УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • К.О. Копішинська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1609-2902
  • А.Ю. Грабина Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2822-1780

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274828

Ключові слова:

соціальна відповідальність, аграрне підприємство, управління, рівні впровадження соціальної відповідальності, міжнародна трансформація бізнесу, механізм управління соціальною відповідальністю

Анотація

У статті досліджено ключові засади управління соціальною відповідальністю аграрних підприємств в умовах міжнародної трансформації бізнесу. Проаналізовано підходи до визначення поняття «соціальна відповідальність». Досліджено тренди корпоративної соціальної відповідальності відповідно до цілей сталого розвитку. Проаналізовано фактори, що стимулюють підприємства до впровадження соціальної відповідальності. Визначено п’ять основних рівнів впровадження та розвитку соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектору: нано-, мікро-, мезо-, макро-, метарівень. Сформовано модель управління соціальною відповідальністю для підприємствами аграрного сектору. Запропоновано механізм управління соціальною відповідальністю аграрного підприємства на основі відповідних принципів, що передбачає використання визначених інструментів та реалізацію ключових функцій управління для досягнення результату в умовах впливу факторів зовнішнього середовища.

Посилання

Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 «Настанова по соціальній відповідальності» [чинний від 28 жовтня 2010 р.]. 3 с. URL: https://aop.nmu.org.ua/ua/metodicki/specialist/opg/lzi/zakon/Стандарт%20ISO%2026000.pdf (дата звернення 18.10.2022).

Білан, О.С. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник підвищення вартості компанії. Причорноморські економічні студії, №54. 2020. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/54_2020/13.pdf (дата звернення 18.10.2022).

Длугопольський О.В., Коровицька О.А. Емпіричні критерії оцінки політики соціальної відповідальності корпорацій. Економіка та управління національним господарством, №1(24). 2020. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/24_2020/10.pdf (дата звернення 18.10.2022).

Чижишин І.О. Значення і сутність соціальної відповідальності в умовах функціонування ринкової економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету, №6(3). 2016. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_3_2016ua/32.pdf (дата звернення 18.10.2022).

Кравцов С.С., Клімова А.М. Корпоративна соціальна відповідальність туристичного підприємства: сутність та напрями впровадження. Ефективна економіка, №10. 2019. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7335(дата звернення 18.10.2022).

Малік М.Й., Мамчур В.А., Шпикуляк О.Г. Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств. Економіка АПК, 2017. № 12. С. 5-13.

Мостепанюк А.В. Сутність, принципи та методи реалізації корпоративної соціальної відповідальності в сучасній ринковій економіці. Бізнес Інформ, 2019. № 11. С. 13-22.

Станкевич Ю.Ю. Корпоративна соціальна відповідальність: сутність та проблеми поширення в Україні. Молодий вчений, 2016. № 5. С. 171-174.

Саприкіна М. Тренди корпоративної соціальної відповідальності у 2022. CSR Ukraine, 2022. URL: http://csr-ukraine.org/articles/trendi-korportivnoi-socialnoi-vidp/ (дата звернення 20.10.2022).

Mazur-Wierzbicka, E. The application of Corporate social responsibility in European agriculture, Miscellanea Geographica- Regional Studies of development, 2015. Vol. 19, No. 1, pp. 19-23.

Levkivska, L., Levkovych, I. Social responsibility in Ukrainian agriculture: the regional issue. Eastern Journal of European Studies, ISSN2068-6633, Alexandru Ioan Cuza University Press, Iași, 2017. Vol. 8, Iss. 1, pp. 97-114. URL: http://ejes.uaic.ro/EJES2017_vol8_issue1.htm (дата звернення 20.10.2022).

International standard (2010), ISO 26000:2010: Guidelines for social responsibility [effective from October 28, 2010], 3 p. Available at: https://aop.nmu.org.ua/ua/metodicki/specialist/opg/lzi/zakon/Стандарт%20ISO%2026000.pdf (accessed 18 October 2022).

Bilan O.S. (2020), Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist yak chynnyk pidvyschennia vartosti kompanii [Corporate social responsibility as a factor in increasing the company's value]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 54. Available at: http://bses.in.ua/journals/2020/54_2020/13.pdf (accessed 18 October 2022).

Dluhopolskyi O.V., Korovytska O.A. (2020), Empirychni kryterii otsinky polityky sotsialnoi vidpovidalnosti korporatsii [Empirical criteria for evaluating the policy of social responsibility of corporations]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, no. 1(24). Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/24_2020/10.pdf (accessed 18 October 2022).

Chyzhyshyn I.O. (2016), Znachennia i sutnist sotsialnoi vidpovidalnosti v umovakh funktsionuvannia rynkovoi ekonomiky [The meaning and essence of social responsibility in the conditions of the functioning of the market economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, no. 6(3). Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_3_2016ua/32.pdf (accessed 18 October 2022).

Kravtsov S.S., Klimova A.M. (2019), Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist turystychnoho pidpryiemstva: sutnist ta napriamy vprovadzhennia [Corporate social responsibility of a tourist enterprise: essence and directions of implementation]. Efektyvna ekonomika, no. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7335 (accessed 18 October 2022).

Malik M.Y., Mamchur V.A., Shpykuliak O.H. (2017), Instytutsionalne seredovyshche ta formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Institutional environment and formation of social responsibility of agricultural enterprises]. Ekonomika APK, no. 12, pp. 5-13.

Mostepaniuk A.V. (2019), Sutnist, pryntsypy ta metody realizatsii korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v suchasnii rynkovii ekonomitsi [The essence, principles and methods of implementing corporate social responsibility in the modern market economy]. Biznes Inform, no. 11, pp. 13-22.

Stankevych Yu.Yu. (2016), Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: sutnist ta problemy poshyrennia v Ukraini [Corporate social responsibility: essence and problems of distribution in Ukraine]. Molodyi vchenyi, no. 5, pp. 171-174.

Saprykina M. (2022), Trendy korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti u 2022 [Corporate social responsibility trends in 2022]. CSR Ukraine. Available at: http://csr-ukraine.org/articles/trendi-korportivnoi-socialnoi-vidp/ (accessed 20 October 2022).

Mazur-Wierzbicka, E. (2015), The application of Corporate social responsibility in European agriculture, Miscellanea Geographica- Regional Studies of development, Vol. 19, no. 1, pp. 19-23.

Levkivska, L., Levkovych, I. (2017), Social responsibility in Ukrainian agriculture: the regional issue. Eastern Journal of European Studies, ISSN2068-6633, Alexandru Ioan Cuza University Press, Iași, Vol. 8, Iss. 1, pp. 97-114. URL: http://ejes.uaic.ro/EJES2017_vol8_issue1.htm (accessed 20 October 2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31