ЕВОЛЮЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПТУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В БУДІВЕЛЬНОМУ СЕКТОРІ

Автор(и)

  • О.Л. Шпатакова Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», Україна https://orcid.org/0000-0002-3059-9478

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274818

Ключові слова:

енергоефективність, будівельний сектор, енергозбереження, відновлювана енергетика, криза, раціональне використання, дефіцит, екологізація

Анотація

Стаття націлена на встановлення еволюційних особливостей розвитку застосування концепту енергоефективності в будівельному секторі. Для вирішення основних завдань дослідження використано: метод систематизації, який дозволив визначити сукупність еволюційних аспектів становлення даного концепту; порівняльний аналіз, за допомогою якого було проведено співставлення основних змін на рівні епох розвитку концепту. Було виокремлено основні періоди становлення концепту енергоефективності в положеннях теоретико-емпіричних робіт, нормативно-правових засад, програмних документів та практиці. Серед вказаних періодів виокремлено: ядерну еру (1950-1960 рр.), пов’язану із орієнтиром суспільства на пошук надійних джерел енергетики, зокрема, ядерної, відсутністю згадок про енергоефективність, але акцентом на можливому дефіциті енергії; епоху нафтових криз (1970-і рр.), яка характеризується поглибленням проблем дефіциту енергоносіїв, орієнтирі на енергозбереженні та раціональному використанні енергії; епоха раціоналізації ринку (1980-1987 рр.), пов’язана із поширенням дискурсу енергоефективності у зв’язку з коливанням цін на енергоносії, високою залежністю країн від нафти; епоха екологічної свідомості (середина 1980-х – почато 2000-х рр.); використання концепції енергоефективності як засобу протистояння ринковим викликам та переваги у порівнянні із енергозбереженням (2000-2020-і рр.). Доведено, що в рамках п’ятого періоду відбувається впровадження енергоефективності в досліджуваній будівельній сфері. Практична значущість результатів дослідження полягає у можливості використання основних положень та характеристик щодо виникнення даного концепту у прогнозуванні його нових трендів в перспективі.

Посилання

Бахтін Д. Впровадження енергоефективних технологій при будівництві нової комерційної нерухомості в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2020. № 2(4). С. 8-18.

Климчук М.М. Теоретико-прикладні засади концепцій енергоефективного будівництва: економічний аспект. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2015. Вип. 33. С. 69-79.

A Community action programme and a draft Council Resolution on the rational utilization of energy. COM (74) 1950 final, 27 November 1974. Commission of the European Communities. URL: http://aei.pitt.edu/32386/

A Problem for Europe: The Supply of Energy. Information Service of the High Authority, February 1958. Report. European Coal and Steel Community. URL: http://aei.pitt.edu/59506/

Bogmans C., Kiyasseh L., Matsumoto A., Pescatori A. Energy, Efficiency Gains and Economic Development: When Will Global Energy Demand Saturate? IMF Working Papers. 2020. URL: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2020/English/wpiea2020253-print-pdf.ashx

Council Directive of 13 September 1993 to limit carbon dioxide emissions by improving energy efficiency (SAVE) (L 237/28). Council of the European Communities. 1993. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0076

Dunlop T. Energy efficiency: The evolution of a motherhood concept. Social Studies of Science. 2022. Vol. 52(5). P. 710-732.

Energy efficiency in the European Community: Towards a strategy for the rational use of energy. COM (1998) 246 final. Commission of the European Communities. 1998. URL: https://www.eea.europa.eu/policy-documents/com-1998-246-final.-energy

Franco N.D., Jorizzo M. Efficiency, energy saving, and rational use of energy: Different terms for different policies. Innovation in Energy Systems New Technologies for Changing Paradigms. London: IntechOpen, 2019. Р. 93-112.

Giraudet L.-G., Missemer A. The Economics of Energy Efficiency, a Historical Perspective. CIRED Working Paper. 2019. Vol. 74. URL: https://shs.hal.science/halshs-02301636/document

Harmsen R., Eichhammer W., Wesselink B. An exploration of possible design options for a binding energy savings target in Europe. Energy Efficiency. 2014. Vol. 7(1). Р. 97-113.

New Community energy objectives. Communication from the Commission to the Council. COM (85) 245 final, 28 May 1985. Commission of the European Communities. 1985. URL: http://aei.pitt.edu/6351/

Towards a continuing policy for energy efficiency in the European Community. Communication from the Commmission. COM (87) 223 final, 13 May 1987. Commission of the European Communities. 1987. URL: http://aei.pitt.edu/4965/

Bakhtin, D. (2020). Vprovadzhennia enerhoefektyvnykh tekhnolohii pry budivnytstvi novoi komertsiinoi nerukhomosti v Ukraini [The introduction of energy-efficient technologies in the construction of a new commercial real estate in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», vol. 2(4), pp. 8-18.

Klimchuk, M. (2015). Teoretyko-prykladni zasady kontseptsii enerhoefektyvnoho budivnytstva: ekonomichnyi aspekt [Theoretical and applied principles of energy-efficient building: an economic aspect]. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn, vol. 33, pp. 69-79.

European Coal and Steel Community (1958). A Problem for Europe: The Supply of Energy. Information Service of the High Authority, February 1958. Report. Available at: http://aei.pitt.edu/59506/

Commission of the European Communities (1974). A Community action programme and a draft Council Resolution on the rational utilization of energy. COM (74) 1950 final, 27 November 1974. Available at: http://aei.pitt.edu/32386/

Bogmans, C., Kiyasseh, L., Matsumoto, A., Pescatori, A. (2020). Energy, Efficiency Gains and Economic Development: When Will Global Energy Demand Saturate? IMF Working Papers. Available at: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2020/English/wpiea2020253-print-pdf.ashx

Council of the European Communities (1993). Council Directive of 13 September 1993 to limit carbon dioxide emissions by improving energy efficiency (SAVE) (L 237/28). Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0076

Dunlop, T. (2022). Energy efficiency: The evolution of a motherhood concept. Social Studies of Science, vol. 52(5), pp. 710-732.

Commission of the European Communities (1998). Energy efficiency in the European Community: Towards a strategy for the rational use of energy. COM (1998) 246 final. Available at: https://www.eea.europa.eu/policy-documents/com-1998-246-final.-energy

Franco, N.D., Jorizzo, M. (2019) Efficiency, energy saving, and rational use of energy: Different terms for different policies. Innovation in Energy Systems New Technologies for Changing Paradigms. London: IntechOpen, pp. 93-112.

Giraudet, L.-G., Missemer, A. (2019). The Economics of Energy Efficiency, a Historical Perspective. CIRED Working Paper, 74. Available at: https://shs.hal.science/halshs-02301636/document

Harmsen, R., Eichhammer, W., Wesselink, B. (2014). An exploration of possible design options for a binding energy savings target in Europe. Energy Efficiency, vol. 7(1), pp. 97-113.

Commission of the European Communities (1985). New Community energy objectives. Communication from the Commission to the Council. COM (85) 245 final, 28 May 1985. Available at: http://aei.pitt.edu/6351/

Commission of the European Communities (1987). Towards a continuing policy for energy efficiency in the European Community. Communication from the Commmission. COM (87) 223 final, 13 May 1987. Available at: http://aei.pitt.edu/4965/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31