrumenty vdoskonalennia vyrobnytstva na pidpryiemstvakh mashynobuduvannia [Tools for improving production at machine-building enterprises]. Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 92-97. Available at: https://www.problecon.com/pdf/2010/4_0/92_97.pdf

Somoliuk N.M., Yurchyk H.M. (2014). Autsorsynh personalu—novitnii instrument optymizatsii vytrat pidpryiemstv [Personnel outsourcing is the newest tool for optimizing the costs of enterprises]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, vol. 2, pp. 117-123. Available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/5841/117-123.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Chernobai L.I., Duma O.I. (2015). Biznes-protsesy pidpryiemstva: klasyfikatsiia ta strukturno-iierarkhichna model [Business processes of the enterprise: classification and structural and hierarchical model]. Ekonomichnyi analiz, vol. 22, №2, pp. 171-182 Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/952/787

Skryl V.V. (2016). Biznes-modeli pidpryiemstva: evoliutsiia ta klasyfikatsiia. [Business model: evolution and classification]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 7, pp. 490-497 URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/82.pdf

Alkema V.H. (2019). Reinzhynirynh biznes-protsesiv lohistychnoho kompleksu kompanii [Reengineering business processes of the company’s logistics complex]. Vcheni zapysky universytetu Krok: zb.nauk.prats, vol. 2 (54), pp.126-136 DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-126-136

Kryvoviaziuk I.V., Kulyk Yu.M. (2013). Reinzhynirynh lohistychnykh biznes-protsesiv i system yak osnova yikh samovdoskonalennia i rozvytku [Reengineering of logistics business processes and systems as a basis for their self-improvement and development]. Ekonomika: realii chasu. Nauk. zh., vol. 2 (7), pp. 87-94. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2013_2_14

Khammer M. & Champy Dzh. (1997). Reynzhynyrynh korporatsyy: Manyfest revoliutsyy v byznese [Corporate Reengineering: A Manifesto of a Revolution in Business]. St.Peterburg: Yzd-vo Sankt-Peterburhskoho un-ta (in Ukrainian).

Metodolohyia funktsyonalnoho modelyrovanyia IDEFO. (1993). Federalnyi standart SShA [IDEFO Functional Modeling Methodology. US Federal Standard] Integration Definition For Function Modeling (IDEF0). Draft Federal Information Processing Standards Publication 183,1993 December 21 Available at: https://studfile.net/preview/5266142/ (accessed: 20.07.2022)

Shynkarenko V.H., Ananko I.N. (2014). Modeliuvannia lohistychnykh biznes-protsesiv [Modeling logistic business-processes]. Ekonomika transportnoho kompleksu, vol. 23, pp. 134-144. Available at: http://etk-journal.khadi.kharkov.ua/uploads/media/12_03.pdf

Itchenko D.M., Sydorenko A.V. (2018). Reinynirynh lohistychnykh biznes-protsesiv yak diievyi mekhanizm yikh reorhanizatsii [Logistic business process reengineering as an effective mechanism of LBR reorganization]. Rehionalna ekonomika ta upravlinnia, vol. 4(22), pp, 38-43. Available at: http://siee.zp.ua/images/journal/2018/4(22)2018.pdf

(2001). Defense Acquisition University. Systems Engineering Fundamentals. Defense Acquisition University Press. Wikipedia. Available at: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4039399

Larina R.R., Lukianova O.Iu. (2013). Modeliuvannia biznes-protsesiv pidpryiemstv [Industrial enterprise business processes modeling towards to its logistics management development direction]. Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp.17-22. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2013/6.pdf

Danchenko O.B. (2013). Praktychni aspekty reinzhynirynhu biznes-protsesiv [Practical aspects of business process reengineering]. Kyiv, 239 p. (in Ukrainian). Available at: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/2786/1/%D0%A0%D0%91%D0%9F_%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf

Koiuda V.O.. Pasko M.I. (2018). Biznes-protsesy suchasnoho promyslovoho pidpryiemstva [The business processes of today’s industrial enterprise]. Biznes Inform, vol. 1, pp.302-311. Available at: https://business-inform-2018-1_0-pages-302_311.pdf

Honcharuk I.V. (2013). Pidkhody do formuvannia lantsiuha tsinnosti tovaru v suchasnii ekonomichnii systemi [Approaches to the formation of value chain of product in the modern economic system]. Efektyvna ekonomika, vol. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2119

Matsko N.H. (2020). Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia rozvytku vyrobnychoho potentsialu promyslovoho pidpryiemstva na innovatsiinii osnovi [Organizational and economic support for the development of the industrial enterprise's production potential on an innovative basis]. Dysertatsiia PhDii za spetsialnistiu 051. Odeskyi natsionalnyi politekhnichnyi universytet MON Ukrainy, Odesa, 255 p., pp.129-131. Available at: https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/dissphd/dysertaciya_macko.pdf

Natroshvili S.H., Melnyk A.O., Novikov D.V. (2019). Klasyfikatsiia metodiv otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Classification of methods of assessing the competitiveness of the enterprise]. Proceedings from MIIM’19 Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy intehratsii osvity, nauky ta biznesu v umovakh hlobalizatsii», Kyiv, KNUTD, pp: 73-74 (in Ukrainian). Available at: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14452

Tarnavska N., Syvakk R. (2010). Transformatsiia upravlinnia lohistychnymy lantsiuhamy tsinnosti v novykh konkurentnykh umovakh [Transformation of logistics value chain management in new competitive conditions]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, pp. 40-43 (in Ukrainian). URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/?cmd=arch

5 osnovnykh elementiv kompleksu marketynhu. Yikh rol dlia uspishnoho biznesu. Agency of Industrial Marketing. [5 main elements of the marketing complex. Their role for a successful business. Agency of Industrial Marketing]. Available at: https://aimarketing.info/uk/blog/business-analytics/5-main-elements-of-the-marketing-complex-what-is-their-role-for-a-successful-business (accessed: 16.07.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31