Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Збірник наукових праць Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015 р., Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.) 

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (з 2018 р.), EconBiz (з 2020 р.), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ),  Directory of Open Access scholarly Resources(ROAD). Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) та ін.  

                   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)


Зображення домашньої сторінки журналу

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА: Голова редколегії, головні редактори: Гавриш О.А., професор, доктор техн. наук, декан факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, науковий керівник кафедри міжнародної економіки – голова редколегії, головний редактор; Кравченко М.О., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” – головний редактор. Заступник голови редколегії: Герасимчук В.Г., професор, доктор економ. наук, професор кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського. Члени редколегії: Scott F. Meadow, Academic Director of Global Initiatives, Professor of Entrepreneurship, University of Chicago, Booth School of Business, USA. Erik Steenfeldt Reinert, Professor, Ph.D. in Economics, Professor of Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Tallinn University of Technology, Estonia. Sébastien Menard, PhD in Economics, Assistant Professor of Economics, Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Université du Maine, France Baranov Nicholas, PhD, Stackpole Co., Toronto, Canada. Krzysztof Jamroziak, Doctor of Science in Engineering, Professor, Wroclaw University of Science and Technology, Poland Ангелов Кирил (Anguelov Kiril), професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки, промислової інженерії та менеджменту, Софійський технічний університет (Технически университет - София), Болгарія. Баюра Д.О., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Україна. Бояринова К.О., доктор економ. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна. Войтко С.В., професор, доктор економ. наук, зав. кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна. Дергачова В.В., професор, доктор економ. наук, завідувач кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна. Забуранна Л.В., професор, доктор економ. наук, народний депутат України, Верховна Рада України, Україна. Ілляшенко Н.С., доцент, канд. економ. наук, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Капустян В.О., професор, доктор фіз.-мат. наук, зав. кафедри математичного моделювання економічних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна. Крейдич І.М., професор, доктор економ. наук, зав. кафедри теоретичної та прикладної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна. Круш П.В., професор, канд. економ. наук, зав. кафедри економіки та підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна. Кураташвілі А.А., професор, доктор економ., філософ., юрид. наук, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Грузія. Любодраг Тановіч, професор, доктор технічних наук, Белградський університет, Сербія. Смоляр Л.Г., професор, канд. економ. наук, ректор Міжнародного університету фінансів, Україна. Солнцев С.О., професор, доктор фіз.-мат. наук, зав. кафедри промислового маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна. Тульчинська С.О., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки та підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна Федорченко А.В., професор, доктор економ. наук, зав. кафедри маркетингу Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Україна. Худолей В.Ю., професор, доктор економ. наук, ректор Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, професор кафедри менеджменту організацій, Україна. Шульгіна Л.М., професор, доктор економ. наук, професор кафедри маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна Відповідальний редактор, член редколегії: Зозульов О.В., професор, канд. економ. наук, заступник декана факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” з наукової роботи, професор кафедри промислового маркетингу, Україна Відповідальний секретар з питань міжнародного розвитку Кухарук А.Д., канд. економ. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна. Технічний секретар Ренська-Скребньова Н.Ю., Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна.

№ 17 (2020): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2020

Зміст

Економічна теорія

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНДЕКСОВАНОЇ ОДИНИЦІ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Ю. О. Єрешко, Е. М. Гафаров
СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. М. Крейдич, Ю. О. Єрешко, В. Р. Товмасян

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки

FROM DEINDUSTRIALIZATION TO MODERNIZATION AND GROWTH OF INDUSTRIAL PRODUCTION PDF
V.H. Gerasymchuk
КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ПУБЛІЧНОМУ БЮДЖЕТУВАННІ PDF
Т.В. Жибер
ПОШИРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ PDF
О. О. Коломієць
МІСЦЕ УКРАЇНИ У КООРДИНАТАХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЦІЛЕЙ 8, 9, 12, 17) PDF
О. О. Трофименко, Д. В. Дорошкевич, І. М. Джадан

Міжнародна економіка

OPPORTUNITIES FOR EUROPEAN AND NATIONAL FUNDING FOR BULGARIAN CULTURAL, CREATIVE AND RECREATIVE BUSINESS PDF (English)
Miglena Angelova
РОЗВИТОК ЕКОНОМІК КРАЇН В УМОВАХ NEXT NORMALITY ТА INDUSTRY 4.0 PDF
С. В. Войтко
ВЕКТОРИ І МЕХАНІЗМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА БОЛГАРІЇ PDF
В.Г. Герасимчук
ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ PDF
Я. І. Глущенко, Т. Є. Моісеєнко, Н. О. Черненко
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. М. Грінько
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН УКРАЇНА» PDF
К.О. Кузнєцова, Д.Д. Лютенко, Є.В. Дергачов
УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ІНСТРУМЕНТИ, ЗАПРОВАДЖЕНІ МЗС УКРАЇНИ PDF
М.П. Марцинюк
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ PDF
О.В. Редько, В.О Гаркавенко
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЗАВДЯКИ ЧЛЕНСТВУ У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ PDF
К.Ю. Редько, Ю. Ю. Голембіовська

Галузева економіка

DIAGNOSIS OF FINANCIAL SECURITY LEVEL AS THE MAIN TOOL OF FINANCIAL STRATEGY DEVELOPMENT OF OIL-EXTRACTION COMPANIES PDF (English)
Larysa Dokiienko
ПОГЛЯД НА АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ PDF
Ю. О. Лупенко, С. В. Андрос
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
К.Ю. Редько, О.С. Фурс

Економіка підприємства

НЕБЕЗПЕКА, ЗАГРОЗА, РИЗИК: АНАЛІЗ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Т.В. Романчик
STANDARDIZATION AS A TOOL TO IMPACT THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF MANUFACTURING ENTERPRISES PDF
Danyil Zmitrovych, Anna Kukharuk
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ERP-РІШЕННЯ ДЛЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ УКРАЇНИ PDF
Н. В. Курган
СONTEMPORARY ISSUES OF THE GOVERNMENT REGULATION SYSTEM OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES PDF (English)
Nazar Lehesa, Vasyl Martynenko

Менеджмент організації

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STUFF MOTIVATION IN ETITIES PDF (English)
Y. P. Vorzhakova
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ: СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ, ВИМОГИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Г. М. Дергачова, Я. О. Колешня
МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ PDF
М. О. Кравченко, В. В. Прудкий
МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ МЕНЕДЖМЕНТ-КОНСАЛТИНГУ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО БІЗНЕС-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ PDF
В.М. Тупкало

Маркетинг

THE MARKETING EPOCHS BY KEY ELEMENTS OF ENTERPRISE` COMPETITIVENESS PDF (English)
Oleksandr Zozul'ov, Tetiana Tsarova
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДУ МАРКЕТИНГОВОГО СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
К.І. Менькова, О.В. Зозульов
МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ВЕБ-РОЗРОБКИ PDF
Н.С Кубишина, С.Д. Гутова
СОЦІАЛЬНИЙ БІЗНЕС ТА СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА В КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. Л. Писаренко
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМТСВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
М.А. Северин, С.О. Солнцев
BUSINESS FORECASTING OF MARKETING ACTIVITY RISKINESS OF COMPANIES IN MARKETS PDF (English)
Nataliya Yudina

Інноваційно-інвестиційні процеси

THE SOCIAL INNOVATIONS: FROM NON-STANDARD IDEAS TO NON-STANDARD MECHANISM PDF (English)
О. О. Okhrimenko, І. М. Manaienko
ІНВЕСТУВАННЯ СТАРТАП ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ PDF
О. В. Гук, Г. А. Мохонько
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ PDF
Т.В. Іванова
РОЗВИТОК МЕТОДІВ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМПАНІЙ PDF
Чан Сі Цо

Технології як фактор економічного зростання

THE INTERACTION OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS WITH STARTUPS IN INDUSTRY 4.0 PDF (English)
Olena Korohodova, Kateryna Onopriienko, Daniela V. Kuzhel
INFLUENCE OF INDUSTRY 4.0 ON THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY PDF (English)
N. Ye. Skorobogatova, Y. H. Kravchuk
INFLUENCE OF INDUSTRY 4.0 ON THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY PDF (English)
N. Ye. Skorobogatova, Y. H. Kravchuk

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів

АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА У ГАЛУЗІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ PDF
А.М. Замрій, В.О. Капустян