БРЕНД ЯК ФАКТОР УСПІШНОГО МАРКЕТИНГУ (НА ПРИКЛАДІ БРЕНДУ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274834

Ключові слова:

бренд, брендинг, спортивний маркетинг, спортивний бренд, бренд футбольного клубу

Анотація

У статті досліджено різні погляди науковців відносно змісту понять «бренд» та «брендинг». Узагальнено визначення поняття «спортивний бренд», як ресурсу, на основі якого реалізується функція впливу на цілісне сприйняття і споживчий вибір. Визначено, що серед спортивних брендів сучасності важлива роль надлежить футбольним брендам. З’ясовано фактори, які впливають на вартість бренду футбольного клубу. Виокремлено складові елементи бренду футбольного клубу, які забезпечують його максимальну унікальність для створення єдиного образу мислення споживачів. Подано рейтинг найдорожчих футбольних брендів світу у 2022 році за даними консалтингової компанії з оцінки брендів Brand Finance. Охарактеризовно особливості розвитку найдорожчих футбольних брендів у 2021-2022 років. Зазначено, що основним завданням маркетингу для футбольних брендів є покращення їх іміджу, враховуючи соціально-економічні та політичні умови, які мають найбільший вплив.

Посилання

Бренд. URL: https://www.brandmanager

Губа В., Маринич В. Теорія і методика сучасних спортивних досліджень, 2016.

Демченко М. Бренд у сучасних медіа: принципи формування, просування та розвитку. Зб. праць Науково-дослідного центру періодики/ відп. ред. М. М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. Львів, 2010. Вип. 2 (18). С. 466–472.

Денисов C. Актуальні проблеми теорії і практики брендингу. Рекламний світ. 2005. No 6. С. 46-54

Маслюківський М. Маркетинг футбольних клубів: основні методи просування бренду футбольних клубів. URL : https://naub.oa.edu.ua

Маслюківський М. Маркетингова діяльність футбольного клубу та її складові. URL: https://naub.oa.edu.ua/2014/marketynhova-diyalnistfutbolnoho-klubu-ta-jiji-skladovi/

Мотриченко В. М. Розвиток брендів в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. No 11 (138). С. 157–160.

Островерх С. А. Кластерний підхід до класифікації брендів професійних футбольних клубів України. Соціально-економічний розвиток суспільства на засадах кластерного підходу: зб. тез доповідей міжнародної Інтернет-конференції. Харків, 13 листопада 2012 р. Харків, 2012. 299 с.

Островерх С.А. Назва футбольного клубу основний ідентифікаційний елемент його бренду. Реклама: інтеграція теорії та практики : тези доп. VIІІ Міжнар.наук.-практ. конф. (Київ, 21 листопада 2014р.) / відп. ред. Є.В. Ромат. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 115-117 с.

Реал Мадрид – найцінніший і найнадійніший футбольний бренд у світі. URL: https://pro-sports.site/uk/futbol/real-madrid-samyj-czennyj-i-nadezhnyj-futbolnyj-brend-v-mire/

Реал Мадрид став найдорожчим і найнадійнішим футбольним брендом у світі. URL: https://sportarena.com/uk/footboll/real-madrid-stav-najdorozhchim-i-najnadijnishim/

Ромат Є. Система бренд-маркетингових комунікацій. Товари і ринки. 2016. No1. С. 16 –25

ТОП-15. Найцікавіші прізвиська футбольних клубів. URL: https://2plus2.ua/novyny/top-14-naycikavishi-prizviska-futbolnih-klubiv

Файвішенко Д. С. Позиціонування як ключовий інструмент створення функціональної цінності бренду. Наука й економіка. 2010. (18).

Шевченко О. Л. Бренд-менеджмент: навч. посібник. Київ. 2010. 395 с.

American Marketing Associations. URL: https://www.ama.org/

Chadwick S. Sport Facing Unprecedented Problems in the Face of Global Recession: A Commentary. Working paper, Coventry University Centre for the International Business of Sport, 2009

Football 50 2022. The annual report on the most valuable and strongest football brands. URL: https://brandirectory.com/rankings/football/

Pitts B.G., Stotlar D.K. Fundamentals of Sport Marketing. Morgantown, WV : Fitness Information Tech, 2013. 470 p

Principles of Sport Marketing / Gary Bernstein (ed.). UK : Sagamore Publishing, 2015. 249 p.

Sport Marketing. Edition by Mullin B.J., Hardy S. and Sutton W.A., Champaign, IL: Human Kinetics, 2014. 482 р.

Walvin J. The People's Game: The History of Football Revised. 2d ed. Edinburgh: Mainstream Publishing, 1994.

Brend [Brand]. Available at: https://www.brandmanager (accessed 1 December 2022).

Huba V., Marynych V. (2016). Teoriia i metodyka suchasnykh sportyvnykh doslidzhen [Theory and methodology of modern sports research] (in Ukraine).

Demchenko M. (2010). Brend u suchasnykh media: pryntsypy formuvannia, prosuvannia ta rozvytku [Brand in modern media: principles of formation, promotion and development]. Coll. Proceedings of the Scientific Research Center of Periodicals, Iss. 2 (18), pp. 466–472. (in Ukraine).

Denysov C. (2005). Aktualni problemy teorii i praktyky brendynhu [Actual problems of the theory and practice of branding]. Advertising world, no 6, pp. 46-54. (in Ukraine).

Masliukivskyi M. Marketynh futbolnykh klubiv: osnovni metody prosuvannia brendu futbolnykh klubiv [Football Club Marketing: Basic Methods for Promotion of Football Club Brand]. Available at: https://naub.oa.edu.ua (accessed 1 December 2022).

Masliukivskyi M. Marketynhova diialnist futbolnoho klubu ta yii skladovi [Marketing activities of the football club and its components]. Available at: https://naub.oa.edu.ua/2014/marketynhova-diyalnistfutbolnoho-klubu-ta-jiji-skladovi/(accessed 2 December 2022).

Motrychenko V. M. (2012). Rozvytok brendiv v Ukraini [Development of brands in Ukraine]. Formation of market relations in Ukraine, no 11 (138), pp. 157–160. (in Ukraine).

Ostroverkh S. A (2012). Klasternyi pidkhid do klasyfikatsii brendiv profesiinykh futbolnykh klubiv Ukrainy [Cluster approach to the classification of brands of professional football clubs of Ukraine]. Socio-economic development of society on the basis of cluster approach: Coll. Abstracts of the International Internet Conference, 299 р. (accessed 2 December 2022). (in Ukraine).

Ostroverkh S. A (2014). Nazva futbolnoho klubu osnovnyi fdentyfikatsiinyi element yoho brendu [Name of Football Club The main fidotification element of his brand]. Advertising: Integration of theory and Practice: Abstracts. VIII International. conf. (Kyiv, November 21, 201), pp. 115-117

Real Madryd – naitsinnishyi i nainadiinishyi futbolnyi brend u sviti [Real Madrid is the most valuable and reliable football brand in the world]. Available at: https://pro-sports.site/uk/futbol/real-madrid-samyj-czennyj-i-nadezhnyj-futbolnyj-brend-v-mire/ (accessed 4 December 2022).

Real Madryd stav naidorozhchym i nainadiinishym futbolnym brendom u sviti [Real Madrid has become the most expensive and most reliable football brand in the world]. Available at: https://sportarena.com/uk/footboll/real-madrid-stav-najdorozhchim-i-najnadijnishim/ (accessed 5 December 2022).

Romat Ye. Systema brend-marketynhovykh komunikatsii [Brand marketing communications system]. Goods and markets, no. 1, pp. 16–25. (in Ukraine).

TOP-15. Naitsikavishi prizvyska futbolnykh klubiv [Top 15. The most interesting nicknames of football clubs]. Available at: https://2plus2.ua/novyny/top-14-naycikavishi-prizviska-futbolnih-klubiv (accessed 6 December 2022).

Faivishenko D. S. (2010). Pozytsionuvannia yak kliuchovyi instrument stvorennia funktsionalnoi tsinnosti brendu [Positioning as a key tool for creating a brand functional value]. Science and economics, no. 18. (in Ukraine).

Shevchenko O. L. (2010). Brend-menedzhment: navch. posibnyk. [Brand Management: Educ. manual.], 395 p. (in Ukraine).

American Marketing Associations Available at: https://www.ama.org/(accessed 7 December 2022).

Chadwick S. (2009). Sport Facing Unprecedented Problems in the Face of Global Recession: A Commentary. Working paper, Coventry University Centre for the International Business of Sport (in English).

Football 50 2022. The annual report on the most valuable and strongest football brands Available at: https://brandirectory.com/rankings/football/ (accessed 8 December 2022).

Pitts B. G., Stotlar D. K. (2013). Fundamentals of Sport Marketing. Morgantown, WV : Fitness Information Tech 470 p. (in English).

Principles of Sport Marketing. Gary Bernstein (ed.). (2015). UK : Sagamore Publishing, 249 p. (in English).

Sport Marketing. Edition by Mullin B.J., Hardy S. and Sutton W.A., Champaign, IL: Human Kinetics, 2014. 482 р. (in English).

Walvin J. (1994). The People's Game: The History of Football Revised. 2d ed. Edinburgh: Mainstream Publishing (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31