№ 15 (2018)

Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018

DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Економічний вісник НТУУ "КПІ"18

Зміст

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки

ЯКІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ УРЯДУ ЧИ ПЛАН МАРШАЛЛА НА ШЛЯХУ КРАЇН ДО ІНДУСТРІЇ-4.0 PDF PDF (English)
С.В. Войтко, О.А. Гавриш, О.М. Згуровський
РЕГУЛЮВАННЯ ЕМІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ: ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ PDF (English)
Н.І. Луценко, І.М. Грінько
ПОДОЛАННЯ НИЗЬКОГО РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ PDF (English)
Я Манько, Н Черненко
СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: НЕДОЛІКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РИЗИКИ РЕФОРМУВАННЯ PDF
О.О. Коломієць
МОЖЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
К.Ю. Редько
АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ДО ВИМОГ ЄС PDF
Н.Є. Скоробогатова, А.Д. Кухарук
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ PDF
С.О. Тульчинська, Р.В. Тульчинський

Міжнародна економіка

РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК КОМПЕНСАЦІЇ ВТРАТ УКРАЇНИ НА ТРАДИЦІЙНИХ ЗОВНІШНІХ РИНКАХ PDF
Д.С. Покришка
РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF (English)
В.В. Дергачова, О.В. Бойко
ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ ЄВРОПИ І МЕТОДИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ PDF (English)
М.М. Абрамова, І.М. Грінько
ВПЛИВ ВІДСОТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ДИНАМІКУ ВВП ЛАТВІЇ PDF (English)
В.Я. Голюк
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF (English)
Ю.В. Макогон
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ ЯК ГАРАНТІЯ УСПІХУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УКРАЇНІ PDF (English)
Л. Шульгина, Г. Жалдак
РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ: ЕТАПИ, РЕЗУЛЬТАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ PDF
В.Г. Герасимчук, Іму Лі
ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН АСЕАН: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ PDF (English)
В.Г. Герасимчук

Галузева економіка

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖПРОГРАМИ «ЖИТЛО ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ» PDF
О.В. Бондар-Підгурська
ІНСТИТУЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОСТІ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
Б.С. Серебренніков
ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF (English)
Т.П. Ткаченко
ЗАСАДИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО АГРОБІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ PDF
О. О. Корогодова, В.Ф. Семенов
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ PDF (English)
О. Покрас

Економіка підприємства

ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНІ PDF
Н.В. Семенченко, К.М. Дорундиак
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ БІЗНЕС ЛІДЕРСТВА PDF (English)
О.А. Шевчук
ВНУТРІШНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
С.В. Салоїд
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF (English)
Л.П. Артеменко, Я.С. Міщик

Менеджмент організації

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
С.В. Андрос
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ КВАЗІІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР PDF
С.О. Солнцев, Ж.М. Жигалкевич
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ У ХХІ СТОЛІТТІ: ВИКЛИКИ ЕПОХИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ПРІОРИТЕТАХ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ PDF (English)
І.М. Крейдич, Д.П. Мельничук, Н.В. Рощина
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІВПРАЦІ У МЕЖАХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ PDF (English)
Я Нужна, М. Пічугіна
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Т.В. Іванова
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
В.В. Дергачова, Г.А. Федірко
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА ДИНАМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О.А. Шевчук
ФАСИЛІТАЦІЙНО-РЕФЛЕКСІЙНА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF (English)
М.М. Климчук
СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ PDF
А.М. Задольський, М.В. Бердичевська

Маркетинг

СУТНІСТЬ ЗЕЛЕНОГО МАРКЕТИНГУ PDF PDF (English)
Т.В. Павленко
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ В КІБЕРСЕРЕДОВИЩІ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ PDF PDF (English)
Є.А. Домашева, О.В. Зозульов
ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АЙТРЕКІНГУ ПРИ ТЕСТУВАННІ ВЕБ-СТОРІНОК PDF PDF (English)
О.Д. Москаленко, О.В. Зозульов
ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТОРІВ ДОВІРИ СПОЖИВАЧІВ ДО ПІДПРИЄМСТВ PDF
А.С. Телетов, В.Ю. Григоренко
ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «PROZORRO» PDF
Н.Л. Писаренко, Є.Д. Михайлова
АДАПТАЦІЯ ФАХОВОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ДО ВИМОГ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
А.А. Романова, В.В. Жидок, Т.В. Забаштанська
НАЛАГОДЖЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В МАРКЕТИНГОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ PDF (English)
К. Савченко, Н. Язвінська
ТРИ-ЕТАПНА МОДЕЛЬ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ PDF (English)
Н.В. Юдіна
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І.В. Пономаренко, І.І. Віннікова, Г.М. Гребньов
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА PDF
С.О. Cолнцев, О.Д. Москаленко, О.В. Черненко
ОСОБЛИВОСТІ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ PDF
С.О. Солнцев, О.П. Грібініченко
МІЖНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЙНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С. Я. Касян
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ТОВАРУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ КОМПАНІЇ PDF
О.В. Зозульов, Т.О. Царьова
ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ» PDF
Н.С. Кубишина
СТАН ТА ДИНАМІКА РОСТУ РИНКУ КІБЕРСПОРТУ PDF
Є.В. Чайка

Інноваційно-інвестиційні процеси

ІННОВАЦІЇ В ІТ-МЕНЕДЖМЕНТІ: ДОПУСКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УКРАЇНІ PDF (English)
В.В. Прудкий, В.В. Сидорчук, Т.П. Лободзинська
ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ МІЖ ПРЯМИМИ ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТА УМОВАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ТА НЕЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ PDF (English)
В.В. Дергачова, К.В. Мусіна
АНАЛІЗ ПРИЧИННОСТІ МІЖ ІННОВАЦІЙНИМИ ТА ЕКСПОРТНИМИ ПОКАЗНИКАМИ PDF (English)
А.Р. Дунська, О.В. Бузинник

Технології як фактор економічного зростання

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF (English)
Н.В. Рощіна, Л.С. Борданова, В.І. Мельничук
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ТА КИТАЮ PDF (English)
М. Цибуленко, Н. Черненко
РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОР УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ЗАСОБАМИ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М.В. Сірик

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (English)
М. Вітенбек, О. Стець
МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ PDF PDF (English)
О.Т. Владімірова, В.І. Іваненко
МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ КОШТІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О.В. Дяк, І.С. Лазаренко
МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОПИТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЧАСТКИ РИНКУ ТА ІНТЕРВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗМІРУ РИНКУ PDF PDF (English)
О.А. Жуковська, П.А. Скляр
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ PDF PDF (English)
О.А. Жуковська, М.М. Хома
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ PDF
І.Д. Фартушний, К.М. Пузирна
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ВИРОБНИЧИМИ ФУНКЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF PDF (English)
А.Б. Кулик, Т.В. Манзос, І.Д. Фартушний
МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ СКЛАДНОЇ ЙМОВІРНІСНОЇ МОДЕЛІ PDF
К. Задко, О. Стець
МУЛЬТИАГЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ PDF (English)
Ю.О. Єрешко, А.М. Титаренко, І.Ю. Олещук
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ПРИ ВИБОРІ ТА ОЦІНЦІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
В.О. Лісняк
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ФАРМАК» PDF (English)
Ж.Т. Черноусова, А.П. Міщенко
МОДЕЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. Самойленко, І.К. Рисцов
ОБМЕЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЦІНИ АКЦІЙ КЛАСИЧНИМИ МЕТОДАМИ: КРИТИКА ЇХ НАДІЙСНОСТІ ТА ВПЛИВ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ ОГРАНИЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ЦЕНЫ АКЦИЙ КЛАССИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ: КРИТИКА ИХ НАДЕЖНОСТИ И ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ PDF (English)
Г. Мажара, А. Дрозд
МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕКЛАМНИХ ВКЛАДЕНЬ ФІРМИ НА КОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ PDF (English)
Ж.Т. Черноусова