СУЧАСНА МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В.В. Дикань Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна https://orcid.org/0000-0002-0615-919X
  • О.В. Хорошко Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна https://orcid.org/0000-0002-4183-0073

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274827

Ключові слова:

інвестиційний менеджмент, лісопромисловий комплекс, фінансові інвестиції, інвестиційний клімат, лісові господарства

Анотація

Стаття досліджує стан інвестування в лісопромисловий та лісогосподарський комплекс України. Виокремлено пріоритетність лісопромисловості як реалізатора економіко-соціального, рекреаційного та природно-стратегічного розвитку. Концептуалізовано юридико-правову природу інвестиційної діяльності в Україні та аспекти її пристосування в Україні відповідно профільного Закону України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 18.09.1991 р. (ред. від 10.10.2022 р.). Здійснено дослідження вітчизняного інвестиційного ринку лісогосподарського сектору України, його кон’юнктури. Означено пріоритети вітчизняного та іноземного інвестування в Україні в лісогосподарський сектор в сучасних умовах. Здійснено конкретизацію положень Лісового кодексу України № 3852-XII від 21.01.1994 р. (ред. від 10.07.2022 р.) на предмет гіпотетичної доктринально-нормативної імплементації фактологій сприятливого інвестиційного клімату лісогосподарської галузі. Пристосовано теорії інвестування відносно лісогосподарств України. Як наслідок, конкретизовано наступні апропріації : лісогоподарський сектор України як об’єкт реальних інвестицій; оцінка лісогосподарського сектору України як об’єкта реальних інвестицій; фінансові інвестиції у вітчизняний лісогосподарський сектор : особливості та форми здійснення тощо. Як похідна оригінація від даної теорії, конкретизовано економічну сутність інноваційно-лісогосподарського процесу, реконсолідовано місце лісогосподарський інновацій у формування привабливого інвестиційного клімату. З метою повного огляду перспектив інвестиційного менеджменту лісогосподарської галузі в Україні, досліджено загальні положення щодо інвестування доктрини ЄС (проєкція «Інноваційне фінансування та інвестування») та конкретні підходи щодо інвестування в лісогосподарський сектор (концепція «Приватне інвестування в лісовий сектор : можливості та обмеження). Здійснено авторські прогнозування ефективної деліберації даних принципів у правове поле України. Проаналізовано місце лісогосподарського сектору України у повоєнній відбудові України як інструменту наповнення місцевих та державних бюджетів, рекреаційно-оздоровчого активу та джерела профілювання загальнодержавного екорозвитку (до питання Євроінтеграції та виконання Україною положень (умов) Розділу V Глави 6 (ст.360-366) Угоди про асоціацію з ЄС) як обов’язкового чинника вітчизняного європоступу. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні і методологічні положення й висновки, викладені у роботі, є основою для розв’язання практичних питань удосконалення сучасної моделі інвестиційного менеджменту лісопромислового комплексу України.

Посилання

Лісовий кодекс України № 3852-XII від 21.01.1994 р. (ред. від 10.07.2022 р.). Відомості Верховної Ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text (дата звернення: 25.12.2022).

Школа, І., Вдовічен, А., Верстяк, О., Соколюк, О. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. 368 с.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 18.09.1991 р. (ред. від 10.10.2022 р.). Відомості Верховної Ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення: 25.12.2022).

Кравчук, І. Інтеграційні аспекти екологічного менеджменту лісомисливських господарств. Ефективна економіка, 2020. № 11. 5 с.

Toffler, A. Future Shock : Bantam, 1984. 576 p.

Дубас, Р., Камратов, С. Особливості стратегічного управління підприємствами лісового комплексу України. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 2019. № 18. С. 13-21.

Мошляк, І. Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення. Вчені записки Університету «КРОК», 2019. № 2 (54). С. 65-71.

Tennigkeit, T. Innovative Financing & Investments in Forestry (Presentation). DEVCO Environment Week 2018. P. 12.

Beljan, K., Brener, M., Dolinar, D. The Long-Term Capital-Market Performance of the Forestry Sector: An Investors’ Perspective. Forests, 2022. Vol. 13. 11 p.

Lisovyi kodeks Ukrainy № 3852-XII vid 21.01.1994 r. (red. vid 10.07.2022 r.). [Forest Code of Ukraine No. 3852-XII dated January 21, 1994 (edited July 10, 2022)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text (accessed Dec 25, 2022).

Shkola, I., Vdovichen, A., Verstyak, O., Sokolyuk, O. (2015) Investicijnij menedzhment: navch. posibnik. [Investment Management: Education manual]. ChTEI KNTEU, 368p.

Zakon Ukrainy «Pro investytsiinu diialnist» № 1560-XII vid 18.09.1991 r. (red. vid 10.10.2022 r.) [Law of Ukraine "On Investment Activity" No. 1560-XII dated September 18, 1991 (edited October 10, 2022)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (accessed Dec 25, 2022).

Kravchuk, I. (2020) Integracijni aspekti ekologichnogo menedzhmentu lisomislivskih gospodarstv [Integrative aspects of Ecological Management of Forest and Hunting farms]. Efektivna ekonomika, no. 11, p. 5.

Toffler, A. (1984) Future Shock: Bantam, 576.

Dubas, R., Kamratov, S. (2019) Osoblivosti strategichnogo upravlinnya pidpriyemstvami lisovogo kompleksu Ukrayini [Peculiarities of Strategic Management of enterprises of the Forest complex of Ukraine]. Problemi innovacijno-investicijnogo rozvitku, vol. 18, pp. 13-21.

Moshlyak, I. (2019) Investicijnij klimat v Ukrayini ta napryami jogo pokrashennya Investment climate in Ukraine and directions for its improvement]. Vcheni zapiski Universitetu «KROK», no. 2(54), pp. 65-71.

Tennigkeit, T. (2018) Innovative Financing & Investments in Forestry (Presentation). DEVCO Environment Week 2018. 12.

Beljan, K., Brener, M., Dolinar, D. (2022) The Long-Term Capital-Market Performance of the Forestry Sector: An Investors' Perspective. Forests, pp. 13-11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31