Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Збірник наукових праць Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015) 

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»),  Directory of Research Journal Indexing (DRJI), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), SIS (Scientific Indexing Services ). Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

                   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 13 (2016)

Зміст

Економічна теорія

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ PDF
О. І. Андрусь
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОРА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Ю. О. Єрешко
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД К АНАЛІЗУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
А. О. Мілай
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ МОЖЛИВОГО ПЕРЕХОДУ СУСПІЛЬНИХ УКЛАДІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА В НОВУ ЯКІСТЬ PDF
О. С. Тєлєтов

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки

ВПЛИВ ДИНАМІКИ ГРОШОВОЇ МАСИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ТА РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ PDF
В. Я. Голюк
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ PDF
В. В. Дергачова, Я. О. Колешня
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЦИКЛІЧНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ «НАУКА-ВИРОБНИЦТВО» PDF
О. М. Згуровський, Я. І. Кологривов
ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ PDF
С. О. Кириченко
АНАЛІЗ ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ PDF
Д. Є. Мартинович
ВИЗНАЧЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ОКРЕМИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ PDF
Н. В. Юдіна

Міжнародна економіка

ІНДЕКСИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ УРЯДУ У ПЕРЕДБАЧЕННІ ЗАГРОЗ КРАЇНІ PDF
С. В. Войтко, Я. Ю. Цимбаленко
ДОКТРИНАЛЬНІ ОСНОВИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОТЕКЦІОНІЗМ І ФРИТРЕДЕРСТВО PDF
В. Г. Герасимчук
МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ МІЖ ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ PDF
А. В. Гречко
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА ХАРАКТЕР ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
А. Р. Дунська, М. С. Пащенко
ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ І ПЕРЕДУМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КАЗАХСТАНУ В ПРОГНОЗОВАНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ PDF
Р. С. Каренов, Г. С. Акыбаева
ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Ю. В. Макогон, О. А. Пахомова
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
І. В. Пономаренко, І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов
ПРОБЛЕМИ І НАСЛІДКИ ВЗАЄМОДІЇ КРАЇН В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА PDF
С. О. Тульчинська, А. О. Мілай

Галузева економіка

ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ОЦІНКА, ПЛАНУВАННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАНКУ PDF
В. В. Бобиль
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ PDF
Л. С. Борданова, Н. В. Рощина
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю. П. Воржакова
РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
О. А. Гавриш, Г. М. Черняк
УКРАЇНСЬКІ МЕТАЛУРГІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МІСЦЕ У СВІТОВОМУ МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
О. А. Гавриш, Є. О. Чайковський
ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОЦЕСІВ ЇХ ІНВЕСТУВАННЯ PDF
В. В. Дергачова, В. В. Чорній
ДИТЯЧА ПРАЦЯ В УКРАЇНІ: ДЕТЕРМІНАНТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, МІНІМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ PDF
О. О. Коломієць
СТАН СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ PDF
В. В. Пігуль
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
О. П. Кавтиш, А. Ю. Погребняк
ДІАГНОСТИКА ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
С. О. Тульчинська, Б. П. Чорній
ОЦІНКА ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ СИНЕРГІЇ ТА КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИРОВИНИ НА ЕКОНОМІКУ АСОЦІЙОВАНОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
С. М. Шагоян, Л. М. Солодовник, Н. О. Черненко

Економіка підприємства

ПРИНЦИПИ, РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Ю. О. Єрешко, Р. Фрідман, І. В. Мілько
ПРОБЛЕМИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. М. Крейдич, А. О. Гагарін
ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ PDF
П. В. Круш, Д. О. Мастюк
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК PDF
К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВИТРАТ З ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Т. П. Лободзинська
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЕТАМАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ PDF
В. М. Марченко, В. М. Євдокименко
ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
А. Ю. Погребняк
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О. М. Савицька, А. Ю. Скляр
СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Ю. О. Ярова, Л. П. Артеменко

Менеджмент організації

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД В УДОСКОНАЛЕННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ PDF
С. В. Андрос
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. В. Виноградова, О. Ю. Гусєва, К. І. Пілігрім
ВИКОРИСТАННЯ ПРИВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. В. Давиденко
ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Т. А. Коцко
БЕНЧМАРКІНГ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ PDF
П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова
ЕФЕКТИВНІ ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА НА СВІТОВОМУ РИНКУ АВТОМОБІЛІВ PDF
О. П. Савич
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІДЕЙ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ PDF
Н. І. Ситник
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В МЕЖАХ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А. М. Ткаченко, М. І. Іванова
КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ «СТРУКТУРА СЛІДУЄ ЗА СТРАТЕГІЄЮ» PDF
В. М. Тупкало
ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ІСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
М. О. Чупріна, І. А. Шеховцова

Маркетинг

МОДЕЛЬ СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ АБІТУРІЄНТА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МАРКЕТИНГ» НТУУ «КПІ» PDF
Т. О. Пустова, М. О. Базь
КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ УНІВЕРСИТЕТІВ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ PDF
Н. В. Василькова
МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ФОРМАТУ «АРТ-КАФЕ»: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ, ФАКТОРИ УСПІХУ. PDF
А. А. Граділь, Н. В. Язвінська
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ PDF
Є. А. Домашева, О. В. Зозульов
ФОРМУВАННЯ ОМНІКАНАЛЬНОЇ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Зозульов, М. Левченко
ПРОЦЕСНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ МОДЕЛІ ТОВАРУ PDF
О. В. Зозульов, Т. О. Царьова
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PRIVATE LABEL НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ PDF
Ю. М. Карпенко
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ ІННОВАЦІЙНОЇ АБО ІМПОРТОЗАМІННОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ-ВИРОБНИКАМИ БЕТОНУ PDF
М. А. Окландер, І. А. Педько
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ТОРГОВИХ МАРОК. СВІТОВИЙ ДОСВІД PDF
Н. Л. Писаренко
SELECTING INTERNATIONAL MARKET ENTRY STRATEGY IN A HOTEL INDUSTRY PDF
Tetiana Spivakovska, Meera Nofal Mohamed Al Mashwi Al Suwaidi
ВУЗЛОВИЙ ПІДХІД ЩОДО КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ PDF
В. В. Стадніченко
АНАЛІЗ АКТУАЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ PDF
С. О. Солнцев, О. М. Тарасенко
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. В. Федорченко, О. Є. Федорченко
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. П. Чукурна
LANDING PAGE ТА SMART SITE ЯК ЕФЕКТИВНІ МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ PDF
О. П. Цурін, А. С. Шпіляк
ЕВОЛЮЦІЯ В УПРАВЛІННІ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГУ: ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ «7Р» НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВИХ ПРАЛЕНЬ PDF
Н. В. Язвінська, А. В. Тимченко
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. І. Яшкіна

Інноваційно-інвестиційні процеси

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
О. О. Демешок
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
А. Р. Дунська, О. В. Бойко
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВА ВІД ВТРАТИ ІНФОРМАЦІЇ PDF
О. В. Іваницька, Н. В. Рощина, М. А. Южаков
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
К. О. Копішинська
ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Ю. В. Макогон
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. Є. Скоробогатова
КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ PDF
К. С. Шабан, О. В. Зозульов

Технології як фактор економічного зростання

ТЕХНОЛОГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА PDF
К. О. Бояринова, А. А. Михайленко
ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ PDF
О. П. Косенко
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. І. Омельченко

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ РИЗИКІВ PDF
П. І. Бідюк, О. Л. Жиров, С. В. Трухан, А. О. Жирова
КОНЦЕПТУАЛЬНА ПОТОКОВА МОДЕЛЬ ЦІНОУТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF
А. О. Дрозд, О. Є. Сокульський
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ PDF
О. О. Кулинич
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЄМНОСТІ РИНКУ ТА РИНКОВОЇ ЧАСТКИ КОМПАНІЇ PDF
П. А. Нікітіна, О. А. Жуковська
Модель діяльності підприємства з виробництва твердого біопалива на локальному ринку PDF
І. Д. Фартушний, В. Ю. Михальчин
МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ PDF
М. П. Чайковська, Т. С. Медведь
АВТОМАТИЗАЦІЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА PDF
З. С. Щурова, О. Л. Жиров